sobota, 28 lipca 2012

Death in the Dark Continent (game1)
This time in SESWC we try new set of rules for us, called Dead in the Dark Continent. It's take you to the violent times of Sub-Saharian Africa warsin late nineteenth century. Colin had this rules for long time, but not have time to check how those rules working, so he invited us for tests. For the game we use Colin's figures and terrains.
Tym razem w SESWC sróbowaliśmy nowego zestawu zasad, zwanego: Dead in the Dark Continent. Zasady te zabierają nas w czasy krwawych wojen prowadzonych w Afryce Subsaharyjskiej w drugiej połowie XIX wieku. Colin posiada te zasady już od jakiegoś czasu, ale jakoś nie miał czasu na ich sprawdzenie, tak więc zaprosił nas do testów. Do gry użyliśmy figurek i terenów z kolekcji Colin'a.
We chose for our game the Mahdist War. In our scenario Egiptians (Colin and Ray) had to take the town occupied by Mahdist (Campbel and myself). Becouse most of our troops had only swords, knives, spears, etc. we had to keep our troops out of range of Egiptian rifles. For few first turns Mahdists did not moved and ware observing marching Egiptians. As the first into the battle get the Mahdist gun, but becouse of the range its fire was ineffective. So the Egiptians kept moving forward. The first fghting was on the right wing of the Egiptians, but the Mahdist attack was stopped, but next timethe second attack was more succesful and Egiptians had to withdraw. Mahdist decided to not to continue their attack and stayed in cover of palms. On the other side the Egiptian light cavalry charged the heavy Mahdist cavalry, the result: all Egiptians ware dead. After this melee Mahdist cavalry had been massacred by deadly fire of the Egiptian riflemen. The second heavy cavalry unit of the Mahdists charged the Egiptian heavy cavalry and destroyed them all. It was not the day for the Egiptian cavalrymen... After this Egiptians form the hudge line of the riflemen in the centre of the battlefieldand start fired on Mahdist's wariors, forced them to move back. At this stage the game had finnished, but we check wat would be happend if the Mahdist managed to reach the Egiptian positions. After severals melees, the Egiptians would be massacred. The game finished with Mahdist minor victory, they hold the town, and almost destroyed the Egiptians.
Do naszej gry wybraliśmy Powstanie Mahdiego. W naszym scenariuszu Egipcjanie (Colin i Ray) mieli za zadanie zająć miasteczko zajęte przez siły Mahdistów (Campbel i ja). Ze względu na to, ze większość naszych oddziałów uzbrojona była jedynie w szable, noże, dzidy itp. musieliśmy utrzymywać się jak najdalej od zasięgu egipskich strzelb. Przez kilka pierwszych tur, Mahdiści nie poruszali się, obserwując ruch oddziałów egipskich. Jako pierwsze w walce znalazły się oddziały na prawym skrzydle egipskim, jednak tam atak Mahdistów został odparty, ich kolejny szturm zakończył się powodzeniem i Egipcjanie musieli się wycofać, jednak Mahdiści nie zdecydowali się kontynuować ataku i zostali po osłoną palm. Po drugiej stronie walczyły kawalerie obu stron. Wpierw lekka kawaleria egipska zaatakowała ciężką kawalerię Mahdistów i została w tej walce rozbita. Na nieszczęście dla Mahdistów ich kawaleria po tej walce znalazła się w zasięgu egipskich strzelb i została dosłownie rozniesiona w strzępy. Drugi oddział kawalerii Mahdistów zaatakował ciężką kawalerię egipską i ją rozbił. Nie był to dobry dzień dla egipskiej kawalerii... Po tych wydarzeniach Egipscy strzelcy uformowali gigantyczną linię w centrum pola i rozpoczęli ostrzał sił Mahdistów, zmuszając ich do cofnięcia swoich pozycji. W tym momencie właściwa gra się zakończyła, ale my postanowiliśmy sprawdzić, co by się stało, jeśli Mahdistom udało się doprowadzić do walki wręcz z Egipcjanami. Po kilku pojedynkach wręcz, Egipcjanie zostaliby zmasakrowani. Gra zakończyła się zwycięstwem Mahdistów, utrzymali miasto i prawie zniszczyli całe siły Egipskie.
Egiptian forces. Siły egipskie.

Mahdists. Mahdiści.

The egiptian collumn marching. Maszeruje egipska kolumna.

The Egiptian line. Egipska linia.

Rules are very simple and digestible. Unfortunately, sometimes their interpretation was not clear and we need to read them again. In the near future we will use them again. 
Colin just send me the mesage, that he is going to add some new figures to his collection. So DitDC, see you later!
Zasady wydają się bardzo łatwe i przyswajalne. Niestety czasem ich interpretacja nie była jasna i musimy je przeczytać jeszcze raz. Zapewne w najbliższym czasie wykorzystamy je jeszcze raz. 
Colin właśnie przysłał mi wiadomość, że zamierza dodać nowe figurki do jego kolekcji, Tak więc DitDC, do zobaczenia ponownie!

For more pictures from this game visit my flickr:
Po więcej zdjęć z gry zaparaszam na mój flickr:


2 komentarze: