poniedziałek, 9 grudnia 2019

SYW: Russia vs Prussia. Wojna siedmioletnia: Rosja vs Prusy.

Last Thursday we had a big SYW game with Michael's rules, Seven Years. This time he decided to test his freshly new painted Russian army together with one Austrian battalion. All these forces faced Jack's Prussian army.
W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z okresu wojny siedmioletniej z zasadami napisanymi przez Michaela, Seven Years. Tym razem postanowił on wystawić swoją świeżo pomalowaną armię rosyjską, wspartą jednym batalionem austriackim. Siły te stanęły przeciw wojskom pruskim Jack'a.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC, 
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Jack Glanville

1. Forces. Siły.
RUSSIA & AUSTRIA / ROSJA i AUSTRIA
(Bartek, Peter) 

1st Infantry Brigade
1 x Infantry Battalion
2 x Small Infantry Battalion
1 x Howitzer

2nd Infantry Brigade
1 x Infantry Battalion
2 x Small Infantry Battalion
1 x Howitzer

Guard Infantry Brigade
3 x Veteran Infantry Battalion
1 x Infantry Battalion (Austrian)

Artillery Brigade
1 x Heavy Gun Battery
1 x Medium Gun Battery
2 x Skirmish Infantry

1st Cavalry Brigade
2 x Light Cavalry Regiment

2nd Cavalry Brigade
2 x Heavy Cavalry RegimentPRUSSIA / PRUSY
(Jack, Mike)


1st Infantry Brigade
1 x Veteran Infantry Battalion
2 x Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

2nd Infantry Brigade
1 x Veteran Infantry Battalion
2 x Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

3rd Infantry Brigade
1 x Veteran Infantry Battalion
2 x Infantry Battalion
1 x Light Gun Battery

4th Infantry Brigade (reinforcements)
3 x Infantry Battalion
2 x Heavy Gun Battery

1st Cavalry Brigade
1 x Veteran Heavy Cavalry Regiment
1 x Heavy Cavalry Regiment

2nd Cavalry Brigade
3 x Light Cavalry Regiment2. The Game. Gra.


Together with Peter, we decided to stand fast on our flanks and after softening Prussian centre with our guns, push there our guard brigade. Prussian plan was different. Mike, who was on charge over their right attacked my positions, where Jack kept his forces away from the fight and waiting for his reinforcements. These were the plans of both sides. However, we had something more against us, the curse of a freshly painted army... If you don't know in our games, in 95% of the cases, when army first time appear on the table it is usually shattered to the pieces by the opponent. That how it goes... Mike knowing about that, attacked me with all his forces. My units bravely stand on their positions and tried to push them back. Unluckily, Prussian still moved forward, until they been stopped by the flanking attack from the guard brigade. I managed to stop Prussian but it was very close to that moment when everything would collapse in our lines... 
Zdecydowaliśmy razem z Peterem, że będziemy twardo trzymać nasze flanki i gdy zmiękczymy Prusaków w ich centrum ogniem naszych dział, rzucimy tam naszą brygadę gwardii. Pruski plan był inny. Mike, który dowodził ich prawym skrzydłem miał zaatakować moje pozycje, natomiast Jack miał w tym czasie trzymać swoje oddziały w bezpiecznej odległości i oczekiwać na posiłki. Takie były założenia obu stron. Jednakże przeciw nam mieliśmy jeszcze jeden faktor, czyli klątwę świeżo pomalowanej armii... Jeśli nie wiecie jeszcze tego, w 95% przypadków, kiedy jakaś armia pojawia się na stole po raz pierwszy, zazwyczaj ponosi druzgocącą porażkę. Tak to się niestety dzieje... Mike, wiedząc o tym, natarł na moje oddziały całą swoją siłą. Moje oddziały dzielnie utrzymywały swoje pozycje i starały się odepchnąć przeciwnika. Niestety, Prusacy wciąż parli naprzód, by w końcu zostać zatrzymanymi przez flankujący atak naszej gwardii. Udało się zatrzymać Prusaków, ale było naprawdę blisko i wkrótce moja obrona mogła się tu załamać...

A completely different situation was on our right. Peter had good cover from our heavy and medium guns, whose fire was devastating for Prussians. Finally, Jack pushed his light cavalry, but it was stopped by Peter's countercharge.
Całkowicie odmiennie wyglądała sytuacja na naszej prawej stronie. Peter miał doskonałą osłonę ognia naszych ciężkich i średnich dział, których ogień był bardzo niszczycielski dla Prusaków. W końcu Jack pchnął swoją lekką kawalerię, ale ta została zatrzymana przez kontrszarżę Petera.So far our plan was working. On both our flanks we stopped Prussians. It was time for our guard. Unfortunately, I was waiting too long and when my units moved forward, were welcomed by Prussian heavy artillery. That mistake cost us a lot of casualties. Guard survived, but the game was over. It was a draw, which was a great success for the fresh Russian army. It looks like the curse was not working against them this time...
Jak dotąd nasz plan się sprawdzał. Na obu flankach Prusacy zostali powstrzymani. Przyszedł czas na gwardię. Niestety, czekałem na to zbyt długo i kiedy moje oddziały ruszyły naprzód, zostały przywitane przez pruską ciężką artylerię. Ten błąd kosztował nas sporą liczbę straconych żołnierzy. Gwardia przetrwała, ale czas na grę się skończył. Remis, który okazał się dużym sukcesem dla Rosjan. Wygląda na to, że klątwa nie działała przeciw nim tym razem...


3. Links. Linki.


Michael:

Flickr:
6 komentarzy: