poniedziałek, 8 września 2014

Saved by wind (Pt. 1). Ocaleni przez wiatr (cz. 1)

Some time ago I have finished my British and French ship for Napoleonic naval warfare. However since this time I have never used them in game. The Kiss, Me Hardy rules are very popular in our club so few weeks ago we agreed to play a large game. The game involved nine players and was truly international (4 Scots, 2 Poles, German, Greek, Russian and Irish). All ships used in battle were 1/1200th Langton Miniatures.
Jakiś czas temu skończyłem moje brytyjskie i francuskie okręty z epoki napoleońskiej, jednak od tego czasu ani razu nie użyłem ich w grze. Zasady Kiss, Me Hardy są bardzo popularne w naszym klubie i kilka tygodni temu uzgodniliśmy rozegranie większej gry. W grze wzięło udział dziewięciu graczy i była naprawdę międzynarodowa (Czterech Szkotów, dwóch Polaków, Niemiec, Grek, Rosjanin i Irlandczyk). Wszystkie użyte w grze okręty to Langton Miniatures w skali 1/1200.

SCENARIO/SCENARIUSZ: James Louttit
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: James Louttit
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/ MODELE: James Louttit, Michael Schneider, Bartek Żynda Jack Glanville

1. Forces and Orders. Siły i rozkazy.

In our game there were two opposite forces: 2 French Squadrons (Jack Glanville, Sandy Gillespie, Paul [the Irish]), 1 Spanish (Petr Burov, Mikołaj Staszak) versus 3 British Squadrons (Michael Schneider, Matt [the Greek], Bartek Żynda). Brits had 10 ships vs 12 Allied (I'll give the full list of the ships next time). According to the scenario Allied fleet was blocked by British in the gulf and had to made their way on open sea, Royal Navy had to prevent it.
W naszej grze spotkały się dwie wrogie sobie strony: dwie eskadry francuskie (Jack Glanville, Sandy Gillespie, Paul [Irlandczyk]), jedna hiszpańska (Petr Burov, Mikołaj Staszak) kontra trzy eskadry brytyjskie (Michael Schneider, Matt [Grek], Bartek Żynda). Brytyjczycy mieli 10 okrętów natomiast Sprzymierzeni 12 (pełną listę okrętów podam następnym razem). Według scenariusza flota Sprzymierzonych została zablokowana w zatoce przez Brytyjczyków i za zadanie miała przebić się na otwarte morze, Royal Navy miała oczywiście do tego nie dopuścić.
Allied. Sprzymierzeni.
Royal Navy.

2. The game. Gra.

The British plan was very simple. They were going to move directly towards the enemy as quick as possible and then divide into three squadrons and with them cut the Allied lines and cause as much damages on enemy ships as they possible could. Allied were expecting that plan (British had very good wind for them, so this tactic was more than expected) so two French squadrons were hidden behind the Spanish and I think they were going to sacrifice Spanish ships to push rest of the ships out on the open sea. However something changes that plan...
Brytyjski plan był bardzo prosty. Zamierzali ruszyć w kierunku wroga jak najszybciej to było możliwe i wtedy podzielić własne siły na trzy eskadry, które wbiły by się w linię Sprzymierzonych i spowodować jak największe zniszczenia na wrogich okrętach. Sprzymierzeni spodziewali się takiego planu (Brytyjczycy mieli bardzo korzystny wiatr i taka taktyka była bardziej niż prawdopodobna), więc dwie francuskie eskadry schowały się za Hiszpanami i wydaje się mieli zamiar poświęciś Hiszpanów by resztą okrętów uciec na pełne morze. Jednakże stało się coś, co zmieniło ten plan.

The game started with British executed their plan. British first squadron (flag ship: HMS Prince) turn left and moved towards the enemy, just after them the second British squadron (flag ship: HMS Britannia) did the same. Just before the third squadron was going to do the same (flag ship: HMS Victory) the wind has changed very dramatically. Now Brits were against the wind and this caused that second and third British squadrons were out of action for the rest of the game (they had to made the turn off the enemy). Only HMS Prince was able to fight as the rest of the ships were turn in wrong way, or other friendly ships blocked the line of fire, so they were not able to shoot. 
Gra zaczęła się od brytyjskiego wykonywania zamierzonego planu. Pierwsza brytyjska eskadra (okręt flagowy: HMS Prince) wykonał zwrot w lewo w kierunku wroga, zaraz za nim wykonała taki sam zwrot druga eskadra (okręt flagowy: HMS Britannia). Zaraz zanim taki sam manewr wykonała trzecia eskadra (okręt flagowy: HMS Victory) wiatr zmienił się bardzo dramatycznie. Teraz Brytyjczycy płynęli pod wiatr i to spowodowało,  że druga i trzecia brytyjska eskadra zostały wyłączone z gry do samego jej końca (musiały wykonać zwrot w kierunku odwrotnym do wroga). Tylko HMS Prince miał możliwość stoczenia walki, ponieważ reszcie okrętów linię ognia zasłaniały przyjazne okręty, więc nie były w stanie strzelać.

HMS Prince had to stand against five ships. However the Allied fire was not very effective. Finally they decided to abandon the Brits and do what they supposed to do, move to open sea. HMS Prince cannot continue the action (as their rigging was hardly damaged), but rest of the British ships was able to chase enemy ships and this will be the subject of our next game.
HMS Prince stanął do walki z pięcioma wrogimi jednostkami. Jednakże ogień Sprzymierzonych był bardzo nieefektywny. W końcu postanowili porzucić Brytyjczyków i wykonać to co powinni, ruszyc na pełne morze. HMS Prince nie mógł kontynuować dalszej akcji (olinowanie i omasztowanie było znacznie uszkodzone), jednak reszta okrętów brytyjskich była zdolna do pościgu za wrogimi okrętami i ten temat będzie tematem naszej następnej gry.

TO BE CONTINUED...
CDN...

Gallery on my Flickr:
Galeria na moim Flickr:

6 komentarzy:

 1. No pięknie to wygląda. Przypomina mi się Empire: Total War.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki, w tą wersję Total War nigdy nie grałem. Jednak mimo wszystko wole figurki i modele ;)

   Usuń
 2. Splendid pictures...love these ships!

  OdpowiedzUsuń
 3. What a stunning sight! Excellent stuff Bart!

  OdpowiedzUsuń