sobota, 25 stycznia 2014

Mohawk Valley.

This week we met in our club and have the Muskets&Tomahawks game. Whole game was Angus'es idea, so he prepared almost everything. He also umpired the whole game. 
W tym tygodniu spotkalismy się w naszym klubie, przy partii Muskets&Tomahawks. Cała gra była pomysłem Angusa, tak wiec przygotował prawie wszystko do tej gry a nawet powziął się roli prowadzącego gry.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRE OF THE GAME/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: Angus Konstam, Colin Jack, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Angus Konstam

1. Introduction. Wprowadzenie.

The game scenario was very simple. The valley and its habitants faced the French and Indian attack, and  British have to bring the relief.  French and Indians have to kill as much civilian they can, and British to save as much they can.
Scenariusz gry był bardzo prosty. Dolina i jej mieszkańcy musza zmierzyć się z atakiem francusko-indiańskim, Brytyjczycy mają przyjść jej z pomocą. Francuzi i Indianie muszą zabić jak największą ilość cywili, natomiast Brytyjczycy uratować jak najwięcej z nich.

2. Forces. Siły.

FRENCH and INDIANS/FRANCUZI I INDIANIE

Capitain Rene Le Peu (Bill Gilchrist) - Irregular
1st  Montreal Militia (Bill Gilchrist) - Irregular - 8 fig
2nd Montreal Militia (Bill Gilchrist) - Irregular - 8 fig
Les Coureurs des Bois (Bill Gilchrist) - Irregular - 6 fig

Chief Dripping Beaver (Bartek Żynda) - Indian
1st Huron Warband (Bartek Żynda) - Indian - 6 fig 
2nd Huron Warband (Bartek Żynda) - Indian - 6 fig
3rd Huron Warband (Bartek Żynda) - Indian - 6 fig

BRITISH/BRYTYJCZYCY

Judge John Dread (Colin Jack) - Militia
1st Tyron County Militia (Colin Jack) - Militia - 6 fig
2nd Tyron County Militia (Colin Jack) - Militia - 6 fig
3rd Tyron County Militia (Colin Jack) - Militia - 6 fig
4th Tyron County Militia (Colin Jack) - Militia - 6 fig
Mistress Martha Stuart (Colin Jack) - Civilian
1st Civilians (Colin Jack) - Civilians - 4 fig
2nd Civilians (Colin Jack) - Civilians - 4 fig
3rd Civilians (Colin Jack) - Civilians - 4 fig
4th Civilians (Colin Jack) - Civilians - 4 fig

Captain Malcolm Macludgie (Campbell Hardie) - Regular
42nd Highlanders (Campbell Hardie) - Regular - 12 fig
Mohicans (Campbell Hardie) - Indian - 4 fig

3. The game. Gra.

Our first turn was mostly spend for recalling the rules. There was log time ago when we played it last time. We get them very quickly back, therefore rest of the game went very quick. French started the game by storming the first farm and the church. Unfortunately for them, they were well protected, and the French had to withdraw.
Pierwszą turę spędziliśmy głównie na przypominaniu sobie zasad. Od naszej ostatniej gry upłynęło sporo czasu, jednak przypomnienie ich sobie nie zajęło nam zbyt dużo czasu, co spowodowało, że reszta gry przebiegła stosunkowo szybko. Grę rozpoczęli Francuzi szturmem pierwszej z farm i kościoła. Obie pozycje były jednak nieźle przygotowane i Francuzi musieli się wycofać.

Then three Huron Warbands arrived. First they tried to kill Martha Stuart and her chickens, but failed. Martha escaped to  the church. Hurons decided then, get there after her. After bloody fight, Hurons killed all Militia and Civilians gathered in the church. First "French" victory.
Wtedy przybyły trzy grupy Huronów. Wpierw próbowali oni zabić Marthę Stuart i jej kurczaki, ale to się nie powiodło i Martha znalazła schronienie w kościele. Huroni postanowili wejść tam po nią i po krwawej walce zabili całą milicję i wszystkich cywili tam zgromadzonych. Pierwsze "francuskie" zwycięstwo.

Now Hurons spread their forces. One of the Warband moved to the first farm, to support Coureurs des Bois, the second with their chief moved to support Montreal Militia trying to get the Farm of Judge John Dread and the third band to face incoming Mohicans Warband (if you seen "The Last Of The Mohican" with Daniel Day Lewies, you know how dangerous they can be...).
Teraz Huroni rozdzielili swoje oddziały. Pierwszy ruszył wesprzeć Coureurs des Bois w walce o pierwszą z farm, drugi wraz z ich wodzem ruszył by wesprzeć milicję z Montrealu szturmującą farmę Sędziego Johna Dreada i trzeci ruszył w kierunku nadciągającej grupy Mohikanów (jeśli widzieliście "Ostatniego Mohikanina" z Danielem Day Lewiesem, wiecie jak niebezpieczni potrafili oni być...).

When Hurons spread their forces and planned their actions against the Civilians, French troops had to face incomming 42nd Highlanders. Regular British forces were much to strong for French militia, so they started to withdraw.
Kiedy Huroni rozdzielali swoje oddziały i planowali swoje akcje przeciwko ludności cywilnej, oddziały francuskie musiały stanąć na przeciwko 42. Highlanders. Regularne oddziały brytyjskie okazały się zbyt silne dla francuskiej milicji i musiała się ona wycofać.

Meanwhile the first Huron group reached the farm sieged by Coureurs des Bois. Indians decided to show the French, how the proper farm siege should look like. However the first attack was repulsed, but the second gave Hurons advantage, allowed them to get inside the house and then slaughtering all remaining Civilians inside. Another "French" victory.
Tymczasem pierwsza grupa Huronów dotarła do farmy obleganej przez Coureurs des Bois. Indianie postanowili pokazac Francuzom, jak powinno wyglądać prawidłowe zdobywanie farmy. Co prawda, pierwszy atak został odparty, jednak drugi dał Huronom przewagę, pozwolił im dostać się do wnętrza chaty i wyrżnięcie pozostałych tam cywili. Następne "francuskie zwycięstwo.

The Mohican threat was dangerous only in theory. Hurons with their muskets eliminated all Mohicans and they were never again an issue. After this those group of Hurons decided to get to the second farm. But they were stopped by Militia hidden in the barn. Militia did not hurt Indians, but slow them down, so they never get to the farm, so they saved the Civilians there.
Mohikanie okazali sie zagrożeniem jedynie w teorii. Huroni ogniem swoich muszkietów wyeliminowali wszystkich Mohikanów i przestali być już problemem. Po tym ta grupa Huronów postanowiła dostać się do drugiej farmy, jednak zostali zatrzymani przez milicję, ukrytą w stodole. Milicja co prawda nie wyrządziła Huronom żadnej krzywdy, jednak spowolniła ich na tyle, że nigdy nie dotarli oni do farmy i tym samym cywile tam zostali ocaleni.

The main Huron band get to the Dread's farm, and started the fire of the main building. This caused that the people gathered there had to move outside the building. This allowed Indians to kill another Civilian. Then comes the special event. Two leaders: Judge John Dread and Chief Dripping Beaver started the duel. Finally after long time both heroes fall dead and this finished the game. French and  Hurons get the victory by killing more then half of the Civilians.
Główny oddział Huronów dotarł do farmy Dreada i podłożył pod nią ogień. To spowodowało, że zgromadzeni tam ludzie musieli wydostać się na zewnątrz. To z kolei pozwoliło Indianom zabić kolejnego cywila. Wtedy wylosowaliśmy Zdarzenie Specjalne. Dwóch dowódców: Sędzia John Dread i wódz Cieknacy Bóbr stanęli do pojedynku. Walka pomiędzy nimi trwała dość długo i w końcu obaj padli zabici i to zakończyło grę. Zwycięstwo odnieśli Francuzi i Indianie dzięki zabiciu więcej niż połowy cywili.

4. Summary. Podsumowanie.

Muskets&Tomahawks and Angus gave as very good game. The rules after long time still are great and easy to play. For sure we will get back to this period and those rules. Next week we come back to the fields of Normandie with D-Day+1 game.
Muskets&Tomahawks oraz Angus dali nam bardzo dobra grę. Zasady po długim okresie wciąż są bardzo dobre i łatwe do grania. Na pewno powrócimy jeszcze do tego okresu i tych zasad. W następnym tygodniu wracamy na pola Normandii z grą D-Day+1.

And some links:
I kilka linków:

Bill's relation from the game:
Relacja Billa z gry:
Gallery on flickr:
Galeria na flickru:

7 komentarzy:

 1. Beautiful report Bart, poor Mohicans! I do like the introduction pictures, really great!
  Best,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you, Phil. You are right, those buildings are really great. I like them too.

   Usuń
 2. Very nice wargame! Love the terrain and figures! Great stuff :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Yori. I very glad that you have enjoyed this raport.

   Usuń
 3. Bart, I‘m shocked. What was the name of your Indian chief? ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dripping Beaver. Don't forget who wrote the scenario... ;)

   Usuń
 4. Thank you Andrew. Glad you like it.

  OdpowiedzUsuń