wtorek, 14 maja 2019

Villeneuve, 1781.

Hello! Last Thursday we returned with new campaign game. Michael once again returned with AWI, but this time with a different rules. About those you can read on Michael's blog. Every game is pregamed with Eve of Battle, the card game also written by Michael and which I had a privilege to test. In our campaign we have four players: American (Mike), French (myself), British (Alasdair) and Hessians (Peter). In our first game I faced Alasdair. For our games we using Black Powder rules.
Witam! W ostatni czwartek zaczęliśmy naszą nową kampanię. Michael znów powrócił z Wojną o Niepodległość Stanów Zjednoczonych, jednak tym razem z odmiennymi zasadami. O nich możecie przeczytać na blogu Michaela. Każda gra poprzedzona jest grą z użyciem Eve of Battle, karcianka, również napisana przez Michaela, którą miałem zaszczyt testować. W naszej kampanii mamy czworo graczy: Amerykanie (Mike), Francuzi (ja), Brytyjczycy (Alasdair) i Hesowie (Peter). W naszej pierwszej grze stanąłem do walki z Alasdairem. Do naszych gier używamy zasad Black Powder.SCENARIO/SCENARIUSZ: Eve of Battle
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Michael Schneider
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.
FRANCE & UNITED STATES/FRANCJA i STANY ZJEDNOCZONE
(Bartek)

CinC (level - 9)

2 x French Line
1 x Continental Line

BC (level - 8)

1 x Continental Line
1 x MilitiaGREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA

CinC (level - 9)

4 x British Line

BC (level - 8)

1 x British Grenadiers


2. The game. Gra.


From the Eve of Battle I received: the river, the fortified position, building and forced marsch, British got only surprised attack. My plan was to set up units as quick as possible on defending line and in the building and await British attack. However British grenadiers appeared on my left flank and I had to detach 2 units to deal with them.
Z Eve of Battle dostałem: rzekę, umocnioną pozycję, budynek i forsowny marsz, Brytyjczycy dostali jedynie niespodziewany atak. Mój plan to: zająć jak najszybciej linię obrony i budynek i tam oczekiwać Brytyjczyków. Jednakże grenadierzy brytyjscy pojawili się na mojej lewej flance i musiałem wysłać dwa oddziały by się nimi zająć.First fight started with Grenadiers. My Continentals started with their muskets, then joined my Militia and one unit of French, who took the positions, but was able to turn around, as the main enemy forces were still away. I was three units against one. Alasdair did not decided to charge any of my units and started to exchange the fire. The Math was against him and soon he had to withdraw, my Americans followed him and in last fire round destroyed his best unit. That how I received my first glory point.
Jako pierwsza zaczęła się walka z grenadierami. Moja piechota kontynentalna rozpoczęła walkę swoimi muszkietami, wtedy dołączyła milicja i jeden z oddziałów francuskich, który mógł się odwrócić, jako, że wrogie siły były wciąż daleko. Trzech na jednego. Alasdair nie zdecydował się na szarżę i rozpoczął wymianę ognia. Matematyka była przeciw niemu i wkrótce musiał się wycofać. Moi Amerykanie podążyli za nim i ostatnia ich salwa zniszczyła jego najlepszy oddział. W ten sposób zdobyłem swój pierwszy punkt chwały.In the meantime, rest of the British moved into position. Now were four British against three French and American, but I had fortified position and BUA. Once again Alasdair decided to solve the battle with the fire, but that did not worked well. The situations became quite problematic for British, who started  losing the game. The only solutions for that was a massive charge with two units against my house. That happened, but not only my Continentals defended position but received support from French, who outflanked British and in result destroyed another their unit. I got the second glory point. 
W międzyczasie, reszta Brytyjczyków dotarła na pozycje, Teraz były cztery oddziały brytyjskie przeciw trzem francuskim i amerykańskim, jednak ja miałem umocnioną pozycję i BUA. Znów Alasdair zdecydował się rozstrzygnąć bitwę ogniem, jednak to się nie udało. Sytuacja stawała się problematyczna dla Brytyjczyków, ponieważ zaczęli przegrywać grę. Jedynym rozwiązaniem była druzgocąca szarża na budynek. To się stało, jednak moi Kontynentalni, nie dość że obronili budynek, to jeszcze otrzymali flankujące wsparcie od Francuzów i zniszczyli kolejny oddział. W ten sposób zdobyłem drugi punkt chwały.As that was 6 turn of our game, Alasdair decided to withdraw his forces and I got third glory point. Now we decided to continue the game out of campaign record. The fight for the building continued, but not well for British, who lost another unit. Then I moved my other French unit and in short range fired at next British unit, which get destroyed. That finished the game. 
Jako, że była to 6 tura, Alasdair zdecydował się wycofać swoje oddziały i w ten sposób zdobyłem trzeci punkt chwały. Teraz mogliśmy kontynuować grę bez wpływu na kampanię. Walka o budek trwała i nie skończyła się dobrze dla Brytyjczyków, którzy stracili kolejny oddział. Wtedy mój drugi oddział francuski posunął się do przodu i na krótkim zasięgu zniszczyli ogniem kolejny oddział brytyjski. to zakończyło grę.


3. Links. Linki.


Rules of the campaign on Michael's blog:

Michael's relation from the game:

SESCW:

Flickr:

6 komentarzy: