sobota, 4 maja 2019

Saxony 1945. Saksonia 1945.

Hi! I'm back with game reports. However, before I tell you  about our game, I have to announce something. The Late Medieval Polish army list for To the Strongest! You can download for free from Simon's shop at this link:
Cześć! Wracam z raportami z gier. Jednakże, zanim opowiem Wam o naszej grze, mam coś do ogłoszenia. Lista na późne średniowiecze dla Polski dla zasad To the Strongest! jest w końcu gotowa. Możecie sobie ją ściągnąć za darmo ze sklepu Simona pod tym linkiem:


Ok, let back to our games. The work with the army list took all my free time and had no time for blogging. Now I am going to fix it. First  the game we had two weeks ago. It was Rapid Fire! game with Polish together with Soviets against Germans.
Ok, wracamy do naszych gier. Praca nad listą armijną zajęła mi prawie cały mój wolny czas i nie miałem czasu na blogging. Teraz zamierzam to naprawić. Pierwsza gra, którą mieliśmy dwa tygodnie temu. Była to gra z zasadami Rapid Fire! z Polakami wraz z Sowietami przeciw Niemcom.SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda


1. Forces. Siły.POLAND/POLSKA
(Alasdair)

HQ: CO + 2 x rifle + ATR
1st Coy: (8 rifles)
2nd Coy: (8 rifles)
3rd Coy: (8 rifles)
Mortar Coy: (50mm Mortar, 82mm Mortar)
MMG Coy: (Maxim MMG)

Tank Coy: (1 x T-70, 2 x T-34/76) SOVIET UNION/ZWIĄZEK SOWIECKI
(Michael)

Soviet Armoured Brigade

HQ: T-34/85, B-64

1st Tank Battalion: 1st Coy (2 x T-34/85), 2nd Coy (2 x T-34/85)
2nd Tank Battalion: 1st Coy (2 x T-34/76), 2nd Coy (2 x T-34/76)
3rd Tank Battalion: 1st Coy (2 x T-34/76), 2nd Coy (2 x T-34/76)

Motorised Infantry Battalion

HQ: CO + ATR + Jeep
1st Coy (6 x SMG + truck)
2nd Coy (6 x SMG + truck)
3rd Coy (6 x SMG + truck)
Support Coy (Maxim MG, 82mm Mortar + 2 x truck)
Artillery Support (76mm IG, 45mm ATG, ZIS-2 ATG + 3 x truck)THIRD REICH/TRZECIA RZESZA
(Mike)

Panzer Kampfgruppe

HQ: CO + 2 rifles

Tank Battalion
1st Coy (3 x PzKpfw V Panther)
2nd Coy (2 x PzKpfw V Panther)

Armoured PanzerGrenadier Battalion
HQ: CO + 1 rifle + Panzerschrecke + SdKfz 251/10
1st Coy: (8 rifles + 1 Panzerfaust + SdKfz 251/1)
2nd Coy: (8 rifles + 1 Panzerfaust + SdKfz 251/1)
3rd Coy: (8 rifles + 1 Panzerfaust + SdKfz 251/1)
MMG Coy: (2 x MG42, 1 x 81mm Mortar + 2 x SdKfz 251/1)
Support Coy: (1 x 120mm Mortar + SdKfz 251/1, 1 x 75mm PaK + truck, SdKfz 251/9)

Artillery Battalion
HQ: SdKfz 250/6, PzKpfw III
1st Coy: (2 x Wespe)
2nd Coy: (1 x Marder)
2. The game. Gra.


Polish Infantry Battalion with some tank support took a small town over the river. In this town was the bridge, which had to be defended for any cost, to facilitate the crossing incoming Soviet and Polish troops, moving towards Dresden. That action locked some German forces, which were moving south, their way was through that bridge. Poles were informed about incoming enemy and send for help to the nearest Soviet tank brigade. The day started and first German units launched atack...
Polski batalion piechoty wsparty czołgami, zajął małe miasto nad rzeką. W tym mieście znajduje się most, który musi być utrzymany za wszelką cenę, by umożliwić przeprawę nadchodzącym oddziałom sowieckim i polskim kierującym się na Drezno. Ta akcja zamknęła pewna ilość sił niemieckich, które przemieszczały się na południe, ich droga prowadziła przez ten most.Polacy zostali poinformowani o nadchodzącym przeciwniku i posłali po pomoc do stacjonującej w pobliżu sowieckiej brygady pancernej. Dzień się rozpoczął i pierwsze niemieckie oddziały zaczęły swój atak...Polish troops were able to place all their forces in the town and on the right bank of the river, Germans were rolled 2D6, every turn to indicate the number of units entering the table (starting from turn 1). Soviets started from turn 2, with the same rule (however before that they also had to roll D6, if it was possible, so in turn 2 it was 6, 3rd it was 5 and so on). The only safe way to cross the river was over the bridge, if any unit decided to cross the river in any different place has to roll (Infantry would take casualties on 6 points on table 4, vehicles D6: 1-2 drawn, 3-4 stopped, 5-6 moved through). I also mentioned the players that many of the vehicles in museums and private collections are the vehicles taken from rivers and swamps... Germans to win the game had to move at least 51% of their troops over the river and escape through south half of the table edge.
Polskie oddziały mogły wystawić się gdziekolwiek w mieście i na prawym brzegu rzeki, Niemcy rzucali 2K6 w każdej turze, by wyznaczyć liczbę jednostek wkraczających na stół (zaczynając od pierwszej tury). Sowieci mogli wchodzić od tury 2 z tą samą zasadą (jednakże przed każdą turą musieli o to rzucać K6 i w drugiej turze mogli wejść na 6, w trzeciej na 5, w czwartej na 4 itd.). Jedynym bezpiecznym miejscem przekroczenia rzeki był most, jeżeli ktokolwiek zdecydował się na przekroczenie rzeki w innym miejscu, musiał również o to rzucić (piechota 6 pkt na tabelce 4, pojazdy K6: 1-2 zatonął, 3-4 zatrzymany, 5-6 przeprawił się). Napomknąłem również, że duża ilość pojazdów znajdująca się w muzeach i prywatnych kolekcjach była wyłowiona z rzek i bagien... Niemcy by wygrać musieli przekroczyć rzekę i min. 51% swoich sił wyprowadzić przez południową połowę stołu.Germans very quickly entered the table with their forces and soon the Panthers started to fire at Polish positions. Both Polish T-34 were very quickly destroyed and German infantry closed to the town. Polish units get destroyed and soon half of the town was in German hands. Then Soviets arrived, but were stopped by very accurate German fire. Despite the fact that some T-34 were destroyed, there were much too many of them. Finally Germans decided to cross the river, but not over the bridge. Unlucky for them most of the halftrucks drawn in the river. Soviets managed to push their infantry into the town, where they supported Poles. Now both infantry battalions, Poles and Germans had to test morale against casualties. Germans broke first and left the tanks unsupported. The game was over, Germans were stopped.
Niemcy bardzo szybko weszli na stół i wkrótce ich Pantery zaczęły ostrzeliwać polskie pozycje. Oba polskie T-34 zostały szybko zniszczone i niemiecka piechota zbliżyła się do miasta. Polskie oddziały zostały zniszczone i połowa miasta znalazła się w niemieckich rękach. Wtedy nadjechali Sowieci, jednak zostali zatrzymani przez celny ogień niemiecki. Pomimo faktu, że wiele sowieckich T-34 zostało zniszczonych, było ich jednak za dużo. Ostatecznie Niemcy zdecydowali się przeprawić się przez rzekę w innym miejscu niż przez most. Większość jednak transporterów utonęła w rzece. Sowietom udało się dostać swoją piechotą do miasta i wesprzeć broniących się Polaków. Teraz oba bataliony, Polski i Niemiecki musiały rzucać testy na morale spowodowane stratami. Niemcy załamali się wcześniej i ich czołgi zostały pozbawione wsparcia. Gra sie zakończyła, Niemcy zostali powstrzymani.3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:

8 komentarzy: