czwartek, 9 grudnia 2021

Stop the Italians! Zatrzymać Włochów!

Another naval game with Narrow Seas rules. This time we introduced a new element to the game, which one you will learn later during that relation.

Kolejna gra morska z zasadami Narrow Seas. Tym razem wprowadziliśmy nowy element do gry. O tym, jaki to element, dowiecie się z dalszej relacji.SCENARIO / SCENARIUSZ: Campbell Hardie
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY / SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie

1. Forces. Siły.
REGIA MARINA
(Michael)

Uj2221
RD 39
MS II 15
MAS 565
MAS 566KRIEGSMARINE
(Bartek)

S38
S39
R302
R3042. The game. Gra.

It is September 1943. Italy just sign an armistice with the Allies. Small Italian squadron trying to join the Royal Navy to prevent capture by the Germans. At the same time, Kriegsmarine sends their boats to stop Italians. To win the game the Regia Marine must escape the Germans.

Jest wrzesień 1943. Włochy właśnie podpisały zawieszenie broni z Aliantami. Mała włoska eskadra próbuje dołączyć do Royal Navy, by nie zostać przejęta przez Niemców. W tym samym czasie, Kriegsmarine wysłała swoje łodzie by zatrzymać Włochów. By wygrać grę, Regia Marine musiała uciec Niemcom.The biggest threat for me was Italian Uj2221. Her big gun could easily destroy any of my ships. However, it was the only ship, which could be sunk by torpedoes. So I launched one. It hit the ship, demolished the whole front, but she refused to sink...

Największym dla mnie zagrożeniem był włoski Uj2221. Jego największe działo mogło z łatwością zniszczyć jakikolwiek mój okręt. Jednak, był to też jedyny okręt, który mógł zostać zatopiony torpedami. Wystrzeliłem jedną, ta trafiła w cel i zniszczyła dziób okrętu, jednak utrzymała się na wodzie...
After that, both sides passed and shot each other. Italians achieved some hits, as the Germans too. Regia Marine seized the moment and began to move away, leaving behind the damaged ship. I did not worry as yet, as I had a little surprise for them...

Po tym obie strony przeszły odwrotnymi kursami i ostrzelały się. Zarówno Włosi jak i Niemcy uzyskali kilka trafień. Regia Marine wykorzystała jednak ten moment i zaczęła się oddalać, pozostawiając uszkodzony okręt za sobą. Nie martwiłem się tym jednak, ponieważ miałem przygotowaną małą niespodziankę...Two Stuka bombers arrived! They moved against the escaping Italians, but then my problems started. Italians opened fire and forced the planes to withdraw! I launched another torpedo, but that missed the target. Uj2221 opened fire to my boats and forced R39 to withdraw! That was not over! A few moments later she opened fire again and this time wrecked R38, causing fire and finally sunk the boat!

Przyleciały dwa sztukasy! Skierowały się przeciw uciekającym Włochom, ale wtedy zaczęły się moje problemy. Włosi otworzyli ogień i zmusili moje samoloty do wycofania się! Wystrzeliłem kolejną torpedę, ale ta chybiła. Uj2221 otworzył ogień do moich łodzi i zmusił R39 do wycofania się z walki! To nie koniec! Kilka minut później otworzył ogień kolejny raz i poważnie uszkodził R38, powodując wybuch pożaru i w ostateczności zatopienie łodzi!The battle was lost, but I decided to at least sink the Uj2221. I made the big turn and fired all remaining torpedoes. And guess what happened? All of them missed! My bad luck with these rules continued. Next time we will try the night fight, so maybe then...

Bitwa była przegrana, jednak zdecydowałem się przynajmniej zatopić Uj2221. Wykonałem duży zwrot i wystrzeliłem wszystkie pozostałe torpedy. I zgadnijcie co się stało? Wszystkie chybiły! Mój pech z tymi zasadami wciąż trwa. W kolejnej grze sprawdzimy walkę nocną, więc może tym razem...
3. Links. Linki.

Michael:

https://meneken.blogspot.com/2021/12/1943-small-boats-and-big-boasts.html

Campbell (SESWC):

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4567130039991600

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157720223677376

4 komentarze:

 1. Czyta się i ogląda jak dobrą książkę z okresu wojny. Super rozgrywka!

  OdpowiedzUsuń
 2. Such a marvellous looking naval battle. The mat is perfect to create a nicely textured ocean.
  Regards James

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. Sadly it is damaged too (the mat) and need replacement.

   Usuń