niedziela, 19 stycznia 2014

D-Day.

Last Thursday at Hugh Wilson's house we started our big game: D-Day. Hugh spend whole his day to prepare this amazing table. The look of the job he done is just amazing. I personally believe, that this is his best table I ever seen. Everything is so real. Before I took you to the game,take a look of his table.
W ostatni czwartek rozpoczęliśmy u Hugh Wilsona naszą wielką grę: D-Day. Hugh spędził cały dzień na przygotowaniu tego niesamowitego stołu. Rozmiar pracy w to włożonej jest po prostu niesamowity. Osobiście uwazam, ze jest to jego najlepszy stół, jaki do tej pory widziałem. Wszystko wygląda jak prawdziwe. Zanim przeniosę Was do opisu gry, obejrzyjcie sobie ten stół.

This game is the first from our 70th anniversary of 1944 games we are going to play this year. Colin prepared the scenario using 28mm models and Bolt Action rules. 
Ta gra jest pierwszą z naszych gier celebrujących 70 lecie wydarzeń roku 1944, które zamierzamy rozegrać w tym roku. Colin przygotował scenariusz dla modeli w skali 28mm i przy użyciu zasad Bolt Action.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Colin Jack, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Colin Jack, Hugh Wilson.

1. Forces and orders. Siły i rozkazy.

BRITISH/BRYTYJCZYCY:

British Players 1 and 2 - The landing platoon.
Brytyjscy gracze 1 i 2 - Desant.
(Bill Gilchrist, Angus Konstam)

You command a platoon of infantry, which is to be landed on the Normandy beaches from landing craft. This will comprise the following:
Dowodzicie plutonem piechoty, który ma za zadanie desant na plaże w Normandii. Wasze siły są następujące:

HQ: Officer, 2 riflemen, Medic, FAO.
1st Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG
2nd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG
3rd Section: NCO, 9 riflemen - inc LMG
MMG team: 3 crew
Medium mortar: 3 crew
Sherman Bulldozer: medium tank with medium AT gun, MMG
Sherman DD tank:  medium tank with medium AT gun, MMG

All troops are Regular. Wszystkie oddziały są regularne.
You are to make your way off the beach and neutralise the bunkers which overlook the beach. Thereafter you will advance as far as possible to enlarge the beach-head.
Musicie przebić się przez plażę oraz zneutralizować bunkry, które strzegą plaży. Następnie posunąć się jak najdalej w głąb lądu, by powiększyć utworzony przyczółek.

British Player 3 - The Commandos.
Gracz brytyjski 3 - Komandosi.
(Ray Neal)

You command a section of commandos who be landed by assault boats to either flank of the main body. This will comprise the following:
Dowodzisz sekcją komandosów, którzy wylądowali wcześniej, by zaatakować przeciwnika od flanki. Twoje siły to:

HQ: Officer, light mortar team, Medic
No 1 Commando: NCO, 7 riflemen, LMG, PIAT
Centaur: medium tank with medium howitzer, MMG

Commandos are Veteran and Tough. Komandosi mają status Weteranów i Twardych.
You are to make your way through the defences by previously identified routes, assist the infantry in neutralising the bunkers and preventing the arrival of reinforcements.
Musisz przebić się przez wrogą obronę, wczesniej wyznaczonymi drogami, wspomóc piechotę poprzez zneutralizowanie bunkrów i zapobieganie przybyciu jakichkolwiek posiłków.

British Player 4 - The Paratroops.
Gracz brytyjski 4 - Spadachroniarze.
(Bartek Żynda)

You command a section of paratroops who will be airdropped in support of the amphibious landing. This will comprise the following:
Dowodzisz sekcją spadachroniarzy, którzy zostaną zrzuceni by wspomóc desant z morza. Twoje siły to:

HQ: Officer, 2 rifflemen, Medic
1st Section: NCO, 9 rifflemen - inc LMG
2nd Section: NCO, 9 rifflemen - inc LMG
Medium mortar: 3 crew
MMG team: 3 crew (did not arrived, lost their way)

Paratroops are Veteran. Spadachroniarze mają status Weteranów.
You are to form up on the DZ and move out to neutralize the artillery battery previously identified.
Musisz zebrać swoje oddziały w Strefie Zrzutu i następnie zneutralizować, wcześniej wykrytą baterię dział.

GERMANS/NIEMCY:

Notes for German Commander:
Uwagi dla niemieckiego dowódcy:
You are anticipating some sort of invasion in the near future but whether it will be the real one or just a feint is unknown. You are responsible for this section of the Atlantic Wall with your HQ and reserve section in the village of St Felix-sur-Mer. Behind it is a battery of 150mm guns whose fire can be directed on the beach and sea area by an FOO. Other reserves are available but may not be requested until turn 5.
Spodziewasz się jakiejś formy inwazji w najbliższej przyszłości, ale nie wiesz czy będzie ona prawdziwa, czy tez udawana. Jesteś odpowiedzialny za tą część Wału Atlantyckiego z Twoim dowódctwem i siłami rezerwowymi w wiosce St Felix-sur-Mer. W tyle znajduje się bateria dział 150mm, których ogień może pokryć plażę jak i morze i jej ogień może być sterowany przez Obserwatora Artyleryjskiego. Pewne posiłki sa spodziewane, jednak dopiero od piątej tury.

German Players 1 and 2 - Atlantic Wall
Niemieccy gracze 1 i 2 - Wał Atlantycki
(Hugh Wilson, Campbell Hardie)

You command the defensive line overlooking the beach. You have three concrete bunkers, protected trenches, and the whole position is heavily wired. The units under your control are as follows:
Dowodzisz obroną plaży. Do dyspozycji masz trzy betonowe bunkry, umocnione okopy. Dodatkowo wszystkie pozycje są chronione dużą siecią zasiek. Do dyspozycji masz również następujące oddziały:

FOO: Officer - artillery
Bunker 1: MMG section (3 crew)
Bunker 2: Pak 40 Heavy AT gun; Flak gun 4 light autocannon
Bunker 3: MMG section (3 crew)
1st Garrison section: NCO, 8 riflemen, LMG
2nd Garrison section: NCO, 8 riflemen, LMG

German Player 3 - The Village (St Felix-sur-Mer)
Gracz niemiecki 3 - Wioska (St Felix-sur-Mer)
(Donald Adamson)

You command the immediate reserve comprising one garrison section which is resting and some support units as follows:
Dowodzisz bezpośrednią rezerwą składającą się z sekcji garnizonu, który własnie odpoczywa i częścia broni wsparcia:

HQ: Officer, 2 rifflemen, Medic
3rd Garrison section: NCO, 8 riflemen, LMG
Medium mortar team: 3 crew
AT team: Panzerschreck with 2 crew

German Player 4 - The Artillery Battery
Gracz niemiecki 4 - Bateria dział
(Tim Watson)

You command the battery of 150mm guns which is situated on a small plateau a mile or so from the beach. The battery is surrounded by entrenchments which are fully wired. You have the following troops available:
Dowodzisz baterią dział 150mm, które są usytuowane na małym płaskowyżu w odległości mniej więcej mili od plaży. Bateria otoczona jest okopami i zasiekami. Masz do dyspozycji:

HQ: Officer, 2 rifflemen, Medic
Artillery guard: NCO, 8 rifflemen, LMG
Artillery crew: 12 crew counting as Inexperienced infantry

German Reinforcements:
Niemieckie uzupełnienia:
(Tim Watson)

1st Infantry section: NCO, 8 riflemen, LMG
2nd Infantry section: NCO, 8 riflemen, LMG
3rd Infantry section: NCO, 8 riflemen, LMG
StuG IV

All German troops unless otherwise noted ware Regular.
Wszystkie oddziały niemieckie, o ile nie zostało to specjalnie określone miały status Regularny.

2. The Game. Gra.

The game started with Royal Navy fire. It wasn't very accurate, however it done some gaps in the wired lines on the beach. After this on the beach landed the first wave of the British troops. Germans welcomed them with the fire. From now started the heavy fight to made the way through. British used very wise their mortar and protected themselves with smoke. This helped them to reach the end of the beach, cross the defending lines and get off the beach. They paid the high price for this succes. On the beach Brits left many dead bodies and two destroyed own tanks.
Gra rozpoczęła się od ostrzału dokonanego przez Royal Navy. Nie był on zbyt dokładny, jednak dokonał kilku wyrw w liniach obronnych. Po tym ruszyła pierwsza fala desantu brytyjskiego. Niemcy przywitali ich ogniem. Od teraz rozpoczęła się ciężka przeprawa przez plażę. Brytyjczycy bardzo mądrze użyli swojego moździerza i kryli swoje oddziały zaporą dymną. To pomogło im osiągnąć koniec plaży, przerwać linie obrony i wyjść z niej. Za ten sukces zapłacili jednak ogromną cenę. Na plaży pozostało wiele martwych ciał poległych Brytyjczyków i dwa zniszczone własne czołgi.

The action of British Commandos was less succesfull. Their first attack was pushed off, so they had to withdraw. However they blocked the road, so the German reinforcements were not able to arrive this way (however German reinforcements troops were busy with something else). Finally the Commandos were supported by troops arrived from the beach and now they have to clear the St Felix-sur-Mer and last bunkers from the Germans.
Akcja brytyjskich komandosów była mniej udana. Ich pierwszy atak został odparty i musieli się wycofać, jednakże udało im się zablokować wioskę, więc niemieckie uzupełnienia nie mogły przybyć tą drogą (jednak niemieckie uzupełnienia były zajęte zupełnie czym innym). W końcu komandosi zostali wsparci oddziałami przybyłymi z plaży i pozostało im jedynie oczyścić St Felix-sur-Mer i pozostałe bunkry z Niemców.

British paratroops had their mission complicated. That's becouse most of their soldiers lost their way. Finally only mortar and HQ find their way, took their position and started fired at German 150mm battery. The mortar fire was not very succesfull at the begining but finally reach the target. After the first German gun was eliminated, all German reinforcements decided to attack the Paras positions. Lucky for British two units find their way and took their positions. The biggest problem was StuG IV, which tried to assault Paras HQ. The gun has been stopped and destroyed with AT granates. Unfortunately the second gun fired at troops fighting on the beach. British paras by keeping the second village did an extra job, becouse all German reinforcements moved against them, not the troops on the beach, so they were able to cross the beach. 
Misja brytyjskich spadochroniarzy skomplikowała sie na początku. Powodem tego było to, że większość oddziałów nie odnalazło swojej drogi jedynie HQ i załoga moździerza odnalazła miejsce zbiórki. Przygotowali oni swoje pozycje i rozpoczęli ostrzał niemieckich dział 150mm. Ogień prowadzony z moździerza nie był na początku zbyt udany, ale w końcu trafiono w cel. Gdy pierwsze niemieckie działo zostało wyeliminowane, wszystkie niemieckie uzupełnienia ruszyły przeciwko pozycją spadochroniarzy. Na szczęście dla Brytyjczyków kolejne dwa oddziały odnalazły swoją drogę i mogły zająć swoje pozycje. Największym problemem był tutaj StuG IV próbujący szarży na HQ spadochroniarzy. Działo zostało jednak zatrzymane i zniszczone przy użyciu granatów ppanc. Niestety drugie działo zdążyło wystrzelić w kierunku oddziałów walczących na plaży. Brytyjscy spadochroniarze poprzez obronę drugiej wioski wykonali dodatkową pracę, ponieważ wszystkie niemieckie uzupełnienia zaatakowały ich, a nie oddziały walczące na plaży, dzięki czemu mogli oni przebić się przez obronę i z niej wyjść.

During the first day, Brits done their job very well. They crossed the beach, prepared the bridge-head, and stopped the German reinforcements. Now comes the night and D-Day +1. To be continued...
Podczas pierwszego dnia, Brytyjczycy wykonali swoje zadania. Przebili się przez plażę, utworzyli przyczółek i zatrzymali niemieckie posiłki. Teraz nadeszła noc i jutro będzie D-Day +1. CDN...

Better resolution pictures on my flickr:
Zdjecia w lepszej rozdzielczości na moim flickr:4 komentarze: