czwartek, 6 września 2018

Detmold, 1759

Last Thursday, we got demand for a horse and musket game. I push idea to try another time Michael's Seven Years War rules and all agreed. We wanted  to check if the BUA rules working well. During our game we had two new players and they pick up the game very quickly and that prove that the rules are easy to pick, which was one of our conditions for the rules for that period.
W ostatni czwartek część z nas miała chęć zagrania w grę z czasów konia i muszkietu. Podsunąłem pomysł, by rozegrać kolejny raz testową grę Michael'owych zasad Seven Years War i wszyscy się na to zgodzili. Tym razem byliśmy ciekawi zasad walk w budynkach i czy napisane zasady są dobrze napisane. Podczas naszej gry uczestniczyło w niej dwóch nowych graczy, którzy bardzo szybko zrozumieli jej przepisy. To tylko potwierdza, że zasady są bardzo łatwe dla nowicjuszy, czyli jeden z naszych warunków względem zasad do tego okresu.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Angus Konstam


1. Forces. Siły.GREAT BRITAIN & HESSE/ WIELKA BRYTANIA I HESJA
(Michael, Mike, Bartek)

British Corps

Infantry Brigade

4 x Infantry Battalion
1 x medium gun battery
1 x light gun battery

Cavalry Brigade

1 x Heavy Cavalry
1 x Light Cavalry Hessian Corps

1st Brigade

1 x Light Infantry Battalion
1 x Infantry Battalion
1 x Infantry Battalion (veterans)
1 x light gun batttery

2nd Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x light gun battery

Cavalry Brigade

2 x Heavy CavalryFRANCE/FRANCJA
(Mark, Angus, Alisdair)

1st Infantry Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x light gun battery

2nd Infantry Brigade

1 x Light Infantry Battalion
1 x Infantry Battalion
1 x light gun battery

3rd Infantry Brigade

2 x Infantry Battalion
1 x light gun battery

4th Infantry Brigade

3 x Infantry Battalion
1 x light gun battery

1st Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry

2nd Cavalry Brigade

2 x Heavy Cavalry2. The game. Gra.


Our plan was very simple. We were going to take the advantage on one of our flank with Mike's forces taking the village. Mike forces, together with some of my troops took the half of it, whereas the other half was taken by French. No one decided to storm another building and till the end of the game both sides kept their positions. The battle had to been decided on one of our flanks.
Nasz plan był bardzo prosty. Mieliśmy zamiar zdobyć przewagę na jednej z naszych flanek a Mike miał zająć wioskę. Oddziały Mike, przy pomocy części moich oddziałów zajęły jej połowę a drugą część zajęli Francuzi. Nikt nie zdecydował się na szturm kolejnych budynków i do końca gry obie strony utrzymały swoje pozycje. Bitwa musiała zostać rozstrzygnięta na jednej z naszych flanek.In front of my British forces I had Mark's infantry and cavalry. We started with cavalry fight, which I won. Sadly I was not able to use that advantage, because of lack of space, not enough number of staff officers. Despite of Mark's cavalry being in bad condition, he managed to rally it quicker than me and was ready to take some action. Then I was going to push my cavalry against his Infantry, but my charge get repulsed. Then I realised that I missed something. Mark push his medium guns in position and I screen my medium guns and was unable to use them. That did look good for me, so I passed all initiative to Michael.
Naprzeciw moich Brytyjczyków stała piechota i kawaleria pod dowództwem Mark'a. Zaczęliśmy od walk naszych konnic i to starcie wygrałem. Nie byłem jednak w stanie wykorzystać tej przewagi, a to po pierwsze z powodu braku miejsca i dodatkowo braku dostępnych oficerów sztabowych. Pomimo więc, że kawaleria Mark'a była w bardzo złej kondycji, udało mu się ją uporządkować szybciej ode mnie i była znów gotowa do akcji. Wtedy puściłem swoja kawalerię przeciw jego piechocie, ale ten atak został odparty. Wtedy zdałem sobie sprawę, że jedna rzecz mi umknęła. Mark ustawił swoje średnie działa na pozycji a ja swoje zakryłem i nie mogłem ich użyć. To nie wróżyło mi nic dobrego, więc przekazałem inicjatywę Michaelowi.On our other flank for the most of the time Michael and Alisdair slowly moved troops against each other. Finally after me passed the initiative on that flank, Michael moved his troops into fight. For a short period of time with an 'death or glory' charge of his horses, he managed to cut the French chain of command and left Alisdair without orders. That gap was soon covered, but cost Alisdair lost of his few units. Unfortunately, we had to stop our game here as the time was over. It was clear draw. The tested rules worked very well and we happy with it. The time we will be able to share it with others is very near.
Na naszej drugiej flance przez większość czasu Michael i Alisdair powoli maszerowali w swoim kierunku. W końcu, gdy przekazałem na tą flankę inicjatywę, Michael ruszył do ataku. Przez krótki okres czasu dzięki szarży jego kawalerii z kategorii "śmierć lub chwała", przeciął francuski łańcuch dowodzenia i pozostawił Alisdaira bez rozkazów. Ta przerwa została wkrótce załatana, jednak Alisdair stracił kilka oddziałów. Niestety, w tym momencie musieliśmy naszą grę zakończyć, bo skończył się na nią czas. Gra zakończyła się remisem. Testowane zasady okazały się bardzo dobre i bardzo nas ten fakt raduje. Czas gdy będziemy mogli się nimi podzielić z innymi, jest już bliski.


3. Links. Linki.


Michael:

Angus:

SESWC:

Flickr:

8 komentarzy: