sobota, 10 marca 2012

Western Front pt. 2 (SESWC). Front zachodni cz. 2(SESWC)

Our last battle was continuation of the game we played week ago. Again Jim created the scenario.
Nasza ostatnia bitwa była kontynuacją gry, jaką rozgrywaliśmy tydzień temu. Znowu autorem scenariusza był Jim.
After hard battle, British finally push back Germans and captured the village. Unfornutelly, becouse of the long suply lines, they have to stop. Germans decided to recapture the village. They use 2 kampfgrups to do this. One of them was mix of panther and pzkpfw IV tanks suported by infantry on halftracks, the second group was mailny stugs and pzkpfw IV and also suported by infantry on halftrucks.
Po cięzkiej bitwie, Brytyjczycy w końcu odrzucili Niemców z wioski. Niestety z powodu długich linii zaopatrzenia, musieli się zatrzymać. Niemcy postanowili więc odbić wioskę. Do tego celu użyli dwóch kampfgrup. Jedna z nich składała się z panter i pzkpfw IV ze wsparciem piechoty na transporterach, z kolei druga to głównie stugi i pzkpwf IV, również wsparte piechotą na transporterach.
2 germans kampfrups. The top one was under Jack control, the lower under mine. 2 niemieckie kapmpfgrupy. Górna dowodzona przez Jack'a, dolna przeze mnie.

Battlefield. Pole bitwy.
The game started very unlucky for me. Just after my troops apear on the table, they get under heavy artilery fire. Its finished for my troops very bad. Donald's guns destroy 3 of my halftrucks and next 2 must to retreat, and to to the end of the game, they did not take the part in the game. Those fire kills many of my infantry as well. My infantry tryed find some cover in the buldings, but next fire was very deadly (double 6), and my infantry was dead... My tanks manage to clear the first farm, from british infantry, but get under fire of Dereck AA guns. Once solved the gun, British tanks appeared on the hill. and to the end of the game I tryed to destroy those tanks, even with the fire of nebelwerfers, but unlucky...
Gra zaczęła się bardzo pechowo dla mnie. Zaraz po tym, jak moje oddziały pojawiły sie na stole, dostały się pod ciężki ogień artyleryjski. Skończyło się to bardzo źle dla mojej piechoty. Działa Donalda zniszczyły 3 z moich halftrucków i 2 następne zmusiły do wycofania się i juz do końca gry nie wzięły w niej udziału. Ogień ten zabił też wiele z mojej piechoty, a ta co pozostała szukała schronienia w pobliskich zabudowaniach, ale następna tura ognia z Donaldowych dział była jeszcze bardziej zabójcza (podwójne 6), i cała moja piechota została wybita... Moim czołgom z kolei udało się oczyścić z piechoty pobliską farmę ale wtedy dostały się pod ogień dział ppanc Dereck'a. W końcu gdy uporałem się z nim na wzgórzu pojawiły się brytyjskie czołgi i do końca gry uwikłałem się w walkę z nimi, wsparłem się również ogniem nebelwerfers'ów, ale nieskutecznie.
Burning german halftrucks. Płonące niemieckie transportery.
British tanks fight with my tanks. Brytyjskie czołgi w walce z moimi czołgami.
My tanks under British fire. Moje czołgi pod ogniem brytyjskim.
Jack has easier way. When most of the British ware busy with me. He put his troops on the road, and slowly push forward. By the way it was first game, when he use his new toys from Plastic Soldier Company (company of StuGs - I'm still waiting for its reelase in 1/72 scale for my German troops for Poland 1944). His group get to the hills and then have been stopped by 2 british platoons and another AT gun. Becouse we ware run out of time we have to stop at this moment, but before we did this we simulate infantry assault on StuGs. The result was infantry push back StuGs. We decided to stop game at this moment. There was the British victory. Germans reach only the middle of the table, and have been stopped without any chances for victory. There was another enjoyable game with 15mm troops and Battlefield PzG rules. Next game will be Belgium 1940.
Jack miał łatwiejszą drogę. Kiedy większość brytyjskich sił była skoncentrowana na mnie, on powoli parł ze swoimi oddziałami naprzód. Przy okazji warto powiedzieć, że była to pierwsza walka dla jego zabawek z Plastic Soldier Company (kompania StuGów - cały czas czekam na ich realizację w skali 1/72 dla moich Niemców do Polska 1944 projektu). Jego grupa dotarła do wzgórz i uwikłała się w walki z dwoma plutonami piechoty wspartymi drugim działem ppanc. i nie posunęła się już naprzód. Ponieważ czas na grę już się kończył zdążyliśmy jeszcze zasymulować szturm piechoty na niemieckie StuGi. Rezultat to zmuszenie StuGów do odwrotu. Wtedy przerwaliśmy grę. Było to zwycięstwo Brytyjczyków. Niemcy osiągnęli jedynie środek stołu, zostali powstrzymani bez żadnych szans na zwycięstwo. Była to kolejna fascynująca gra z modelami w skali 15mm i zasadami Battlegroup PzG. Następna gra to Belgia 1940.
Jack's group enter the table. Grupa Jack'a wkracza na stół.

New PSC StuGs. Nowe StuGi z PSC.

Jack sturm the hill. Jack szturmuje wzgórze.

Last position of the Jack's group. Ostatnia pozycja Jack'a.

2 komentarze: