poniedziałek, 13 stycznia 2020

Amphipolis 422 BC. Amfipolis 422 p.n.e.

Last Thursday we finally had the first game of the year. It was the 2nd Peloponnesian war battle with the use of Hail Ceasar rules.
W ostatni czwartek mieliśmy naszą pierwsza grę w tym roku. Była to bitwa z okresu drugiej wojny peloponeskiej przy użyciu zasad Hail Ceasar.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.Alisdair together with Mike played for Athenians, whilst me and Michael for Sparta.
Alasdair razem z Mikem grali Ateńczykami, zaś ja i Michael Spartanami.

©Michael Schneider.

Spartans. Spartanie.

Athenians. Ateńczycy.2. The Game. Gra.

Knowing the strength of Spartan warriors, I decided to push them forward and charge the Athenians lines. Unfortunately, my usual problem with the Greek armies returned. Only King with his best soldiers managed to reach the enemies, rest of the units moved much slower. That left the King on his own and soon he got surrounded. He fought bravely but outnumbered finally have been defeated.
Znając siłę wojowników spartańskich, zdecydowałem się rzucic ich naprzód i zaatakować linie ateńskie. Niestety, mój problem greckich armii powrócił. Tylko królowi i jego najlepszym żołnierzom udało się dotrzeć do przeciwnika, reszta oddziałów poruszała dużo wolniej. W efekcie król musiał walczyć sam i wkrótce został otoczony. Walczył dzielnie, ale w końcu musiał ulec przewadze.

Finally, my main forces reach the Athenians. It was too late to save the king, but the battle still could be won. Athenian and Spartan phalanges joined in the big melee. Soon, after defeating the Spartan king rest of the Athenian forces joined the fight. Spartans outnumbered started losing the fight. However, this time, the other Spartan Hoplites made a stand and managed to survive the battle as the only Peloponnesian hoplite unit.
Ostatecznie moje główne siły dosięgły Ateńczyków. Było już za późno by uratować króla, jednak bitwa wciąż mogła być wygrana. Ateńczycy i Spartanie zwarli się w walce. Wkrótce, po pokonaniu spartańskiego króla do walki włączyła się reszta Ateńczyków. Spartanie walczący z przewagą liczebna przeciwnika zaczęli przegrywać. Jednakże tym razem drug oddział spartańskich hoplitów, wytrzymał przewagę i pozostał na polu bitwy jako jedyny oddział hoplitów ligi peleponezkiej.


In our light troops' fight, Spartans tried to avoid confrontation with better Athenian troops. They did this for the most time of the battle and finally last unarmoured hoplite unit clashed with Athenian hoplites. Spartans were defeated and Athenian won the battle. 
W walce sił lekkich, Spartanie próbowali uniknać konfrontacji z lepszymi oddziałami ateńskimi, Udawało im się to przez cały czas walki i w końcowym momencie nieopancerzeni hoplici starli się z hoplitami ateńskimi. Spartanie zostali pokonani a Ateńczycy wygrali bitwę.3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:10 komentarzy: