wtorek, 9 września 2014

Polska 1944 (31) - Polacy (1. Brygada Pancerna) . Poland 1944 (31) - Poles (1st Armoured Brigade).

Rozpoczynam moją nową armię do projektu Polska 1944. Jest nią Pierwsza Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte. Jednostka ta wzięła udział w końcowym etapie letnich zmagań na froncie w Polsce w 1944 roku, a jej pododdziały wniosły znaczący wkład w utrzymanie przyczółka warecko-magnuszewskiego w sierpniu i następnie w wyzwoleniu warszawskiej Pragi we wrześniu 1944 roku. Cały oddział będzie tworzony z myślą o systemie Rapid Fire. W pierwszej kolejności będzie to 2 Pułk Czołgów, a po nim następne oddziały w tym piechota.
I'm starting a new army for my Poland 1944 project. It is First Armoured Brigade of the Heroes of Westerplatte. This unit took a part during the end of summer Soviet offensive in Poland in 1944 and its troops have made significant contribution in defending of the Magnuszew bridgehead in August and liberation of Warsaw Prague (Praga - Warsaw district on the right bank of the Vistula river) in September of 1944. I'm going to recreate whole unit for Rapid Fire. First it will be the Second Tank Regiment followed by other units, including infantry.
Barwy 2. Pułku Czołgów. Colors of the 2nd Tank Regiment.

Pierwszym oddziałem jest Drugi Pułk Pancerny (utworzony pod koniec 1943 roku w ZSRR). Pułk był  wyposażony w czołgi typu T-34/76 (nowszego typu) i T-70. Numeracja pojazdów zaczynała się cyfrą 2, z czego wozy kompanii dowodzenia miały numery wozów 20X, pierwszej kompanii 21X, drugiej 22X, trzeciej 23X i czwartej 24X. Wszystkie kompanie oprócz czwartej posiadały czołgi T-34, natomiast czwarta czołgi T-70. W składzie pułku było 35 czołgów T-34, 7 czołgów T-70 i 3 samochody pancerne BA-64. W przeliczeniu na system Rapid Fire da to 7 modeli T-34, 1 model T-70 i 1 model BA-64.
The first unit is Second Tank Regiment (formed in late 1943 in the Soviet Union).  The regiment was equipped with tanks T-34/76s (newer type) and T-70s.  Numbers on tanks started with number 2, of which HQ had numbers 20X, first company 21X, second 22X, third 23X and fourth 24X. All companies besides the fourth had T-34 tanks while the fouth had T-70 tanks. All companies except the fourth had a T-34 tanks, while the fourth had the T-70 tanks. The regiment was composed of 35 tanks T-34, 7 tanks T-70 and three armored cars BA-64. In terms of  Rapid Fire system it will be 7 models of T-34, 1 model of T-70 and 1 of BA-64.

Oto czołgi:
Here are the tanks:

T-34/76 - Plastic Soldier Company

Numer 207 na czołgu dowodzenia jest błędny. zauważyłem to dopiero po pomalowaniu czołgu.
The number of Command tank 207 is wrong. I noticed it after I have noticed it after I finished this tank.

T-34/76 - Nieznani producenci/Unknown sources

Nie jestem pewny czy w tym pułku były czołgi starszego typu. Oba modele są w mniejszej skali 1/76. Kupiłem je od Hugha Wilsona i dokończyłem malowanie (być może pochodzą z kolekcji Iana Holta). Zastanawiam się, czy nie wymienić tych wozów na większe w skali 1/72, a te sprzedać.
I'm not sure if there were the oldest type tanks in the Regiment. Both models are 1/76. I bought them from Hugh Wilson and I had to only finish painting them (it is possible that they came from Ian Holt collection). I'm still considering to replace them with bigger models, and these just sell.

T-70 - Plastic Soldier Company

4 komentarze: