piątek, 13 lipca 2012

Somewhere in Poland in September 1939. Gdzieśtam w Polsce we wrześniu 1939.

This time we decided to play a skirmish game with the Rules of Engagement. Colin prepared the scenario, figures (28mm), terraind (most of them) and  umpired the game.
Tym razem zdecydowaliśmy się na rozegranie gry z użyciem Rules of Engagement. Colin przygotował scenariusz, figurki (28mm), tereny (większość z nich) i prowadził grę.
The Battlefield (Germans are on left, Poles on right). Pole bitwy (Niemcy na lewo, Polacy na prawo).


It was begining of the September 1939. German invaders (Campbell) just crossed the border and movend into the Poland. Their orders for that day ware to take the small Polish village. They have not idea, that with exactly same orders to the buildings from the east coming Polish troops (me). At the begining of the game both  sides focused on the maneuvers to occupy the best position to fight. The first casualtes was taken by Poles. German artilery fire killed 2 men, one of them had the ATR wz. 35 (Poles had 2 of them at the begining of the game), and this lost was very important for the rest of the game. Despite this, the Poles were the first occupied the village and prepare to repulse Germans. The first group of Germans with the MG34, under cover of their artilery took positions on the hill, west from the village, where tey stayed to the end of the game; whilst the second group together with their HQ decided to storm the building occupied by Poles. This attack faild, and both HQ and platoon had been eliminated. It looks like the Poles will have the easy victory and they get control over the rest of the village, where I find the idea, that the ATR wz 35 is a great anty infantry weapon (!). But not, some reinforcements arrived, the platoon of SS and Kfz.13, the aromured car. They started moving forward to attack Poles from the south of village. Poles for the long time kept them on distance but they made a hudge mistake. Meanwhile, a platoon of cavalry arrived and I decided to use them in a very unusual role. As the Kfz.13 is an open top vehicle there ware possibility to kill the crew of the vehicle and eliminate in this way the armoured car. I charged the car and I needed only a high dices... I did not get them and I wasted the whole unit... So finally car make the way to the Polish back (as you remember that I lost my ATR at this side ) and there eliminated my AT gun wz. 36 (I hit the car once, but unlucky and I did not made any damages on it) and after it they would eliminate my Vickers MG. At this moment we had to finished the game, and it was victorius draw for Poles (teey kept the village, but probably in next few turn they would lost it). It is worth mentioning that all the time my troops were in a very inefficient German sniper fire, which during all game, he knocked out only my three soldiers ... We performed the simulation of an SS attack on the building. SS armed with MP38 had an enormous advantage over the Poles, and easily would won the melee. Thak you Colin for the exciting scenario, and profesional umpiring and Campbell for the great game.
Był początek września 1939 roku. Niemieccy najeźdźcy (Campbell) właśnie przekroczyli granicę i ruszyli wgłąb Polski. W tym dniu mieli zająć małą polską wieś. Nie mieli pojęcia, że z takim samym zadaniem ze wschodu przybyły polskie oddziały (ja). Na początku gry obie strony skupiły się na manewrach w celu zajęcia jak najlepszych pozycji do walki. Pierwsze straty ponieśli Polacy. Niemiecki ogień artyleryjski wyeliminował dwóch żołnierzy, w tym jednego z kb ppanc wz.35. (Polacy posiadali dwa takie karabiny na początku walki), strata ta okazała się bardzo ważna dla dalszej części rozgrywki. Pomimo tego to właśnie Polacy jako pierwsi zajęli część wsi i rozpoczęli przygotowania do odparcia niemieckiego ataku. Pierwsza grupa Niemców wraz z MG34 pod osłoną własnej artylerii zajęli wzgórze na zachód od wioski, gdzie pozostali do końca gry; z kolei druga grupa wspólnie z dowództwem zdecydowała się zaatakować polskie pozycje we wsi. Atak ten zakończył się całkowitą klęską i dowództwo i pluton piechoty zostały wyeliminowane. Wyglądało na to, że Polacy odniosą łatwe zwycięstwo i w tym momencie zajęli resztę wsi, tam odkryłem, że kb ppanc wz.35 jest doskonałą bronią przeciwpiechotną (!). Niestety, przybyło więcej oddziałów niemieckich: samochód pancerny Kfz.13 w towarzystwie plutonu SS. Nowo przybyli zdecydowali się na atak wioski od południa. Polacy przez pewien czas trzymali te oddziały na pewien dystans, jednak popełnili pewien błąd. W międzyczasie przybył pluton polskiej kawalerii i zdecydowałem się go użyć w bardzo nietypowej roli. Jako że, Kfz.13 jest pojazdem półotwartym istniała pewna szansa wyeliminowania jego załogi i w ten sposób wyeliminowania pojazdu. Zaszarżowałem więc i potrzebowałem jedynie wysokich kości... Nie dostałem ich i w ten sposób pozbyłem się całego oddziału. Tak wiec samochód utworzył sobie wolną drogę na moje tyły (jak zapewne pamiętacie, że  straciłem tutaj karabin przeciwpancerny na początku gry). Szybko wyeliminował moje działo ppanc wz. 36 (w trakcie gry raz trafiłem w samochód z tego działa, ale mój pocisk nie wyrządził żadnej krzywdy temu pojazdowi) i zapewne w następnym ruchu wyeliminowałby mój karabin maszynowy Vickersa. W tym właśnie momencie musieliśmy zakończyć naszą grę. Był to zwycięski remis dla Polaków (zajmowali wieś, ale prawdopodobnie w przeciągu kilku następnych tur, stracili by ją). Warto tutaj wspomnieć, ze przez całą grę moje oddziały były pod ciągłym ostrzałem niemieckiego snajpera, jednak jego ogień był wyjątkowo nieskuteczny i zdołał wyeliminować mi tylko trzech ludzi. Przeprowadziliśmy również już samą symulację ataku SS na budynek zajmowany przez Polaków. Esesmani uzbrojeni w MP38 mieli olbrzymią przewagę nad Polakami i z łatwością wygrali by w walce wręcz. Dziękuję Colin'owi za ekscytujący scenariusz i profesjonalne prowadzenie gry i Cambell'owi za wspaniałą grę.
Germans trying to get the building defending by Poles. Niemcy próbują zdobyć budynek broniony przez Polaków.
Kfz.13
Charge of Polish cavalry. Szarża polskiej kawalerii.
For more pictures from the game, visit my flickr. Link is below:
Po więcej zdjęć z gry zapraszam na mojego flickr. Link znajduje się poniżej:

2 komentarze:

 1. Odpowiedzi
  1. Indeed... I was very curious how it gona works (Im still lerning those rules). In Poland we have some adage about it, that 'curious its the first step to hell' :)
   Cheers,
   Bart

   Usuń