piątek, 26 kwietnia 2013

France 1940 pt. 2; Francja 1940 cz. 2.

Earlier this month, I played with Campbell the game by his scenario, concerning on the campaign in France in 1940 (reports can be found here). This time we played a continuation of that game, but in a much larger group. For the game we used  Bolt Action rules and system tokens with the end of the turn and with special events.
Na początku tego miesiąca, rozegrałem z Campbellem grę wg jego scenariusza dotyczący kampanii we Francji w roku 1940 (relacje znajdziecie tutaj). Tym razem rozegraliśmy kontynuację tamtej gry, jednak w dużo większym gronie. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action i systemu żetonów z końcem tury i zdarzeniami specjalnymi.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
FIGURES&MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie, Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, Angus Konstam, SESWC
1. Orders/Rozkazy. 
After the capture of the village and the hill, German column reached the river. It turned out that on the other bank is a very large group of French troops. Thus began the struggle to gain control of the crossings over the river: the bridge and the ford.
Po zdobyciu wioski i opanowaniu wzgórza niemiecka kolumna dotarła do rzeki. Okazało się, że za nią znajduje się bardzo duże zgrupowanie wojsk francuskich. Rozpoczęła się więc walka o zdobycie kontroli nad przeprawami przez rzekę: mostem i brodem. 


2. Ordre de bataille

All regular

GERMANS/NIEMCY
(Bartek Żynda, Ray Neal)
3 inf. sections - 2 SMG, 1xLMG, 9xK98
Command
3 SdKfz 251/1
MMG team
Light Mortar team
ATR team
PzKpfw 38(t)
PzKpfw III
PzKpfw IV
FAO - air support
Reinforcements/Uzupełnienia:
Section of infantry as above
Panzerjager I 
FAO - artillery
FRENCH/FRANCUZI
(Bill Gilchrist, Colin Jack)
3 Sections of inf. - 10 MAS36 and LMG
2 Somua S35
Command
MMG
Med Mortar
25mm ATG
75mm Field Gun
FAO - air support  
Reinforcements/Uzupełnienia
2 x Renault R35
1 Char B1
6 Sections 8xMAS36 1xLMG
3. The Game/Gra.
The game started very well for the French, who eliminated in the first movement the German AT gun, which Germans unfortunately set up on top of the hill... It appeared that it was  very important for the whole game, because Germans had been temporarily deprived of the AT support on the left side and  French tanks could move to attack without any threat.
Gra rozpoczęła sie bardzo dobrze dla Francuzów, którzy już w pierwszym ruchu wyeliminowali niemieckie działo ppanc., które Niemcy niefortunnie ustawili na szczycie wzgórza... Okazało sie to bardzo ważne dla całej gry, ponieważ Niemcy zostali czasowo pozbawieni wsparcia przeciwpancernego na lewym skrzydle i francuskie czołgi mogły bezkarnie przejść do ataku. 
The fight with the French tanks tried to make the German tanks, but the accuracy of their guns left a lot to be desired. As a result of that, the first German tank has been destroyed.
Walkę z francuskimi czołgami próbowały podjąć czołgi niemieckie, ale celność ich dział pozostawiała wiele do życzenia. W rezultacie czego pierwszy niemiecki czołg został zniszczony. 
In the meantime, the German infantry took the buildings on both sides of the bridge and began exchanging a fire with the French on the other side of the river. This exchange lasted until the end of the game and beyond eliminating French mortar did not bring any results. The situation has not changed even with arrival of the German infantry team and the Panzerjager I. The infantry was struck by the plane, which appeared as a special event, and the self-propelled gun was immobilized by the French tanks.
W międzyczasie niemiecka piechota zajęła budynki po obu stronach mostu i rozpoczęła wymianę ognia z Francuzami po drugiej stronie rzeki. Taka wymiana potrwała do końca gry i poza wyeliminowaniem francuskiego moździeża nie przyniosła żadnych rezultatów. Sytuacji nie zmieniło tutaj nawet przybyłe: zespół piechoty i Panzerjager I. Piechota została wybita przez samolot, który pojawił się jako zdarzenie losowe, a działo samobieżne zostało unieruchomione przez francuskie czołgi.
The real problem for the Germans was the center of the French defense, namely battery of guns. Against them Germans sent the plane. Although the Luftwaffe eliminated one of the guns, but the rest of the forces remained practical untouched and could continue their fight. 
Prawdziwy problem dla Niemców stanowiło centrum obrony francuskiej, a dokładnie bateria ich dział. Przeciwko nim postanowiono skierować samoloty. Luftwaffe co prawda wyeliminowało jedno z dział, jednak reszta sił pozostała praktycznie nietknięta i mogła kontynuować walkę. 

French response was immediate. First French aircraft knocked out the Pz III and then the French tanks after crossing the river eliminated Pz IV and took the hill. The fight came to an end and the French were victorious. 
Francuska odpowiedź była natychmiastowa. Wpierw francuski samolot wyeliminował Pz III, a następnie francuskie czołgi po przekroczeniu rzeki wyeliminowały Pz IV i zajęły wzgórze. Walka dobiegła końca i Francuzi odnieśli zwycięstwo.  
And, as usual, at the end, gallery from the game in higher resolution on my flickr:
I jak zwykle na zakończenie, galeria zdjęć z gry w lepszej rozdzielczości na moim flickr: 
And link to the gallery on Bill's flickr (there will be a relation as well placed soon on his blog):
I link do galerii na flickr'u Billa (niedługo tez umieści relację z gry na swoim blogu):
http://www.flickr.com/photos/bill26048/sets/72157633343935671/ 

4 komentarze:

 1. Very nice report Bart, with great pictures...once again, the planes are really impresive on the photos, love the bridge too, the huge solid bridge!
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
 2. Jak zawsze ciekawy scenariusz i doborowa kompania. Świetne zdjęcia!

  Pozdrawiam
  Sławek.

  OdpowiedzUsuń