poniedziałek, 21 października 2013

Clash of the Ironclads. Starcie Okrętów Pancernych.

I have something special for the post number 200, our last game in SESWC. Bill created the  rules for the 1860-70 naval battles and we took its first try. This was also my first game ever with the American Civil War, as this period is not very popular in our club. Bill's system works quite well , however there were some issues, but they have been resolved during the game.
Na post numer 200 przygotowałem coś specjalnego, naszą ostatnią grę w SESWC. Bill stworzył zasady dla gier morskich z okresu 1870-70 i przeprowadziliśmy pierwszy test tych zasad. Była to także moja pierwsza gra z okresu Wojny Secesyjnej, a to dlatego, że okres ten nie jest zbyt popularny w moim klubie. System Billa pracował całkiem nieźle jednak nie bez pewnych problemów, aczkolwiek które udało nam się rozwiązać podczas gry.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist,SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam


1. Introduction/Wprowadzenie.
Confederates brought the supply of cotton to the Cape Fear River, waiting for the arrival of fast blockade runners from Bermuda. Union Commodore Du Pond has decided to launch a raid on the port to cut out the barges. The task is clear: if Confederates lost their cotton, it  will strike its finances needed for foreign military equipment.
Konfederaci sprowadzili dostawy  bawełny do ujścia rzeki Cape Fear, oczekujące teraz na łamacze blokady z Bermudów. Komandor Unii Du Pond zdecydował się przeprowadzić rajd aby zdobyć te barki. Zadanie jest jasne: utrata przez Konfederatów bawełny, uderzy w ich finanse potrzebne na zakup zagranicznej broni.
 
2. Ordre de bataille  
 
United States/Stany Zjednoczone
 
Ironclad Squad: USS Tecumseh, USS Keokuk (Colin Jack)
Gunboat Squad: USS Sassacus, USS Mattasesett (Ray Neal)
Command Squad: USS New Ironsides (Campbell Hardie), USS Miami (Matt)

Confederate States/Stany Skonfederowane

Cape Fear Fort (Bartek Żynda)

Ironclad Ram Squad: CSS Savannah, CSS Palmetto State (Tim Watson)
Cottonclad Ram Squad: CSS General Beauregard, CSS General Bragg, CSS General Earl Van Dorn (Bartek Żynda)


3. The game/Gra.
In our battle plan, decided to push our strongest ships against the strongest Union ships with our Cottonclads kept in reserve. All game was started with not very succesful firing from our fort. Our guns was to weak for the Union Ironclads. So we had to find the different tactic. 
Nasz plan bitwy polegał na zaatakowaniu naszymi najsilniejszymi okrętami najsilniejszych okrętów Unii a słabsze kotonklady trzymać w rezerwie. Cała gra rozpoczęła się od niezbyt udanego ostrzału dokonanego przez nasz fort. Okazało się, że nasze działa są zbyt słabe na pancerniki Unii. Musieliśmy więc zmienić naszą taktykę.

Those different tactic was raming. And soon our Cottonclads rammed Union gunboats. This attack was not fully successful. As far the USS Mattasesett sunk, Confederates paid for  this with CSS Gen Van Dorn, which damages removed this ship from any further actions.
Tą inną taktyką było taranowanie. Już wkrótce kotonklady staranowały kanonierki Unii. Ten atak nie był zbyt udany. Co prawda zatopiono USS Mattasesett, jednak Konfederaci zapłacili za to wyłączeniem ze względu na uszkodzenia z dalszej akcji USS Gen Van Dorn.
Next Union Gunboat was eliminated in the same way, by raming. But USS Sassacus was not sunk this time, only removed from any further action and again Confederates paid for this with another ship: CSS Gen Beauregard.
Następna kanonierka Unii została wyeliminowana w ten sam sposób, przez taranowanie. Tym razem jednak USS Sassacus nie został zatopiony, a tylko wyłączony z dalszych akcji. Konfederaci znów zapłacili za to kolejnym okrętem: USS Gen Beauregard.
Now it comes the time for the clash of the main forces. The both sides Ironclades cannot harm each other, their armour was to strong and the guns to weak. The different situation was with the USS Miami. It faced the last Cottonclad and the Confederate fort. USS Miami had a lot of luck, as the fire from the fort's guns only caused the confusion on the ship and nothing more than this. Confederate Ironclades coused some damages on USS Miamia, but had to to stop firing at her, as the new threat arrived.
Teraz doszło do starcia głównych sił. Pancerniki obu stron nie były w stanie wyrządzić sobie większych strat, ponieważ ich pancerze były za silne, a ich działa za słabe. Inna sytuacja była z USS Miami. Stanęła ona do walki z ostanim kotonkladem i konfederackim fortem. USS Miami miała tutaj bardzo dużo szczęścia, ponieważ ostrzał z fortu nie powodował na okręcie nic poza zamieszaniem. Konfederackie pancerniki dokonały wprawdzie pewnych uszkodzeń okrętu, ale musiały przestać, ponieważ przybyło nowe zagrożenie.
This threat was the Union flag ship: USS New Ironsides. Her heavy guns was strong enought to bring the serious damages to the Confederate Ironclads. At this moment the battle was over, because not disturbed Union Ironclades broke the blockade and reach the barges with cotton. Confederates lost the battle.
Tym zagrożeniem był flagowy okręt Unii: USS New Ironsides. Jego ciężkie działa były wystarczająco silne by poważnie uszkodzić konfederackie pancerniki. W tym jednak momencie bitwa została zakończona. Pancerniki Unii, nie niepokojone przez nikogo przerwały blokadę i dotarły do barek z bawełną. Konfederaci przegrali walkę.
 
4. Summary/Podsumowanie.
 
Losses of both sides/Straty obu stron:
Union/Unia:
USS Mattasesett - sunk/zatopiony
USS Sassacus - destroyed/zniszczony
USS Miami - heavily damaged/ciężko uszkodzony
USS Keokuk - slightly damaged/lekko uszkodzony
USS New Ironsides - slightly damaged/lekko uszkodzony

Confederates/Konfederaci:
CSS General Van Dorn - destroyed/zniszczony
CSS General Beauregard - destroyed/zniszczony
CSS Savannah - heavily damaged/ciężko uszkodzony
CSS Palmetto State - heavily damaged/ciężko uszkodzony
CSS General Bragg - slightly damaged/lekko uszkodzony
 
Bill's system working quite well and I really enjoyed the game. There are still some issues, but I hope, that Bill resolve them very quickly. Bill still thinking about the name for the game, and there are some ideas about that matter, but nothing official yet. I cannot wait till next game with this rules.
System Billa działa dość dobrze i naprawdę byłem zadowolony z tej gry. Są jeszcze pewne problemy, ale Bill powinien bardzo szybko sobie z nimi poradzić. Bill ciągle też myśli nad nazwą dla tej gry i są już nawet pewne pomysły w tej materii ale nic oficjalnego jeszcze. Nie mogę się doczekać kolejnej gry z tymi zasadami.

Some links at the end:
Kilka linków na koniec:

Relation on Bill's blog:
Relacja na blogu Billa:
And my gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:
 

6 komentarzy: