sobota, 13 kwietnia 2013

Belarus 1944. Białoruś 1944.

This week we decided to play the Bolt Action game again in the scale of 20mm. It was a great opportunity to show off on the table a few models from my collection that have not yet had the opportunity to take part in the fight, and in particular it concerned of my artillery and planes, but one by one...
W tym tygodniu postanowiliśmy znowu rozegrać grę Bolt Action w skali 20mm. Była to znakomita okazja do pokazania się na stole kilku modeli z mojej kolekcji, które nie miały jeszcze okazji wziąć udziału w walce, a w szczególności dotyczyło to mojej artylerii i lotnictwa, ale o wszystkim po kolei...


SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
 
1. Orders/Rozkazy. 

During the night a platoon of infantry supported by artillery, crossed  the river and took the ford and the village beside to it. For the German command it creates a very serious danger and has decided to eliminate the Soviet bridgehead, in this purpose they send a platoon of infantry supported by two platoons of tanks. The Soviets at all costs have to maintain this village, they were promised the armored and air support because their action is a part of a much larger action of the Red Army witch will  help win this war. So at any costs they have to keep the ford!
W nocy pluton piechoty wsparty artylerią przeprawił się na drugi brzeg rzeki i zajął bród oraz leżącą nad nim wioskę. Dla dowództwa niemieckiego stwarza to szczególne niebezpieczeństwo i postanawia zlikwidować sowiecki przyczółek, w tym celu wysyła tam pluton piechoty wsparty dwoma plutonami czołgów. Sowieci za wszelką cenę muszą utrzymać tą wioskę, obiecano nawet wsparcie pancerne i lotnicze, ponieważ ich akcja jest częścią dużo większej akcji, która pomoże Armii Czerwonej wygrać tą wojnę. Za wszelka cenę nalezy więc utrzymać bród! 


2. Ordre de bataille
 
GERMANS/NIEMCY
(Michel, Donald Adamson)
 
HQ: 2nd Lieutenant (SMG) + 3 men (SMG, rifle, medic) - Sdkfz 251/10 - regular
FAO team: AO Officer + Radio Operator + 1 man (all SMGs) - Kfz. 15 Horch - regular - can call for 1 plane
1st Infantry Squad: NCO (SMG) + 9men (5-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder) - SdKfz 250/1 - regular
2nd Infantry Squad: NCO (SMG) + 9men (5-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder) - SdKfz 250/1 - regular
3rd Infantry Squad: NCO (SMG) + 9men (5-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder) - SdKfz 250/1 - regular
Support weapons teams: MMG team (3 men), Medium mortar team (3 men) - SdKfz 250/1 - regular
 
Reinforcements/Uzupełnienia:
 
AT gun team: 1x 8,8 cm PaK 43 (5 crew) - truck - regular
3 x PzKpfw IV - all regular
PzKpfw VI Tiger - veteran
StuG III - regular 
 (By mistake I took the model of StuH 42 - but it had characteristics of StuG. Przez pomyłkę zabrałem model StuHa 42 - ale grał on z chcarakterystykami StuGa.)

SOVIETS/SOWIECI:
(Campbell Hardie, Bartek Żynda)

all regular
HQ: 2nd Lieutenant (SMG) + 3 men (SMG, rifle, medic)
FAO team: AO Officer + Radio Operator + 1 man (all SMGs) -  can call for 2 planes
1st Infantry Squad: NCO (SMG) + 10 men (6-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder)
2nd Infantry Squad: NCO (SMG) + 10 men (6-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder)
3rd Infantry Squad: NCO (SMG) + 10 men (6-rifles, 2-SMGs, 1-LMG, 1-LMG amuniton holder)
MMG team: 3 men
ATR team: 2 men
Medium mortar team: 2 men
Light AT gun team: 45mm AT gun - crew of 2
Light howitzer gun team: 76mm Inf. gun - crew of 3

Reinforcements/Uzupełnienia:
 
5 x T34/76
2 x T34/85
 
3. The Game/Gra.
 
Germans started the game by dividing their forces into two groups. One of them came on the north road, while the other didn't choose the road leading through the center of the forest, but instead they decided to go around the forest and to attack the village from the south. As it turned out, it slowed considerably German action. On the other hand, by the ford on the river began pass the Soviet tanks. The appearance of the Tiger strongly confused Soviet command, because they did not have enough powers that might destroy this tank. Very soon it showed the superiority of the German equipment and successively Soviet AT gun, then T34/85 which was crossing the the ford, were destroyed.
Niemcy rozpoczęli grę od podzielenia swoich sił na dwie cześci. Jedna z nich pojawiła się na drodze północnej, natomiast druga nie wybrała drogi prowadzącej przez środek lasu, natomiast postanowiła okrązyć las polami i od południa uderzyć na wieś. Jak sie okazało, znacznie to spowolniło niemiecką akcję. Z kolei przez bród na rzece rozpoczęły przejeżdżać sowieckie czołgi. Pojawienie się Tygrysa mocno zaniepokoiło sowieckie dowództwo, ponieważ nie dysponowali siłami mogącymi zniszczyć ten czołg. Szybko tez dała znać wyższość niemieckiego sprzętu i kolejno: sowieckie działo AT, następnie przeprawiajacy się przez bród T34/85 zostały zniszczone. 
 
On the north, Germans brought up infantry squad and support weapons teams. Support weapons to protect themselves from the Soviet infantry fire took the positions in the forest and occupied those until the end of the game. A lot of luck had a Soviet AT rifle team. They destroyed the with the the single shoot an infantry transporter  and with the machine gun fire they pinned the German infantry so effectively that it did not play any role in the fight at all. However, the biggest problem remains with the Tiger. Ambushed at the edge of the village T34/76 tryed to shoot  the cat, but the bullet just bounced off from the massive hull. In response, German tank shoot the T34 and transformed it in a burning wreck. It was therefore necessary to call for an air support... 
Na północy Niemcy sprowadzili skład piechoty i broni wsparcia. Zespoły broni wsparcia, chroniąc się przed ogniem piechoty sowieckiej schroniły się w lesie i tą pozycję okupowały do końca gry. Dużo szczęścia miał sowiecki zespół karabinu ppanc. Celnym strzałem zniszczyli oni transporter piechoty a ogień karabinu maszynowego przygwoździł niemiecką piechotę tak skutecznie, że nie odegrała ona żadnej roli w walce. Jednak największym problemem pozostawał tutaj Tygrys. Przyczajony na krańcu wioski T34/76 oddał strzał od tego kota, ale jego pocisk tylko odbił się od potężnego cielska. W odpowiedzi salwa niemieckiego czołgu zamieniła T34 w płonący wrak. Trzeba więc było wezwać na pomoc lotnictwo... 
Soviet fighter was not able to destroy the German giant, so it was necessary to call the next plane. Germans did the same and also called the Luftwaffe. In the meantime, there arrived more German tanks and the Soviet situation became very critical. However, despite of that, the excellent shot of just arrived Soviet T34/85 destroyed just arrived too, German 'acht-acht'.
Sowiecki myśliwiec nie był w stanie zniszczyć niemieckiego kolosa, więc potrzebne było wezwanie kolejnego samolotu. Niemcy uczynili to samo i również wezwali Luftwaffe. W międzyczasie pojawiło się więcej niemieckich czołgów i sytuacja Sowietów stawała się krytyczna. Jednak pomimo tego, celny strzał oddany przez przybyły własnie T34/85 zniszczyło przybyłą równiez właśnie niemiecką "acht-acht". 
The appearance at the same time two planes led into an air combat. Bolt Action says nothing about what to do in such a situation, but Colin Jack invented an air combat rules for this system, and these rules we used in this situation. Soviet IL2m3faced a German Ju 87 G-2 'Kanonenvogel'. German plane won, but the German happiness did not last long...
Pojawienie się w tym samym czasie dwóch samolotów przyczyniło się do powietrznej walki. Bolt Action nie mówi nic, co zrobić w takiej sytuacji, ale swego czasu Colin Jack wymyślił zasady walki powietrznej i te zasady wykorzystaliśmy w tej sytuacji. Sowiecki IŁ2m3 zmierzył się z niemieckim Ju 87 G-2 „Kanonenvogel”. Niemiecki samolot wygrał, jednak niemiecka radość nie trwała długo...
Stuka instead of the Soviets attacked German tanks. German 37mm gun fire was so sufficient that the Tiger was destroyed. This greatly improved the situation and allowed the Soviets to bring a lot more tanks. German contraction from the south was already very late and was soon stopped by the Soviets. Germans did not regained the ford and village and lost the battle. The next day was a great start to the offensive, known in history under the codename: 'Bagration'...
Stukas zamiast Sowietów zaatakował niemieckie czołgi. Ogień niemieckich karabinów 37mm był na tyle wystarczajacy, że Tygrys został zniszczony. znacznie to poprawiło sytuację Sowietów i pozwoliło sprowadzić znacznie więcej czołgów. Kontrakcja niemiecka z południa była juz mocno spóźniona i szybko została przez Sowietów powstrzymana. Niemcy nie odzyskali więc brodu i wioski i przegrali tą bitwę. Następnego dnia rozpocząć się miała wielka ofensywa, znana w historii pod kryptonimem: "Bagration"...
 
4. Summary/Podsumowanie. 

Germans didn't use in our game, the advantage which gave them possession of halftrucks and did not take the risk of attacking along the road through the forest, but chose the safer but longer route, so they were not able to bring the infantry to get the village on time. Once again made ​​its presence our bad luck when calling the support (aircraft, artillery), and this time the Germans suffered from their own airforces, which also led to the Soviet victory.
In our game we used the card system, created by Campbell. Throughout our game we never draw three aces during one turn, so there were no special events. Reinforcements arrived for each ace or first joker drawn. Both sides  threw D6 and than the winner chose the vehicle or weapon from the list of available reinforcements.
Niemcy w naszej grze nie wykorzystali przewagi, jaką dawało im posiadanie transportów i nie podjęli ryzyka natarcia drogą prowadzącą przez las, wybrali natomiast drogę bezpieczniejszą ale dłuższą, nie byli więc w stanie na czas sprowadzić piechoty, która była by potrzebna do zdobycie wsi. Jeszcze raz dał znać o sobie nasz pech wzywania broni wsparcia (lotnictwo, artyleria) i tym razem gracze niemieccy, na własnej skórze przekonali się o sile własnego lotnictwa, co również przyczyniło się do zwycięstwa strony sowieckiej.
W naszej grze wykorzystaliśmy system kart, opracowany przez Campbella. W całej naszej grze nie wylosowaliśmy trzech asów przed końcem tury, toteż nie było żadnych specjalnych zdarzeń. Uzupełnienia były losowane na każdego asa i pierwszego jokera, z tym że, obie strony rzucały D6 i zwycięzca wybierał sobie pojazd bądź broń dostępną z listy uzupełnień.
 
And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:
I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr: 

 

 
 

 
 

4 komentarze:

  1. Great looking game Bart...not easy to cross the river! Love your planes, they are very nice, and they give wonderful photos!
    All the best,
    Phil.

    OdpowiedzUsuń
  2. Excellent report and photos Bart. Loved the idea of the plane v plane rules, when the Stuka took out the Tiger!!

    OdpowiedzUsuń