poniedziałek, 24 grudnia 2018

Tashkent, 1919. Taszkient, 1919.

Our last Thursday game was big Back of Beyond game with Set an East Ablaze rules. Game was prepared by Peter and I helped him to umpire. The plan was to explore the city, finding the gold and silver coins hidden in the buildings and prevent other groups to fulfill their goals. 
Nasza ostatnia czwartkowa gra była z cyklu Back of Beyond z zasadami Set an East Ablaze. Rozgrywka została przygotowana przez Petera, a ja mu jedynie pomogłem ją poprowadzić. Zadaniem graczy było przeszukiwanie miasta, znajdowanie złota i srebra ukrytego w budynkach oraz przeszkadzanie innym graczom w wypełnianiu ich celów.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda, Michael Schneider, Angus Konstam

1. Forces. Siły.
Team 1:

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Michael S.)

Commander
4 x Infantry
1 x HMGPOLES/POLACY
(Bartek)

Commander
3 x Infantry
1 x HMG
Armoured CarTeam 2:

BOLSHEVIKS 1/BOLSZEWICY 1
(Angus)

Commander
2 x Infantry
1 x Cavalry
1 x HMG
Armoured CarBOLSHEVIKS 2/BOLSZEWICY 2
(Peter)

Commander
2 x Infantry
1 x Cavalry
1 x HMG
Armoured CarTeam 3:

TURKS 1/TURCY 1
(Alexander)

Commander
3 x Infantry
1 x HMG
Armoured CarTURKS 2/TURCY 2
(Mike E.)

Commander
3 x Infantry
1 x Cavalry
1 x HMG
Team 4:

WHITE RUSSIANS 1/BIALI ROSJANIE 1
(Alasdair)

Commander
3 x Infantry
1 x Field Gun
TachankaWHITE RUSSIANS 2/BIALI ROSJANIE 2
(Michael C.)

Commander
3 x Infantry
1 x HMG
Tachanka2. The Game. Gra.


All teams from the beginning rushed into buildings to look for the gold and silver and very quickly all treasure was discovered. Now the problem was how to keep the gold. The fight begins. White Russians fought Bolsheviks and Turks. Bolsheviks fought against all. Turks fought White Russians, British and Bolsheviks. British fight against Bolsheviks and Turks. Poles fought against Bolsheviks only. Only Poles and British decided to move their gold out of table. There also was one event, which was crazy pilot, who was randomly operated by all players. The game was a big fun. Michael S. was declared the individual winner (mostly by overtaking Angus's money) and together with Poles were the winning team of the day. Also only Poles, British and Alasdair's White Russians did not lost a single unit. The most beaten were Angus's Bolsheviks, who were left with Commander and 2 units...
Wszystkie drużyny od początku gry ruszyły do przeszukiwania budynków w celu znalezienia złota i srebra i bardzo szybko cały skarb został odnaleziony. Teraz problemem było jak to złoto zatrzymać. Walka się rozpoczęła. Biali Rosjanie walczyli z Bolszewikami i Turkami. Bolszewicy walczyli przeciw wszystkim. Turcy przeciw Białym Rosjanom, Brytyjczykom i Bolszewikom. Brytyjczycy walczyli z Bolszewikami i Turkami. Polacy walczyli jedynie z Bolszewikami. Jedynie Polacy i Brytyjczycy zdecydowali się na wyniesienie ich złota poza stół. Mieliśmy także jedno zdarzenie losowe, którym był szalony pilot, losowo prowadzony przez każdego gracza. Gra była naprawdę udana. Michael S. został uznany zwycięzcą indywidualnym (głównie poprzez przejęcie pieniędzy Angusa), a razem ze złotem zdobytym przez Polaków, byliśmy zwycięskim zespołem. Również Polacy, Brytyjczycy i Biali Rosjanie Alasdaira nie stracili żadnego oddziału. Najbardziej pobitym byli Bolszewicy Angusa, którym został jedynie dowódca i dwa oddziały...This is my last post before Christmas, so I wish to all of you Merry Christmas!
To jest mój ostatni post przed świętami, dlatego życzę Wam wszystkich Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

3. Links. Linki.


Michael:
to be updated soon

Angus:

SESWC:

Flickr:

14 komentarzy: