poniedziałek, 6 stycznia 2014

Last game of the 2013 - Chain of Command - Spanish Civil War. Ostatnia gra 2013 - Chain Of Command - Hiszpańska Wojna Domowa.

It is already 2014, but I wish to come back to the 2013 for a moment. On 30th of December I joined to the game organised by Jack Glanville and his SCW collection in 20mm. First about his collection - is really impresive. Jack is able to put really big games with all his figures and models. For his game, Jack used the special version of Chain of Command - The Spanish Civil War ruleset. It was my second game with this rules, and first form the time when the set has been published. I can only say: WOW! Very good set, very realistic. Guys from Too Fat Lardies did quite good job. This  set I really need to buy and use with my Soviet and Germans.
Jest już 2014, jednak na chwile chciałbym wrócić do roku 2013. 30 grudnia dołączyłem do gry organizowanej przez Jack'a Glanville z jego kolekcją Hiszpańskiej Wojny Domowej w skali 20mm. Wpierw o samej kolekcji - jest naprawdę imponująca. Jack przy użyciu swoich figurek i modeli jest w stanie organizować naprawdę duże gry. Dla swojej gry, Jack użył specjalnej wersji Chain of Command - Wojny Domowej w Hiszpanii. Było to moje drugie spotkanie z tymi zasadami i pierwsze od czasu ich publikacji. Mogę tylko powiedzieć: WOW! Bardzo dobre zasady i bardzo realistyczne. Chłopaki z Too Fat Lardies wykonali kawał dobrej roboty. Te zasady muszę mieć i wykorzystać je dla moich Sowietów i Niemców.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: Jack Glanville, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Jack Glanville

Jack put the game raport on his blog, so I only put the link. I know it is laziness, but for my own defend I got a lot of power for painting and assembling right now rather than blogging. The game was so busy for myself, so I did only few pictures from the game. That's how it is when you have really good game...
Jack umieścił na swoim blogu raport z gry i ja zdecydowałem się na umieszczenie do niego linka zamiast pisania własnego. Wiem, że to lenistwo ale na swoją obronę powiem, że mam teraz duży power na malowanie i klejenie zamiast na blogowanie. Gra była naprawdę zajmująca, w związku z czym zrobiłem tylko kilka zdjęć z gry. Tak się dzieje, kiedy ma się naprawdę dobrą grę.

Link to Jack's relation:
Link do relacji Jack'a3 komentarze: