sobota, 21 grudnia 2019

Ceresole 1544.

Our last Thursday game in our club was Italian Wars game with the use of Pike & Shotte rules. We used whole Michael's and my (even if it still only one unit) collections for that game. 
Nasza ostatnia czwartkowa gra w klubie była z okresu wojen włoskich z użycem zasad Pike & Shotte. Do tej gry uzylismy całych naszych kolekcji Michaela i mojej (nawet jeśli to tylko jeden oddział).
SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.Imperial troops were lead by myself and French by Michael and Alasdair.
Imperialne siły były dowodzone przeze mnie a francuskie przez Michaela i Alasdaira.


Holy Roman Empire / Święte Cesarstwo Rzymskie

France  / Francja

2. The game. Gra.


After a short introduction to the original battle, we started our game. I was going to frontally attack with all my forces and destroy French cavalry as quick as possible. It started on both flanks, where my light cavalry charged at French light cavalries. Unfortunately, both attacks failed and my units had to withdraw shaken and disorganised. It was not a good start of the game. A completely different situation was in the centre, where my heavy cavalry, led by the emperor himself managed to destroy French Gendarmes. 
Po krótkim wprowadzeniu do oryginalnej bitwy, zaczęłismy nasza grę. Zamierzałem frontalnie zaatakować całością moich sił i zniszczyć francuską kawalerię jak najszybciej się da. Zaczęło się na obu flankach, gdzie moja lekka kawaleria starła się z lekką kawalerią francuską. Niestety oba ataki zawiodły i moja kawaleria musiała się wycofać z duzymi stratami i zdezorganizowana. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w centrum, gdzie moja ciężka kawaleria, osobiście poprowadzona przez cesarza pokonała francuskich żandarmów.My heavy horses after that victory was exposed on artillery fire, which cost me one unit of those. Finally the infantries in the centre clash in a fight. It was very fierce, but because of the lack of time has no result. In numbers, I lost more units. However, we had no outcome in infantry melees, so the game finished as a draw.
Po tym zwycięstwie, moja ciężka kawaleria została wystawiona na ogień artyleryjski, co kosztowało mnie utratę jednego takiego oddziału. W końcu starły się nasze oddziały piechoty w centrum. Walka była zażarta, jednak na brak czasu nie uzyskalismy w niej rezultatu. W liczbach straciłem więcej oddziałów, jednak brak rezultatu w walce wręcz piechoty skończyła naszą grę z remisem.


3. Links. Linki.Michael:
http://meneken.blogspot.com/2019/12/1544-battle-of-ceresole-with-bit-of.html

SESWC:
https://www.facebook.com/groups/220399271867882/permalink/581622099078929/

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157712301308873


8 komentarzy:

 1. Must have been a fantastic game, wonderful looking units!

  OdpowiedzUsuń
 2. The French gendarmes have been defeated! Great game, Barteк!

  OdpowiedzUsuń
 3. Ile wojsk! Kolejna fantastyczna rozgrywka!

  OdpowiedzUsuń
 4. Sam w tym roku biorę się za temat wojen włoskich w 28mm i muszę przyznać że wasze gry działają inspirująco.

  OdpowiedzUsuń