piątek, 16 marca 2012

Belgium 1940; Belgia 1940

As announced in my last post our last SESWC game was hypothetical battle somewhere in Belgium in May 1940. We use again Battlegroung PzG rules, but with 10mm models this time. Scenario and impiring the game  Jim did again.
Tak jak to podałem w ostatnim moim poście, nasza ostatnia gra w SESWC to hipotetyczna bitwa, rozegrana gdzieś w Belgii w maju 1940 roku. Znowu użyliśmy zasad Battleground PzG, ale tym razem z modelami w skali 10mm. Jim znowu opracował scenariusz i następnie prowadził grę.
Battlefield; Germans right, Allied left. Pole bitwy; Niemcy po prawej, Alianci po lewej

In the middle of May 1940 german offencive in Belgium had to stop for a moment, and British and Belgian command decided to counteratack (!!!). Both allies, British (Derek) and Belgians (Jack) was going to atack two villages defending by Germans (Paul and me) and broke the front in this place to divided forces of german group B into two parts.I know it sounds like sci-fi, but IT WAS HYPOTHETICAL and made only for game ;)
W połowie maja 1940 niemiecka ofensywa w Belgii zatrzymała się na moment i Brytyjczycy i Belgowie postanowili to wykorzystać i kontratakować (!!!). Alianci, Brytyjczycy (Derek) i Belgowie (Jack) zamierzali zaatakować dwie wioski bronione przez Niemców (Paul i ja) i przełamać w tym miejscu front by podzielić siły niemieckiej grupy B na dwie części. wiem brzmi to jak sci-fi, ale TO TYLKO HIPOTETYCZNIE i wykreowane do gry ;)
The game started with British and Belgian forces entered on the battlefield. First infantry, and in the next turn the armoured forces. As for Belgian I think that we use all armoured forces, that Belgians had in whole campaign in 1940 ;) We, Germans did not responded on this and wait for them in ambush. First blood was paid by British, becouse of fire of my MG and couple teams have been swept from the table. British decided to eliminate this threat, by using the tanks support and finally did this, so my MG had to retreat. The fight for the village began. Derek try to use his tanks and artilery to remove my troops from the buildings, and I used my artilery to stop him, so far it was successful for me. Some British forces tried to attack the village from the other side, but has been repulsed. The same h the ceappend in the center of the battlefield where British also have been stopped.
Gra zaczęła się od wejścia sił brytyjskich i belgijskich na pole bitwy. Wpierw piechota i w następnej turze siły zmechanizowane. Jeżeli chodzi o Belgów to chyba użyliśmy wszystkich takich sił, jakimi dysponowali oni w maju 1940 roku ;) My, jako Niemcy nie odpowiadaliśmy na to i oczekiwaliśmy na nich w zasadzce. Pierwsza krew została przelana przez Brytyjczyków, za sprawą mojego MG i dwie drużyny zostały zmiecione za sprawą jego ognia ze stołu. Brytyjczycy postanowili wyeliminować to zagrożenie, używając wsparcia czołgów zmusili mój MG do wycofania się. Walka o wieś się rozpoczęła. Derek próbował używać swoich czołgów i artylerii by "wykurzyć" moje siły z budynków, a ja używając mojej artylerii starałem mu się w tym przeszkodzić, na razie udanie. Część sił brytyjskich próbowała obejść wioskę z drugiej strony ale i ten atak został odparty. To samo dotyczyło środka pola walki i tam również siły brytyjskie zostały zatrzymane.
Meanwhile, the Belgians pushed their tanks and armored cars along the road. There they encountered the Paul's forces . Due to  ineffective AT fire, Paul  decided to assault the enemy's tanks. This time very effectively, one tank forced to withdraw, and cars were destroyed. Paul stopped Jack's forces. When Allied forces began to slowly gain the upper hand, Germany received support: two companies of tanks and four companies of infantry on motorbikes. Paul managed to use his infantry and tanks to completely stop the Belgians. I just started with my Panzer(38t) tanks bombard the British Cruisers. So far, unsuccessfully, but with every moment range was reduced ... And then we realized that the time for the game is over and we had to in a most interesting time to break. So the battle remains unresolved...
Tymczasem Belgowie posuwali swoje czołgi i samochody pancerne wzdłuż drogi. Tam natknęli się na siły Paula. Ze względu na nieskuteczny ogień AT. Paul zdecydował się szturmować piechota czołgi nieprzyjaciela. Tym razem bardzo skutecznie, Zmusił jeden czołg do wycofania się, a samochody zostały zniszczone. Kiedy siły alianckie zaczęły powoli zdobywać przewagę, Niemcy otrzymali wsparcie w postaci dwóch kompanii czołgów i czterech kompanii piechoty na motocyklach. Paul zdążył użyć swojej piechoty i czołgów by całkowicie zatrzymać Belgów. Ja jedynie rozpocząłem swoimi PzKpfw (38t) ostrzeliwać brytyjskie Cruisery. Na razie nieskutecznie, ale z każdą chwilą zasięg się zmniejszał... I wtedy się zorientowaliśmy że czas na grę się skończył i musieliśmy w najciekawszym momencie przerwać. Tak więc bitwa pozostała nierozstrzygnięta...
British forces. Siły Brytyjskie.
Belgian forces. Siły belgijskie.
German MG fire. Strzela niemiecki MG
Efect of British fire, yellow signs means 'pinned'. Efekt brytyjskiego ognia, żółte oznacza "uziemniony"
British tanks. Brytyjskie czołgi.
Belgian armoured column. Belgijska kolumna pancerna.
German assault efect: Belgian's cars in fire! Efekt niemieckiego szturmu: palące się samochody!
Fights in the centre. Walki w centrum.
British forces under German fire... Brytyjskie siły pod ogniem niemieckim...
... and its effect. ... i jego efekt.
German tank are comming. Nadciągają niemieckie czołgi.
German tanks. Niemieckie czołgi.
 For more pictures visit my Flickr. Po więcej zdjęć zajrzyj na mój Flickr:

2 komentarze: