wtorek, 7 stycznia 2014

Hromy 1920.

Our first game in 2014 was 28mm Bolt Action  Polish-Bolshevik War game played at Hugh Wilson's house. The troops used this game were very simillar to those played two weeks before, but all of us agreed to check it with different set. Campbell kept the same scenario (Poles have to capture village of Hromy - I changed the name of the village, but in Polish both names sounds the same), but redesigned the table. The game was played much quicker, though we used the "tea time" tokens (as you know we use tokens instead the order dice with two extra tokens called "tea time").
Nasza pierwsza gra w 2014 to rozegrany w skali 28mm epizod z wojny polsko-bolszewickiej według zasad Bolt Action. Gra została rozegrana u Hugha Wilsona. Siły użyte w tej grze są bardzo podobne do tych, jakie użyliśmy w grze sprzed dwóch tygodni, tylko wszyscy uznaliśmy rozegrać tą grę z innymi zasadami. Campbell utrzymał wiec zadania dla obu stron (Polacy muszą zdobyć wioskę Hromy - zmieniłem nazwę, by nie mieszać dwóch podobnych gier), jednak przebudował całkowicie stół. Gra była rozgrywana w znacznie szybszym tempie, pomimo faktu używania żetonu "tea time" (jak zapewne wiecie, używamy żetonów, zamiast kości rozkazów z dwoma specjalnymi żetonami zwanymi "tea time").


SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Colin Jack

1. Odre de Bataille.

Poles/Polacy
(Colin Jack, Tim Watson, Donald Adamson, Bartek Żynda)

HQ - 2 men
Blue Army 1st Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 2nd Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 3rd Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 4th Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 5th Infantry Platoon - 10 men
Blue Army 6th Infantry Platoon - 10 men
POW 1st Platoon - 9 men
POW 2nd Platoon - 9 men
POW 3rd Platoon - 9 men
75mm Field Gun
FT17 tank
Semi Armoured Train (1x75mm field gun, 3xMMG)

Reinforcements:
Blue Army Cavalry Squadron - 10 men
POW 1st Cavalry Squadron - 9 men
POW 2nd Cavalry Squadron - 9 men
POW 3rd Cavalry Squadron - 9 men - not arrived
Fighter plane.

Bolsheviks/Bolszewicy
(Bill Gilchrist, Ray Neal, Isaak Neal)

HQ
Train Guard Platoon - 10 men
Cheka Platoon - 10 men
1st Sailors Platoon - 10 men
2nd Sailors Platoon - 10 men
1st Red Infantry Platoon - 10 men
2nd Red Infantry Platoon - 10 men
3rd Red Infantry Platoon - 10 men
4th Red Infantry Platoon - 10 men
75mm Field Gun
1st MMG team
2nd MMG team
Armoured Car
Armoured Train (2x75mm Field Gun, 4 MMG)
Artillery Observer in the Balloon
Fighter Plane

Reinforcements:
1st Cavalry Squadron - 10 men
2nd Cavalry Squadron - 10 men 

2. The game. Gra.

Had the lesson learnt from the game before, Polish commander wiser put the places, where the cavalry should arrived. The first wave troops have been divided into three groups. The main the strongest supported by armoured train was going to attack village from the east. Rest of the units were going to keep Bolsheviks busy and in this way support the main attack. However, the first epic action took the support unit. They attacked standing on the road Bolshevick plane, and burnt it. After this they decided to assault the nearest building, but failed, and Poles lost their first unit.
Pamiętając lekcje otrzymana w poprzedniej grze, polski dowódca mądrzej rozplanował miejsca przybycia swojej kawalerii. Oddziały pierwszej fali zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsza, najsilniejsza, wsparta pociągiem pancernym atakowała wioskę od wschodu, natomiast dwie pozostałe miały wiązać siły bolszewików i w ten sposób wspomagać główny atak. Jednak pierwszą akcję wykonały oddziały wsparcia. Jeden z nich zaatakował bolszewicki samolot stojący na drodze. Spalił go a następnie zaatakował najbliższy budynek, niestety to się nie udało i Polacy stracili pierwszy oddział.

Bolsheviks seemed to kept their troops very close each other. Poles during this time managed to capture two buildings on the east and one on the west. Unfortunately according to the rules (especially when you have hidden units inside), buildings are very hard to hit for artillery. So the buildings were the infantry issues. After the hard fight, Poles on the east captured another building. Now they have four of them, only one more and the battle will be won.
Wyglądało na to, że Bolszewicy trzymali wszystkie swoje oddziały blisko siebie. Polacy w tym czasie opanowali dwa budynki na wschodzie i jeden na zachodzie. Niestety, według tych zasad (a szczególnie wtedy, gdy znajdują się w nich jednostki ukryte) budynki są bardzo trudne do trafienia dla artylerii. Tak wiec problem ich zdobycia pozostawiony musiał być pozostawione piechocie. Po bardzo ciężkich walkach Polacy w końcu opanowali na wschodzie następny budynek. Teraz mieli już cztery, jeszcze jeden potrzebny był do zwycięstwa.

Bolshevik armoured train used the observation balloon for their indirect fire. It complicated some Polish action, so the plane was called. The fighter arrived (American volunteer) and the balloon has been shot down!
Bolszewicki pociąg pancerny korzystał z balonu obserwacyjnego do prowadzenia ognia pośredniego. To komplikowało polskie akcje, więc wezwano na pomoc samolot. Przybył myśliwiec (amerykański ochotnik) i balon został zestrzelony!

Now the game really begin. Polish infantry tryed to capture the fifth building, but defenders repelled this attack. Next arrived the cavalry unit, which after dismount tryed to attack the building, but has been stopped by Bolshevik MG. Even armoured train joined to the action, but everything failed. The game became much more complicated for Poles.
Teraz gra naprawdę się zaczęła. Polska piechota zaatakowała piąty budek, ale została odparta. Następnie przybyła kawaleria, która po spieszeniu miała też zaatakować budynek, została zatrzymana ogniem bolszewickiego karabinu maszynowego. Do walki włączył się nawet pociąg pancerny, ale wszystko zawiodło. Gra stawała się naprawdę skomplikowana dla Polaków.

When the fighting for the fifth building continued, Bolsheviks decided to bring their cavalry. Their first arrival was repelled by one of the Polish support units. We knew, that it not last for a long, and Poles bring their own cavalry on that place. Bolshevik players made a mistake and in the next turn when the Polish cavalry have been not activated yet, they bring their own cavalry on the table. Next action was only one: "Charge!!!". Polish cavalry hit Bolsheviks and smash them with their sabres. 
Kiedy walki o piąty budynek trwały, Bolszewicy postanowili sprowadzić własną kawalerię. Ich pierwsze przybycie zostało odparte przez jeden z oddziałów osłonowych, jednak wiadomym było, że to stanowiło zbyt duże zagrożenie w tym miejscu, w związku z czym sprowadziliśmy tutaj własną kawalerię. W tym momencie bolszewiccy gracze popełnili błąd, kiedy w następnej turze ponownie sprowadzili swoją kawalerię, jednak polska nie była jeszcze aktywowana. Następny rozkaz mógł być tylko jeden: "Do ataku!!!". Polska kawaleria uderzyła na Bolszewików i rozniosła ich na swoich szablach.

The game was nearly to the end and Poles  had to really do something. First both armoured trains started their own fight. Much better was the Bolshevik, and the Polish has been immobilised and heavy damaged. Knowing about lack of time, Poles carried two desperate trials to capture the last building. In the first dismonted cavalry attacked the far west house, but has been destroyed by fire from the defenders in the house and fire from the armoured train. The second try was done by one of the support units, but failed too. So finally Poles lost this game.
Gra chyliła się już ku końcowi i Polacy musieli naprawdę coś zrobić. Wpierw wywiązała się walka pomiędzy pociągami pancernymi. Lepszym okazał się bolszewicki, który unieruchomił i ciężko uszkodził polski pociąg. Wiedząc o upływającym czasie, Polacy przeprowadzili dwa desperackie ataki by opanować brakujący budynek. W pierwszej z nich spieszona kawaleria zaatakowała położony najdalej na zachodzie dom, jednak padła pod ogniem obrońców znajdujących się w tym budynku i dział pociągu pancernego. Drugi przeprowadziły oddziały wsparcia, jednak i te zawiodły. Ostatecznie więc Polacy przegrali tą grę.

3. Summary. Podsumowanie.

This game was very good as the first for the New Year. Despite of the lost I am really proud of my cavalry charge. The Polish-Bolshevik war for sure will be back on this blog, and more games to follow. Still need to paint my figures,  I finally know how and which unit. But this is different story...
Ta gra to dobre rozpoczęcie nowego roku. Pomimo przegranej cieszy niesamowita szarża mojej kawalerii. Wojna polsko-bolszewicka na pewno powróci na ten blog, a z nią więcej bitew. Muszę w końcu pomalować swoje figurki, wiem już jak i który oddział.  Ale to już inna historia.

And at the end gallery on flickr:
I na zakończenie galeria na flickr:


1 komentarz:

  1. That's a great start for 2014, wonderful pictures, love the plane and the balloon!
    Cheers,
    Phil.

    OdpowiedzUsuń