wtorek, 7 maja 2019

Where is my money? Gdzie są moje pieniądze?

Hi! Today we had a game last Thursday. We returned to our saga. As you remember from our last game Henri the Red get killed and Bishop Luitpold Der Fette get captured. It was great victory for joint forces of Rolund, Rudolf the Insane and Reiner. That massive army need money and bishop promised to pay for his freedom a lot of money. Victorious commanders agreed for that conditions and set him free. The promised money should arrived in one month time, but didn't. Now the commanders decided to pay a visit in Fetthausen, where bishop live. They don't know that bishop called Henri II son, Henri III for help... For game we used Hail Caesar! rules. 
Witam! Dzisiaj gra, którą rozegraliśmy w zeszły czwartek. Powróciliśmy do naszej sagi. Jak zapewne pamiętacie podczas ostatniej gry Henryk Rudy został zabity a biskup Luitpold Gruby dostał się do niewoli. Było to wielkie zwycięstwo dla Rolunda, Rudolfa Szalonego i Reinera. Ta duża armia wymagała jednak zapłaty i biskup obiecał zapłacić olbrzymią kwotę za swoją wolność. Zwycięzcy dowódcy zgodzili się na to i uwolnili go. Obiecane pieniądze miały nadejść w ciągu miesiąca, jednak to nie nastąpiło. Teraz dowódcy postanowili odwiedzić biskupa w Fetthausen, gdzie miał swoją siedzibę. Nie wiedzieli jednak, że biskup wezwał na pomoc syna Henryka II, Henryka III... Do gry użyliśmy zasad Hail Caesar!SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda, Mike Evans

1. Forces. Siły.ALLIED/SPRZYMIERZENI.

Alasdair commanded whole infantry and I took Vikings and whole cavalry.
Alasdair dowodził całą piechotą ja natomiast wziąłem wikingów i kawalerię.

Rudolf the Insane (CinC - 9)

1 x Knights of the House
1 x Knights

Rolund (CinC - 9)

2 x Knights

Rudolf Junior (8)

2 x Knights

Berthram (8)

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Odes (8)

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Rudolf the Jungest (8)

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Ives (8)

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Reiner (8)

1 x Berserkers
2 x Hirdmen
1 x Bondi
1 x ArchersBISHOP/BISKUP
(Michael and Mike)

Bishop Luitpolt Der Fette (CinC - 9)

1 x Dismounted Knights
2 x Heavy Infantry
2 x Archers
1 x Slingers

Luidolf Der Pickelige (8)

2 x Heavy Infantry
2 x Archers
2 x Crossbows

Bishop's Cavalry (8)

3 x Knights

Bishop's Peasants (8)

10 x PeasantsHENRI III/HENRYK III
(Michael)

(They can arrive on turn D6+1)

Henri III (CinC - 9)

1 x Knights of the House
4 x Knights

2. The Game. Gra.


Our plan for the battle was to move whole cavalry against bishop's cavalry, destroy it and then attack the peasant forces from the flank and from the front with our infantry. In the meantime Vikings were going to attack the village and took better forces off the main battlefield. We asked John, one again, to secretly rolled for Henri III and every turn we asked him, if he can arrive on the table.
Naszym planem bitewnym było zaatakowanie kawalerii biskupiej, naszą. Zniszczenie jej i wtedy uderzenie od flanki na wieśniaków, przy jednoczesnym uderzeniu na nich od czoła naszą piechotą. W międzyczasie wikingowie mieli uderzyć na miasto i w ten sposób odciągnąć doborowe oddziały od głównego pola walki. Poprosiliśmy znów Johna, by w sekrecie rzucił dla Henryka III i przy każdej turze pytaliśmy się go, czy jego oddziały mogą wejść na stół.The battle started with cavalry charges and fire with our ranged weapons, bows, crossbows and slings. After some problems my cavalry managed to destroy the bishops cavalry (I lost 2 units, bishop 3, commanded by Mike, who is also a great cavalry commander and my great opponent in many games). During that time Alasdair moved whole infantry and was ready to assault.
Gra się rozpoczęła walką kawaleryjską i ostrzałem broni dalekiego zasięgu, łuków, kusz i proc. Po pewnych trudnościach mojej kawalerii udało się zniszczyć biskupią (ja straciłem 2 oddziały, biskup 3, dowodzone przez Mike'a, który jest równoczesnie doskonałym dowódca kawaleryjskim i moim doskonałym przeciwnikiem w wielu grach). W tym samym czasie Alasdair podprowadził piechotę i był gotowy do ataku.Cavalry attacked from the flank and our infantry from the front. It was a total slaughter! One by one peasant units were vanish from the field. Among the fallen was also Luidolf Der Pickelige. Then all the bishop forces were called to withdraw to the town...
Kawaleria zaatakowała od flanki a nasza piechota od czoła. To była totalna rzeź! Jeden za drugim oddziały chłopskie były niszczone. Jedną z osób poległych tam był Luidolf Der Pickelige. Wtedy wszystkie oddziały biskupie zostały wezwane by wycofać się do miasta...When the peasant army was slaughtered, Reiner's vikings attacked directly town. They managed to cross the first wall, when they met main forces of the bishop. In the melee, bishop's knight get killed together with their commander. Bishop was dead! The town was lost! Looting and rape began fuelled by general drunkenness of all victorious troops. However in the distance the late forces of Henri III arrived. They were not able to help bishop, but were ready for revenge. Especially the next day, whey the massive hangover will met the allied army... TO BE CONTINUED...
Kiedy chłopska armia była masakrowana, wikingowie Reinera zaatakowali bezpośrednio miasto. Udało im się przebić przez pierwszy mur i tam napotkali główne siły biskupa. W walce wręcz biskupi rycerze zostali zabici wraz z ich dowódcą. Biskup był martwy! Miasto przepadło! Zaczęły się grabieże i gwałty podsycane ogólnym pijaństwem zwycięskich oddziałów. Jednakże w oddali pojawiły się spóźnione oddziały Henryka III. Nie były w stanie pomóc biskupowi, ale były gotowe do rewanżu. Szczególnie wtedy, gdy następnego dnia sprzymierzeni będą musieli zmierzyć się z olbrzymim kacem... CDN...


3. Links. Linki.


Michael:
http://meneken.blogspot.com/2019/05/rolund-and-henri-ii-saga-end-of.html

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/2186641148040513

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157678126515877

8 komentarzy: