wtorek, 29 października 2013

Ruhr 1919 (p3)

This time we met again at Hugh Wilson's home and we played the continuation of our game from the week before. This time we used the Bolt Action rules, just to check which rules are better for this period. 
Tym razem spotkaliśmy się w domu u Hugha Wilsona i rozegraliśmy kontynuację gry sprzed dwóch tygodni. Tym razem jednak użyliśmy zasad Bolt Action, aby sprawdzić, które zasady są lepsze dla tego okresu.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Bill Gilchrist, Colin Jack
FIGURES/FIGURKI: Colin Jack, Dave O'Brian, Hugh Wilson
1. Introduction/Wprowadzenie.
After last battle the Spartakist forces took control over the town of Rhineburg, however the Freikorps troops did not give up from recapturing the town. Communists know that they have to prepare for the attack in any moment...
Po ostatniej bitwie Spartakiści przejęli kontrolę nad Rhineburgiem, jednakże siły Freikorpsu nie zamierzały rezygnować z odzyskania miasta. Komuniści wiedzieli o tym, że muszą być gotowi na atak w każdej chwili...


2. Ordre de bataille  

Freikorps:
(Ray Neal, Hugh Wilson, Tim Watson, Bartek Żynda)

HQ Veteran Captain, 2 rifles, Medic
Freikorps von Neal Regular NCO, 9 men inc LMG
Freikorps von Zynda Regular NCO, 9 men inc LMG
Freikorps von Wilson Regular NCO, 9 men inc LMG
Freikorps Totenkopf Regular NCO, 9 men inc LMG
Freikorps Rottkampf Regular NCO, 9 men inc LMG
Freikorps Bavaria Veteran NCO, 9 men inc LMG
Freikorps MMG Regular 3 crew
Bavaria MMG Veteran 3 crew
Sturmkompanie Veteran NCO, 8 men w SMGs + LMG
Ruhr Polizei Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Artillery Company Regular Light gun 3 crew
Bussing A/C Regular 3 MMGs
Erhardt A/C Regular 3 MMGs

Revolutionaries:
Rewolucjoniści:
(Colin Jack, Bill Gilchrist, Dave O'Brian, Campbell Hardie)
HQ Regular Captain, 2 rifles, Medic
Volksmarine No 1 Regular NCO, 9 men inc LMG
Volksmarine No 2 Regular NCO, 9 men inc LMG
Volksmarine No 3 Regular NCO, 9 men inc LMG
Volksmarine No 4 Regular NCO, 9 men inc LMG
Volksmarine MMG Regular NCO, 9 men inc LMG
Marinekadette Inexperienced NCO, 9 men
Marinekadette MMG Inexperienced 3 crew
Heer Kadette Inexperienced NCO, 9 men inc LMG & Flame
Heer Kadette MMG Inexperienced 3 crew
Panzerstorer Inexperienced NCO, 9 men AT
Militia Company No1 Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Militia Company No2 Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Militia Company No3 Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Militia Company No4 Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Militia Company No5 Inexperienced NCO, 9 men inc LMG
Russo-Balt A/C Regular 2 x MMG
Flak gun on truck Regular Light Artillery

This is an official list of the Red troops, but looking at the pictures I noticed at least two more units on the table than those includes that list over. Tell me if I'm wrong.
To jest oficjalna lista czerwonych oddziałów, ale analizując zdjęcia dostrzegłem przynajmniej dwa oddziały, które na tej liście nie są uwzględnione. Jeśli się oczywiście nie mylę.
3. The game/Gra.
Freikorps made a huge mistake at the beggining of the game, they spread their forces and this mistake cost them a lot, however at the begining everything looks all right. Freikorps very easy took control over the half of the town inter alia eliminated the position of the Marinekadetts.
Freikorps na samym początku gry popełnił duży błąd, zbytnio rozdzielili swoje siły i ten ten błąd miał ich kosztować bardzo dużo, na początku jednak wszystko szło jak należy i z bardzo dużą łatwością Freikorps przejął kontrolę nad połową miasta, między innymi eliminując pozycje Kadetek Marynarki.

The problems begins, when the Volksmarine started their attack. They separated Freikorps units (from von Watson group) and eliminated them one after another. Even use here the Sturmkompanie did not helped. Their assault on the Armoured Car failed, and they become pinned on the middle of the street. Finally all Freikorps positions were broken and this part of the town was "red" again.
Problem zaczął się w momencie ataku Volksmarine. Wykorzystali przewagę liczebną i oddzielali poszczególne oddziały Freikorpsu i eliminowali je jeden za drugim. Nawet użycie Kompanii Szturmowej nie pomogło. Ich atak na samochód pancerny nie powiódł się a oni sami zostali przygwożdżeni na środku drogi. W końcu wszystkie pozycje Freikorpsu zostały tu złamane i ta część miasta była znowu "czerwona".

In the centre, both sides took their positions in the building on the opposite sides of the street, and with fire of their rifles and machine guns tryed to gain an advantage. It not helped, and finally Reds used their flamethrowers. This weapon is very deadly, and I felt it on my own skin. My personal unit get under attack of that weapon. They survived (roughly) but failed the morale test and they fled. After this all units in that area concentrated their fire on that unit with flamethrower, so the minutes of that team were counted. The other issue in that area was the Reds MG on the top of the central building. It pinned our armoured cars very efficiently (for the game purposes all armoured cars were counted as the open topped vehicles, in other way nobody would be able to destroy them). To eliminate this MG, Freikors had to use their artillery and finally wiped this MG away. Another building was cleared, however the incoming Volksmarine troops portended the Freikorps defeat.
W centrum, obie strony zajęły pozycje po obu stronach ulicy i przy użyciu ognia swoich strzelb i karabinów maszynowych próbowały zdobyć przewagę. To nie pomogło. W końcu Czerwoni użyli ich miotacza płomieni. Ta broń jest bardzo zabójcza i przekonałem się o tym na własnej skórze. Mój osobisty oddział dostał się pod ogień tej broni. Ocaleli (mniej więcej) ale nie zdali testu morale i uciekli. Po tym cały ogień został skierowany na oddział z miotaczem, tak więc jego minuty zostąły policzone. Innym problemem był tutaj km umieszczony na szczycie centralnego budynku. Przygwożdżał on bardzo efektywnie swoim ogniem nasze samochody pancerne (dla celów gry wszystkie były liczone jako wpółotwarte, w innym wypadku nikt nie byłby w stanie ich wyeliminować). Aby pozbyć się tego karabinu, Freikorps musiał użyć swoje artylerii i w końcu mu się to udało. Następny budynek został wyczyszczony, jednak nadciąganie oddziałów Volksmarine zwiastowało klęskę Freikorpsu.

On the other side of the town the Freikorps attack has stuck by the very well prepared Communist defending positions. Freikoprs troops managed to pinned most of the troops, but the Reds very efficient played with their HQ over here and rised their morale value of the pinned troops. Finally they failed here as well and all game was over with the Revolutionist victory.
Po drugiej stronie miasta ataki Freikorpsu utknęły na dobrze przygotowanych pozycjach obronnych Czerwonych. Oddziałom Freikorpsu udało się spinowac większość z oddziałów, jednak Czerwoni gracze bardzo umiejętnie rozgrywali tutaj swoim dowództwem podnosząc w ten sposób morale swoich oddziałów. Ostatecznie również i tu atak się nie powiódł i Rewolucjoniści osiągnęli zwycięstwo.

4. Summary/Podsumowanie.
As I wrote it above, the Freikorps by spreading their forces lost the battle. Reds used very wisely their best troops and actually did what the Freikorps should be done. That's how the thing are, the side with less mistakes always win and how it was this time as well.
Tak jak napisałem to powyżej, Freikorps zbytnio rozdzielił swoje siły i w ten sposób przegrali bitwę. Czerwoni bardzo rozsądnie użyli swoich najlepszych oddziałów i faktycznie zrobili to, co powinien zrobić Freikorps. Taku to już jest, że strona z mniejsza ilością popełnionych błędów wygrywa i tak było oczywiście i tym razem.
At the end the gallery from the game with the pictures of all troops used during the game:
I na koniec galeria z gry ze zdjęciami wszystkich oddziałów biorących udział w grze:

3 komentarze:

 1. Beautiful! I like this battlefield, the town is really impressive, as are the figures...great looking game!

  OdpowiedzUsuń
 2. Great report Bart! Wonderful looking game!

  OdpowiedzUsuń
 3. Great looking game and write up, good to see Tsuba figures on the table.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń