wtorek, 23 stycznia 2018

Defending the realm, Normandy around 900 AD. Obrona królestwa, Normandia około 900 n.e.

Past week was quite busy if I we talking about gaming. I managed to have two big games. First of them was planned for a long time. Michael painted a lot of peasants, who can fit in many periods. The idea was, to use them with our Dark Age collections. Michael prepared a game with use of his Ottonians and peasants against all my Normans and Vikings. For game we used Hail Caesar rules.
Poprzedni tydzień był dla mnie dość intensywny, jeżeli chodzi o granie. Udało mi się wziąć udział w dwóch dużych grach. Pierwszą z nich, planowaliśmy juz od jakiegoś czasu. Michael pomalował ostatnio dość dużą ilość wieśniaków, którzy pasują do bardzo wielu okresów. Ideą gry było użycie całej kolekcji Michael'owego rycerstwa ottońskiego wspartego wieśniakami przeciw moim Normanom i Wikingom. Do gry użyliśmy zasad Hail Caesar.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Introduction. Wstęp.


It is somewhat around 900 after Christi in the former Carolingian Empire somewhere in the north. The realm has long fallen apart and descended in chaos. Raiders from all sides (the Saracens, The Magyars and the Vikings) are plundering until deep into the heart of the once defensible civilisation. France is long in the state of perpetual unrest and warmongering, the Vikings are festering in the “Normandy” the land now called after them. Some of them were given titles and land and they sworn an oath to a distant King (who ever that might be...). Other dukes though are envious of their status and no one else is more prone to feuds that the Normans of said region themselves.
Henri the Red is holding land and is deem a favourite of the King, who asked him to sent troops to aid the King in the fight for the Emperor crown against his brother, which left Henri‘s power base a bit lightly defended. So Rolund ,also a duke near that region,wants to seize the opportunity to “enlarge” his sphere of influence and with a little help of a distant Danish Cousin named “Rolf” and his warbands of wild Vikings. He tries to oust Henri the Red who can only manage to raise the rest of his retinue and calls for the levies of his land to defend the realm!!!

Jest gdzieś około roku 900 po Chrystusie w ówczesnym Imperium Karolingów, gdzieś na północy. Królestwo chyli się ku upadkowi i pogrążone jest w chaosie. Najeźdźcy ze wszech stron (Saraceni, Węgrzy i Wikingowie) plądrują centrum, kiedyś niedostępnego dla nich centrum cywilizacji. Francja już od dłuższego czasu jest w stanie permanentnego niepokoju i podżegania do wojny, Wikingowie gnieżdżą się w "Normandii", krainie nazywanej tak dzięki im. Część z nich otrzymała tytuły i ziemie i przysięgali wierność odległemu królowi (ktokolwiek nim zostanie...). Inni książęta zazdrośnie strzegą swojego statusu, dzięki czemu nie ma nikogo bardziej skorego do waśni, niż Normanowie z rzeczonego regionu.
Henryk Rudy jest w posiadaniu ziemi i wspiera króla, który poprosił go o posiłki w jego walce o tytuł cesarza przeciw królewskiemu bratu, co pozostawiło domenę Henryka prawie bezbronną. Tą sytuację starał się wykorzystać Rolund, książe pobliskiego rejonu, by "powiększyć" swoje posiadanie. do tego celu wykorzystał swojego dalekiego krewnego z Danii o imieniu Rolf i jego bandę dzikich wikingów. W ten sposób próbuje on odsunąć od władzy Henryka Rudego, który może przeciwstawić jedynie pozostałe słabe siły wsparte pospolitym ruszeniem jego poddanych by bronić swojej domeny!!!

2. Forces. Siły.ROLUND & ROLF
(Bartek)

2 x Knights
1 x Dismounted Knights
1 x Heavy Infantry
2 x Light Infantry
2 x Crossbows
3 x Archers
1 x Berserkers
2 x Hirdmen
1 x BondiHENRI THE RED
(Michael)

3 x Knights
1 x Dismounted Knights
2 x Heavy Infantry
1 x Crosbows
1 x Archers
10 x Peasants3. The Game. Gra.


Our battlefield was was divided on two by small river. I decided that it will be much more easier to deal with outnumbered opponent if I allow to part of his troops cross the river and defend them in separate melees. Michael used my lack of initiative and moved his troops across the obstacle. My first unit who was attacked was one of my Crossbow units. It get destroyed by cavalry, after that michael charged on my heavy infantry unit, who survived but withdraw and did not return to fight till the end of the game (that because it also blundered and changed direction of the movement, opposite to the rest of the army...). Despite that my cavalry managed to charge the other Michael's cavalry and forced them to withdraw, but in but in the following melee my cavalry get destroyed and Rolund get wounded. The situation looks terrible for me and I had to move back my troops and regroup them.
Nasze pole bitwy przecinała niewielka rzeczka. Postanowiłem, że dużo łatwiej będzie zniwelować przewagę liczebną przeciwnika, przez pozwolenie mu na przeprawienie się przez rzekę i w ten sposób rozdzielić jego siły i pokonać w osobnych starciach. Michael wykorzystał mój brak inicjatywy i ruszył swoimi oddziałami przez przeszkodę. Pierwszym moim oddziałem zaatakowanym był jeden z oddziałów kuszników, którzy zostali zniszczeni przez kawalerię, która po tym uderzyła na moją ciężka piechotę, której udało się przetrwać, jednak wycofała się i już nie powróciła na pole walki do końca gry (głównie dzięki temu, że również pomyliła się [blundered] i zmieniła kierunek marszu, przeciwny do reszty armii...). Pomimo tego mojej kawalerii udało się zmusił kolejny oddział kawalerii Michaela, jednak kontynuacja szarży się nie powiodła i mój oddział kawalerii został zniesiony a sam Rolund został ranny. Sytuacja wyglądała dla mnie tragicznie, dlatego postanowiłem się wycofać i przegrupować swoje oddziały.Michael decided to use his Peasants to finally broke my units. However those were easily destroyed by my missile units, supported by the remaining infantry. Finally we get here a stalemate, as anyone can do anything to change the situation. At the end we had two cavalries sit on both sides of the river and my first reaction was to withdraw, but after the Michael's reaction I decided to charge (he cannot believed his eyes, that I moved my cavalry back, not forward...). My second unit of knights get destroyed. All eyes turned on Vikings, where the battle had to decide.
Michael zdecydował się użyć swoich wieśniaków, by ostatecznie złamać moje oddziały. Jednakże te były z łatwością niszczone przez moje oddziały z bronią miotaną. W końcu utknęliśmy w sytuacji patowej, ponieważ nikt nie był już w stanie zmienić tu sytuacji. Pod koniec mieliśmy po kawalerii, okupujące przeciwległe brzegi rzeki i moją pierwszą reakcją było jej wycofanie, jednak po tym jak przyjął to Michael ruszyłem do szarży (nie mógł uwierzyć swoim oczom, gdy zobaczył że ruszam konnicą w tył, zamiast do przodu...). W ten sposób straciłem drugi oddział kawalerii. Wszystkie oczy zwróciły się na wikingów, gdzie bitwa miała się rozstrzygnąć.The clash of Michael's elite infantry with my Vikings looks very interesting. Both sides created shield walls. We created our very own rules about shield walls. It gives you +1 on saves as same as +1 to combat resolution. For long period of time we both tried to broke opponents wall, which hasn't happened and finally we had to stop, as the time for the game was over. Another game finished with a draw during this year.
Stracie elitarnych wojów Michaela z moimi wikingami zapowiadało się bardzo interesująco. Obie strony utworzyły ścianę ze swych tarcz. Stworzyliśmy swoją własna wersję "shield wall", która daje +1 na save jak i +1 do rozstrzygnięcia walki wręcz. Przez długi okres czasu żadnej ze stron nie udało się złamać obrony przeciwnika i ostatecznie musieliśmy skończyć, bo i czas na grę również się skończył. Kolejna gra w tym roku zakończyła się remisem.After the game I decided to increase my Norman army (as soon as I will finish my Romans) and we are thinking about small campaign game. That's the future.
Po grze zdecydowałem się na rozbudowę mojej armii Normanów (jak tylko uporam się z moimi Rzymianami) i myslimy o małej dla nich kampanii. O tym już wkrótce.

4. Links. Linki.


Michael:
http://meneken.blogspot.co.uk/2018/01/some-bloody-tin-can-opening-in-normandy.html

Flickr:

8 komentarzy:

 1. A nice period to play and a fantastic looking game Bart!

  OdpowiedzUsuń
 2. An interesting period and a beautiful battle!

  OdpowiedzUsuń
 3. Fantastycznie wyglądająca bitwa! Brawa!

  OdpowiedzUsuń
 4. Dziesięć oddziałów peasentów! Tego nie widuje się na co dzień. Szczególnie w grze, gdzie tak trudno koordynować działania różnych oddziałów. Brawa za odwagę! No i podoba mi się luźne podejście do kwestii podstawek! Akurat w tej grze można tak spokojnie robić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Że mu się chciało to pomalowac i to w dość ekspresowym tempie ;) Co do podstawek to zawsze można się dogadać, tu jesteśmy bardzo elastyczni.

   Usuń