wtorek, 9 stycznia 2018

Dresden 1813. Drezno 1813.

First game of the new year was Napoleonic, Over the Hills game, loosely based on the real battle of Dresden. Here we had the Saxon/Württemberg/Bavarian forces tried to take the city of Dresden defended by some French forces under command of prince Poniatowski (yep, another opportunity to use my command base).
Pierwsza gra nowego roku to gra z czasów napoleońskich z użyciem zasad Over the Hills, bardzo luźno powiązana w prawdziwą bitwą pod Dreznem. Tutaj mieliśmy siły saksońsko/wirtembersko/bawarskie próbowały zdobyć Drezno bronione przez siły francuskie dowodzone przez księcia Poniatowskiego (tak, kolejna okazja by użyć mojej podstawki dowódczej).SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.GERMANS/NIEMCY
(Michael, Peter)

8 x Infantry Battalion
2 x Jaegers
1 x gun

1 x Light Cavalry
FRENCH/FRANCUZI
(Bill, Bartek)

2 x Infantry Battalion (Young Guard)
2 x Infantry Battalion
2 x Light Infantry Battalion

2 x Guns

1 x Lanciers
2 x Light Cavalry


2. The game. Gra.

First our game organiser, according to some flu problems will be not able to made that evening and because of unclear informations Bill bring some wrong troops. So we had to proxy our troops and that is the reason when you read in OoB about the Lancers, you don't see the one. Despite of that we did not have any bigger problems. The game was prepared very well. According to the scenario both sides were attackers, but we as the French decided to be much more in defensive positions. so we gave the initiative to our opponents. So we have been the side B, and Germans, the A. Germans set up their forces as the first and us. As we had 2 elite troops with level of 10 (rest of the forces was mainly 8 or 7) and we could set up them in the buildings and the game possible would be over that time, but I decided that Young Guard will be acted like during the original game and will be set up on the East of Dresden. The game begins.
Wpierw trzeba nadmienić, że organizator naszej gry ze względu na grypę, nie mógł uczestniczyć w naszym spotkaniu i ze względu na przesłane do nas niezbyt jasne wiadomości Bill przyniósł pudełka z nie tymi siłami, jakimi powinien. Musieliśmy proxować niektóre z naszych oddziałów i stąd, jeżeli przeczytacie w OdB o lansjerach, nie zobaczycie ich na stole. Oprócz tego nie mieliśmy żadnych poważniejszych problemów. Gra była przygotowana bardzo dobrze. Zgodnie ze scenariuszem obie strony powinny atakować, jednak my, jako Francuzi postanowiliśmy zachowywać się bardziej defensywnie, dlatego też oddaliśmy inicjatywę naszym przeciwnikom. My zostaliśmy więc stroną B a Niemcy stroną A. Niemcy wystawili swoje oddziały jako pierwsi a potem my. W swoich szeregach posiadaliśmy dwa oddziały elitarne, które miały poziom 10 (reszta oddziałów miała poziom 8 lub 7) i mogliśmy wystawić ich w terenie zabudowanym i w ten sposób gra zakończyła by się jeszcze przed jej rozpoczęciem, jednak postanowiłem, że Młoda Gwardia wystąpi tak jak to miało miejsce w oryginalnej bitwie i ustawię ją na wschód od Drezna. Gra się rozpoczęła.The table was divided by uncrossable river, which could be crossed only by one of the two bridges or by ford. My plan was to stand fast in the town and move one of my elite units cross the ford and outflanked the German forces from the east, while Bill with cavalry will do the same from the west. That caused the confusion in German lines and finished with that, they did not use all their troops against the town. Michael and Peter tried to softened the French defenders, but when they decided that it is the time to assault, they had been repulsed. First German unit get broke.
Stół był podzielony przez rzekę, której nie można było przekroczyć jak przez jeden z dwóch mostów albo przez bród. Mój plan polegał na ruszeniu jednego z elitarnych oddziałów przez bród i oflankowaniu Niemców od wschodu, podczas gdy Bill miał tego dokonać kawalerią od zachodu. To spowodowało pewną niepewność w niemieckich szeregach i skutkowało tym, że większości  ich oddziałów nie użyto przeciw miastu. Michael i Peter próbowali osłabić francuskich obrońców, jednak kiedy zdecydowali się na szturm, zostali odepchnięci. Pierwszy niemiecki oddział został zniszczony.In the meantime Bill crossed the river with his cavalry, but then happened something I can not explain. His cavalry, despite the fact were outnumbered the opponent 3 to 1 has been stopped by German cavalry. In long melee finally French broke Germans, but it take so many time, there was not enough of it to move our cavalry against the German infantry. On the other side my elite infantry managed only to secure the ford, but they did not crossed the river and stops there. 
W międzyczasie Bill przeprawił się przez rzekę ze swoją kawalerią, jednak wtedy stało się coś, czego nie mogę wytłumaczyć. Jego kawaleria, pomimo przewagi 3 do 1 została zatrzymana przez niemiecką kawalerię. W długiej walce wręcz Niemcy zostali w końcu zniszczeni, jednak zajęło to tyle czasu, że nie mogliśmy już użyć naszej kawalerii przeciw niemieckiej piechocie. Po drugiej stronie moja elitarna piechota dotarła jedynie do brodu, który zabezpieczyła, jednak nie przekroczyła już go.So the game had to decided in the center. Peter and Michael once again assaulted the town and finally managed to destroy one of our units and enter the town. That finished the game with a draw. That was very good game, but because we not use that set of rules very often, we had to look to the book very often, what slower the game very much. We have to use them much more frequent.
Gra musiała się więc rozstrzygnąć w środku pola. Peter i Michael jeszcze raz natarli na miasto i ostatecznie udało im się zniszczyć jeden z naszych oddziałów i wkroczyć do miasta. To zakończyło grę remisem. To była bardzo dobra gra, jednak bardzo spowalniał ją fakt, że nie korzystamy z tych zasad zbyt często i kartkowanie podręcznika zajmowało nam zbyt dużo czasu. Musimy używać ich zdecydowanie częściej.


3. Links. Linki.


Michael:

Bill:
Link to be updated soon.

Campbell (SESWC):

Flickr:

16 komentarzy:

 1. Jak zwykle świetnie to wygląda.

  OdpowiedzUsuń
 2. Kolejna wspaniała partia Bartku. Gratulacje!

  OdpowiedzUsuń
 3. Ciekawy raport i sytuacja na polu bitwy. A jeśli chodzi o modele - to fajny pomysł z tym dymem z waty :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuje. Efekty specjalne muszą być ;) Jakbyś chciał to wykorzystać, to nie polecam zwykłej waty, tylko takiej jak np. dodają do figurek Perrych. Nie przykleja się do figurek.

   Usuń
  2. Mam tylko takie małe armatki do OiM... nie wiem, czy jest sens doczepiać im watę.

   Usuń
  3. Nie musisz doczepiać. Trzymaj wate osobno i jak wystrzeli, wtedy połóż przy lufie watę. Tak samo przy muszkieterach i innych używających broni palnej ;)

   Usuń