sobota, 27 września 2014

Lion Rampant - Big Game. England vs Rest of the World.

The battlefield. Pole bitwy.
The Village. Wieś.
The sheep - main objective. Owce - główny cel gry.

Last Thursday we had another game with Lion Rampant. Interest about this rules increased after our first game and more gamers wished to try them. We set the big game for eight players with Jack Glanville umpiring (most of the figures used during the game were his too). It was truly international game, England versus Rest of the World (the Byzantines, Teutons, Rus and Scots). All forces were 24 pts, so the whole game was 96 pts on a side. To speed up the game we hadn't issued the Leaders ranks.

W ostatni czwartek mieliśmy kolejną grę z zasadami Lion Rampant. Zainteresowanie tymi przepisami wzrosło po naszej ostatniej grze i więcej graczy wyraziło chęć przetestowania tych zasad. Przygotowaliśmy grę dla ośmiu graczy z Jack'em Glanville jako prowadzącym (większość figurek użytych w grze należała zresztą tez do niego). To była prawdziwie międzynarodowa gra, Anglia versus Reszta Świata (Bizantyjczycy, Krzyżacy, Rusowie i Szkoci). Wszystkie siły były na 24 pkt i cała gra była na 96 pkt na stronę. By przyspieszyć grę zrezygnowaliśmy z osobnych rang Przywódców.
Rus. Ruś.
Scots. Szkoci.
The Byzantines. Bizantyjczycy.
England 1. Anglia 1.
England 2. Anglia 2.

It was another success of the rules. Despite fact, that six players were new to the rules, we had very smooth game. During whole game five of the Leaders get killed (one in duel), archers showed their strength, were Ruses and Scots lost only because of English bows. Game finished with English victory. After the game it looked like most of the players were happy with the rules and more games to come, however probably not that big as that game...
To był kolejny sukces zasad. Pomimo faktu, że sześciu graczy nigdy wcześniej nie spotkało się z tymi zasadami, mieliśmy bardzo płynną grę. W trakcie gry pięciu Przywódców zostało zabitych (jeden w pojedynku), łucznicy pokazali swoją siłę, szczególnie Rusowie i Szkoci przekonali się o sile angielskich łuków. Gra zakończyła się angielskim zwycięstwem. Po grze wyglądało na to, że większość graczy była zadowolona z zasad i więcej gier zostanie rozegranych, jednakże pewnie już nie tak dużych jak ta...

Jack's "live" relation on his blog:
Relacja "na żywo" na blogu Jack'a:

My gallery on the Flickr:
Moja galeria na Flickr:

6 komentarzy: