sobota, 6 kwietnia 2013

France 1940. Francja 1940.

Our adventure with the Bolt Action continued. This week in SESWC we returned to the early period of World War II: Blitzkrieg in France.
Nasza przygoda z zasadami Bolt Action trwa w najlepsze. W tym tygodniu w SESWC powróciliśmy do wczesnego okresu Drugiej Wojny Światowej: Blitzkriegu we Francji. 


SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
 
1. Orders/Rozkazy. 
It's after the evacuation of British troops from Dunkirk. The French are trying to resist the Germans but Huns quickly approaching Paris. To support the possible assault of the French capital, the command of the Wehrmacht decided to get the hills behind the small French village that will be an excellent position for the heavy artillery. Germans, of course, expect the French resistance, and therefore for this action they delegate quite significant forces.
Jest już po ewakuacji wojsk brytyjskich spod Dunkierki. Francuzi jeszcze próbują stawić opór wojskom niemieckim. Niemcy szybko zbliżają się do Paryża i aby wesprzeć ewentualny szturm francuskiej stolicy, dowództwo Wehrmachtu postanowiło zdobyć wzgórza znajdujące się za małą wioską francuską, które będą doskonałą pozycją dla ciężkiej artylerii. Oczywiście Niemcy spodziewają się francuskiego oporu i dlatego też do tej akcji wydzieliły dość znaczne siły.


2. Ordre de bataille
 
All regular

GERMANS/NIEMCY
(Bartek Żynda)
 
Command 1st Lt, 2 NCOs/smg
Libel wagon
3 sections of NCOs/smg, smg, lmg, loader/pistol & 8 rifles
Light mortar, 
FOO
3 hanomags
Mmg
75mm support haired drawn

2 x PzKpfw 38(t) light tanks with light atg
1 x PzKpfw III med tank with light atg
1 x PzKpfw IV med tank with light howitzer


FRENCH/FRANCUZI
(Campbell Hardie)
Command 1st Lt, 2 NCOs/rifles

3 sections of 1 NCOs/rifle, lmg & loader/pistol & 9 rifles
FOO
81mm med mortar
75mm light howitzer
2 x S35 med tanks with med atg
Mmg
 
3. The Game/Gra.
The German plan was to recognize French positions in the village, then tied them with fight, then encircle them and then break them. Units were also to encircle the village and then secure positions on the hills.
Niemiecki plan polegał na rozpoznaniu pozycji wojsk francuskich we wiosce, które wpierw należało związać walką, następnie okrązyć i następnie rozbić. Oddziały miały również okrązyć wioskę i następnie zabezpieczyć pozycje na wzgórzach.
Germans began the march with reconnaissance vehicle in front, it was very worthwhile, because French AT guns fired at it as the first. The vehicle managed to withdraw, and  Pz 38 (t) tanks together with Pz IVdestroyed the French gun. In addition, a squad of French infantry get panicked and left their positions behind.
Niemcy rozpoczęli marsz z pojazdem rozpoznawczym na przedzie, to się bardzo opłaciło, bo Francuzi ze swego działa ppanc otworzyli ogień właśnie do niego. Pojazd zdążył się wycofać, a czołgi Pz 38 (t) wraz z Pz IV zniszczyły francuskie działo. Dodatkowo jedna z drużyn francuskiej piechoty spanikowała i w popłochu opuściła swoje pozycje.
French decided to bring reinforcements. On both sides appeared French tanks and one of them got into a fight with the German tanks. The advantage of the French vehicle was significant  and soon German Pz 38 (t) was only a burning wreck. French attack was supported by a fire of MMG and mortar, but it stopped the Germans only for a moment. 
Francuzi postanowili więc sprowadzić posiłki. Z obu stron pojawiły się francuskie czołgi i jeden z nich wdał się w pojedynek z czołgami niemieckimi. Przewaga francuskiego pojazdu była znaczna i wkrótce niemiecki Pz 38(t) został tylko płonącym wrakiem. Francuski atak został wsparty ogniem średniego km-u i moździeżem, ale to zatrzymało Niemców tylko na chwilę. 
French resistance forced the Germans to support the attack with their infantry, however, German soldiers fell under the fire of ambushed unit of French infantry. The situation became for the Germans at least annoying. And then French called for their Air support... 
Francuski opór zmusił Niemców do wsparcia ataku piechotą, jednak i ta dostała się pod ogień zamaskowanego oddziału francuskiej piechoty. Sytuacja stawała się dla Niemców co najmniej irytująca. I wtedy Francuzi wezwali lotnictwo... 
As you have already noticed, in our games the air support usually shooting at their own units and it did this again this time. It went up without a very big losses but most of of French troops have been pinned down. Germans used this situation and moved to the attack. 
Jak już na pewno zauważyliście w naszych grach własne lotnictwo zazwyczaj ostrzeliwuje własne jednostki i nie inaczej było tym razem. Obyło się jednak bez zbyt duzych strat, ale większość francuskich oddziałów została spinowana. To wykorzystali Niemcy i ruszyli do natarcia.
 The German attack was also supported by the air force, but this time the Luftwaffe did not bring the shame and attacked the proper enemy. On the right flank excellent shoot from Pz 38 (t) destroyed French S35 tank, also the German infantry supported by machine guns from transporters destroyed the French MMG and broke into the village. On the left flank one of the German units was pinned to the ground, but for the Germans it was not a problem, because in that moment the defense French of the  left flank was broken and Germans were free to take the positions on the hills. It is worth mentioning about the duel beetween the German Pz III  and another French S35, also won by a German tank. So the German victory was complete.
Niemiecki atak również został wsparty lotnictwem, ale tym razem Luftwaffe nie dała plamy i zaatakowała właściwego wroga. Na prawej flance celny pocisk z Pz 38(t) zniszczył francuski czołg S35, natomiast piechota niemiecka wsparta bronią maszynową transporterów zniszczyła francuski MMG i wdarła się do wioski. Na lewym skrzydle jeden z oddziałów niemieckich został przygwożdzony do ziemi, jednak dla Niemców nie stanowiło to problemu, ponieważ własnie wtedy na prawej flance obrona francuska została rozbita i Niemcy mogli swobodnie zająć pozycje na wzgórzach. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o pojedynku niemieckiego Pz III z drugim francuskim S35, również wygranym przez niemiecki czołg. Zwycięstwo niemieckie było więc pełne. 

4. Summary/Podsumowanie.
 
In our game we used the game cards instead of dice, one for each unit plus five additional cards. Two Jokers drawn indicated the end of the turn, and three aces drawn a random event. Side which was afected by random event was related in a dice duel  and the player with a lower result drawn an event for himself. This is Campbell's original idea, which I really liked. On the table, you can also  see my roads, which guide how to do it will soon appear on this blog.
W naszej grze użylismy kart do gry zamiast kości, po jednej dla każdej jednostki plus pięć kart dodatkowych. Dwa wylosowane Jokery wskazywały na koniec tury, natomiast wylosowane trzy Asy na zdarzenie losowe. Strona której zdarzenie losowe dotyczyło wybierana była w pojedynku na kości i strona z miniejszym wynikiem losowała dla siebie zdarzenie. Jest to autorski pomysł Campbella, który bardzo mi sie spodobał. Na stole mozecie zaobserwować moje drogi, których poradnik wykonania wkrótce ukaże się na tym blogu.

And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:
I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr: 
 
 

6 komentarzy:

 1. Nice report Bart, glad to see great planes, glad to know something about your rules, glad to look at your roads...
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I'm glad that you are glad ;) Thank you for your comment.

   Usuń
 2. Great looking game, the cards seem like a good idea to randomise the events.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. You are absolutelyright. The card system workin even better than the original dice system. One day I will write about it a little more.

   Usuń
 3. Hello - I have to agree that game looks awesome. Also I have a question about scale, are you playing it on 25-28mm or are you using 20mm minis?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you jarv. We usually using the 20 and 28mm figures. Sometimes but very ocasionaly we using different scales.

   Usuń