sobota, 11 stycznia 2014

Summary of the 2013 and plans for the 2014. Podsumowanie roku 2013 i plany na 2014.

It is almost half of the January, but I finally have some time to do some summaries of the past year and some plans for this year. I have not done any plans last year and this was not good idea, as sometimes I was totally lost with the things I wish to do. So this time I wish to change it.
To już połowa stycznia, ale dopiero teraz mam czas na dokonanie pewnych podsumowań zeszłego roku, jak i też by zaplanować ten rok. W zeszłym roku nie wyznaczyłem sobie żadnych planów i nie było to zbyt dobre, ponieważ czasami byłem dość zagubiony w tym co chcę robić. Tym razem chcę to więc zmienić.

2013

First the last year summaries. I will start with the blog. Last year I wrote 93 posts (15 posts less then 2012), but my blog has 22 746 visits (267 % more than year before!). My blog has been subscribed by 64 people (doubled last year). I wouldn't get this numbers without you - readers of my blog. You come from all the countries of the world, but from some of them I have more visits, from other less. This is the Ten Top of visits:
Wpierw czas na podsumowania. Zacznę od bloga. W zeszłym roku napisałem 93 posty (15 postów mniej niż w roku 2012), lecz mój blog odwiedzono 22 746 razy (wzrost o 267%). Mój blog jest subskrybowany przez 64 osoby (dwa razy więcej niż w zeszłym roku). Tych liczb nie osiągnąłbym bez Was - moi czytelnicy. Pochodzicie ze wszystkich krajów świata, jednak z niektórych jest was więcej, z innych mniej. Oto najlesza dziesiątka wizyt:

10. China/Chiny - 謝謝!
9. Holland/Holandia - Dank je wel!
8. Ukraine/Ukraina - Спасибо!
7. Germany/Niemcy - Danke!
6. Belarus/Białoruś - Дзякуй!
5. France/Francja - Merci!
4. Russia/Rosja - Спасибо!
3. United Kingdom/Wielka Brytania - Thank you!
2. United States/Stany Zjednoczone - Thank you!
1. Poland/Polska - Dziękuję!

Now is time for the games. Last year I played 52 games (22 wins, 7 draws, 23 lost) of which 29 games was in 28mm, 9 games in 20mm and 5 games in 15mm. Rest of the games (9) was naval. The most popular system last year was Bolt Action (14 games), then Black Powder (6 games), Bill Gilchrist's new system called  Ironclads (this is the working name for the system) and Setting the East Ablaze! (both 4 games), Battlegroup and Kiss Me, HardyRapid FireBy Fire and Sword (all 3 games) and more other games.
Teraz czas na gry. W zeszłym roku rozegrałem 52 gry (22 wygrane, 7 remisów i 23 przegrane) z czego 29 gier zostało rozegranych w skali 28mm, 9 w 20mm, 5 gier w 15mm. Reszta gier (9) to gry morskie w różnych skalach. Najpopularniejszym systemem w zeszłym roku był Bolt Action (14 gier) następnie Black Powder (9 gier), Ironclads - nowy system Billa Gilchrista dla okrętów pancernych (tytuł gry jest na razie roboczy) oraz Setting the East Ablaze! (po 4 gry), Battlegroup, Kiss Me Hardy, Rapid Fire oraz Ogniem i Mieczem (po 3 gry) i jeszcze wiele innych gier.

Last year I have painted:
W zeszłym roku pomalowałem:

Figures/Figurki (28mm) - 21
Figures/Figurki (20mm) - 121
Vehicles and guns/Pojazdy i działa (20mm) - 25
Figures/Figurki (15mm) - 15
Mounted figures/Figurki konnych (15mm) - 60
Vehicles and guns/Pojazdy i działa (15mm) - 3
Buildings/Budynki - 3
Ships/Okręty - 4

All together/Razem: 252!!!

And the last part of the summary, the events and visits. This year I managed to visit the Portsmouth Historic Dockyard, so finally I get on boards of HMS Victory and HMS Warrior - big dream of my childhood (next parts from the visit still to come), The Hendon RAF Museum  (I still owe you a relation - it was my second visit to this museum), Salute and of course Claymore. The big event was the huge Waterloo game. So as you see this year was like never before!
I ostatnia część tego podsumowania, wydarzenia i wizyty. W tym roku udało mi się zwiedzić Portsmouth Historic Dockyard i w końcu znalazłem się na pokładach HMS Victory i HMS Warrior - wielkie marzenie mojego dzieciństwa (będą jeszcze następne części relacji z tej wizyty), Muzeum RAFu w Hendon (jestem Wam winny relację z tego muzeum - to była moja druga wizyta w tym miejscu), Salute i oczywiście Claymore. Dużym wydarzeniem była również olbrzymia gra Waterloo. Tak więc jak widzicie, ten rok był jak żaden poprzednio!

2014

Now is time for this year. I'm going to increase the numbers of the posts on this blog. More raports from the games, events. I will try to reach the number at least two posts weekly. I'm going to do something special this year and put more history on the blog. This year is the 70th aniversary of the Warsaw Uprising, Operation "Tempest", D-Day, Falaise and Monte Cassino - so this is good reason for the few articles about those operations and some ideas for the game scenarios too. Soon you will receive the first part. I called it Poland 1944 - 70 years ago.
Teraz czas na ten rok. Planuję zwiększyć liczbę postów na tym blogu w tym roku. więcej raportów z gier, wydarzeń. Chciałbym osiągnąć przynajmniej liczbe dwóch postów tygodniowo. Postanowiłem zrobić tez coś specjalnego w tym roku i umieścić więcej historii na blogu. W tym roku mija 70 lat od takich wydarzeń jak Powstanie Warszawskie, Akcja "Burza", D-Day, Falaise i Monte Cassino - dobry powód dla kilku artykułów przybliżających tamte wydarzenia i dobry pomysł dla kilku nowych scenariuszy do gier. Wkrótce otrzymacie pierwszą część. Cykl tych artykułów nazwałem Polska 1944 - 70 lat temu.

What to paint this year. Right now I work with around 250 Germans and plenty of models in 20mm. Still have some Normans (Saga) and Poles for 1944 (1st Armoured Division) and for 1920, both in 28mm. There is still some roads to paint and few buildings. This year I start another huge project: Poland 1939 that's for the incoming Battlegroup Blizkrieg supplement. For my Poland 1944 besides of mentioned Germans I am going to start Hungarians (Colin help me to faind two companies who do them in summer uniforms!!!), Polish Home Army and Polish 1st Armoured Brigade of the Defenders of Westerplatte. For Kiss Me, Hardy I still need to finish my four French ships. For the special game in March I need to paint the command stand (in 28mm). For my Poles and Swedes for  By Fire and Sword I'm going to increase my skirmishes from 5 pts to 11. And for my 1st Armoured Division at least one infantry regiment. This year seem to be very busy...
Co do malowania w tym roku. Obecnie pracuję nad około 250 Niemcami i mnóstwem pojazdów w skali 20mm. Ciągle mam kilku Normanów (do Sagi) i Polaków dla roku 1944 (1. Dywizja Pancerna) i do roku 1920 w skali 28mm. Oczywiście więcej dróg i kilka budynków. W tym roku rozpoczynam nowy duży projekt: Polska 1939, to dla nadchodzącego dodatku do Battlegroup - Blitzkrieg. Dla Polska 1944 oprócz wspomnianych wyżej Niemców, mam zamiar rozpocząć Węgrów (Colin pomógł mi znaleźć dwie firmy produkujące ich w letnich mundurach!!!), Armię Krajową i 1. Brygadę Pancerną im Bohaterów Westerplatte. Dla Kiss Me, Hardy ciągle mam do skończenia moje cztery okręty francuskie. Do specjalnej gry w marcu muszę wykonać podstawkę dowódcy (w skali 28mm). Podjazdy moich Polaków i Szwedów do Ogniem i Mieczem mam zamiar zwiększyć je z 5 pkt do 11. I dla mojej 1. Dywizji Pancernej przynajmniej pułk piechoty. Wygląda na to, że w tym roku będę bardzo zajęty.

Events. For sure this year Salute and Claymore. I did not planed my hollidays, so I don't know yet, where I will go this year. There should be three big  games this year. One of them is Trafalgar, and two other with my new wargaming group (but I will write about it later). 
Wydarzenia. Na pewno tegoroczne Salute i Claymore. Nie planowałem jeszcze wakacji, więc jeszce nie wiem gdzie pojadę w tym roku. Na pewno odbędą się trzy duże gry w tym roku. Jedna z nich to Trafalgar, a dwie pozostałe są związane z moją nową grupą wargamingową (ale o tym napiszę później).

When, at the end, I am reading this post right now, I have one question. Will I have time to sleep this year?
Kiedy, teraz na zakończenie czytam tego posta, mam tylko jedno pytanie. Czy będę miał czas na sen?

2 komentarze:

  1. Bart working title for my ironclad rules is simply IRONCLADS.

    Hope you have a successful wargaming year.

    OdpowiedzUsuń