sobota, 13 października 2012

The Crossing of Jordan. Przeprawa na Jordanie.

This week we played a big game at Hugh Wilson. Scenario as well as some figures have been provided by Donald Adamson. The rest of the figures provided by Dave O'Brian, Hugh Wilson, and Olivier Lepreux. All terrains belong to Hugh. Susane Wilson prepared a delicious meal. This time, we played a game using a ancient rules Hail Cesar. The game presented the battle beetween allied Egyptian and Israelites armies against the Assyrians, which retreated to Nineveh with the stolen Ark of the Covenant. Assyrians in this battle ware: Dave, Bill Gilchrist and Campbell Hardie, the Egyptians ware: Olivier, Hugh, Colin Jack and Kevan Gunn, the Israelites: Martin Gibson and myself. All figures were in 28mm.
W tym tygodniu rozegraliśmy dużą grę u Hugh Wilson. Scenariusz jak i część figurek zostały przygotowane przez Donald Adamsona. Resztę figurek dostarczyli: Dave O'Bro'Brian, Hugh Wilson i Olivier Lepreux. Wszystkie tereny należą do Hugh. Susane Wilson przygotowała smaczny posiłek. Tym razem rozegraliśmy antyczna grę z użyciem zasad Hail Cesar. Gra przedstawiała starcie połączonych armii Egipskiej i Izraelitów przeciwko armii Asyryjskiej, która wycofywała się w kierunku Niniwy ze skradzioną Arką Przymierza. Asyryjczycy w tej bitwie to: Dave, Bill Gilchrist, Campbell Hardie, Egipcjanie: Olivier, Hugh, Colin Jack i Kevan Gunn, Izraelici: Martin Gibson i ja. Wszystkie figurki były w skali 28mm.
The battlefield. In the right corner you will find Donal, who umpired the whole game. Pole bitwy. w górnym prawym rogu widzicie Donald'a, który prowadził całą grę.
The Assyrians ware here. From Dave's collection. Asyryjczycy tu byli. Z kolekcji Dave'a.
The battle began with the stopping of the Assyrian column which made a 180 degrees turn in the direction of the approaching Israelites and the Egyptians. Most of the infantry and cavalry struck the sons of Pharaoh, while heavy chariots hit Israelites infantry that arrived before their chariots, effectively limiting the room for their maneuver (I think it was the main reason for the impasse in that part of the battlefield). The attack of Assyrian chariots, provoked by an effective Israeli fire wiped from the battlefield entire infantry division and a temporary disruption of the Israeli chariots and cavalry. Finally Israelites managed to bring the order, but the battle was already over. In the Egyptian wing, it was no better. The initial success of the Egyptians turned into a scuffle beetween Assyrians and Egyptians, and neither party managed to get a clear advantage. The Assyrians stopped on the banks of the Jordan. On the other side arrived the Egyptians and the formerthey did not dare to cross the river. After the game we found it to be a draw, because neither party was able to develop any advantage. Finally, it is worth to said that the Israelites received some additional feature. The Israelite commander (that's me) diced every turn. On a six, the Ark of the Covenant explodes onto light (you've seen the movies) and kills all the Asyrian drivers of the wagon train. The problem was, that I never got that six...
Bitwa rozpoczęła się od zatrzymania asyryjskiej kolumny, która wykonała zwrot o 180 stopni w kierunku nadciągających Izraelitów i Egipcjan. Większość piechoty i kawalerii uderzyła na poddanych faraona, z kolei ciężkie rydwany uderzyły Izraelitską piechotę, która wyszła przed swoje rydwany, skutecznie ograniczając im pole manewru (to wydaje mi się był główny powód impasu w tej części pola bitwy). Atak rydwanów sprowokowany skutecznym ostrzałem Izraelitów zmiótł z pola walki całą dywizję piechoty i chwilową dezorganizację rydwanów i kawalerii izraelskiej. W końcu udało się tutaj uporządkować szyki, jednak bitwa była już skończona. Na skrzydle egipskim, było nie lepiej. Początkowe egipskie sukcesy zamieniły się w przepychankę Asyryjczyków i Egipcjan i żadnej ze stron nie udało się uzyskać wyraźnej przewagi. Z kolei Asyryjczycy zatrzymali się nad brzegiem Jordanu. Po drugiej stronie pojawili się Egipcjanie i ci pierwsi nie odważyli się na przekroczenie rzeki. Po zakończeniu gry uznaliśmy ją za nierozstrzygniętą, ponieważ żadnej ze stron nie udało się wypracować przewagi. Na zakończenie warto zaznaczyć, że Izraelczycy otrzymali pewną dodatkową cechę. Izraelitski przywódca (to ja) rzucał kostką na rozpoczęcie każdej tury. Na szóstkę, Arka Przymierza eksplodowała światłem (widzieliście to na filmach) i wybijała całą załogę wozu. Problemem było jednak to, że nigdy nie udało mi się rzucić tej szóstki...
The Assyrian collumn. Asyryjska kolumna.

Assyrians vs Egiptians. Asyryjczycy kontra Egipcjanie.

Israelites vs Assyrians. Izraelici kontra Asyryjczycy.

The game was very intense, but limited to the only one half of the table. All ware very happy and certainly we will return to the biblical times again. Bill, on his blog, also describes the battle, but from the Assyrians  point of view. I put on my flickr a little gallery from the game. All links can be found below.
Gra była bardzo zacięta, chociaż ograniczyła się tylko do jednej połowy stołu. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i do czasów biblijnych na pewno powrócimy.  Bill na swoim blogu równiez opisał tą bitwę z punktu widzenia Asyryjczyków. Na moim flickr umieściłem małą galerię zdjęć. Linki znajdziecie poniżej. 

Bill's blog:
Flickr:

4 komentarze: