czwartek, 6 czerwca 2013

The Fission Expediction - Update. Operacja Rozszczepienie - Uzupełnienie.

Unfortunately, there was a small mistake in the scoring. French have been receiving  the points only for the scientists killed by themselves, not by others. Therefore they gained only 20 points, which gives the Allies only 45 points against 60 of Germans. So Germans won by points, but the overall situation, higher losses, loss of the factory and most scientists tends to allocate a minor victory to the Allies.
Niestety doszło do małej pomyłki w punktacji. Francuzi otrzymywali jedynie punkty za zabitych naukowców przez nich samych, a nie przez innych. Stąd zdobyli oni jedynie 20 punktów, co daje Aliantom tylko 45 punktów przeciw 60 niemieckim. Czyli na punkty wygrali Niemcy, jednak ogólna sytuacja, większe straty, utrata fabryki i większości naukowców skłania do przyznania minimalnego zwycięstwa Aliantom.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz