poniedziałek, 6 marca 2017

Sudan 1884.

Last Thursday was my turn to prepare a game. As we did not used our Sudan collection for a while, it was choise. I created that scenario a while ago and was finally opportunity to try it on table. For the game we used the Black Powder with some my House rules and with some extras  from Blood on the Nile supplement.
W ostatni czwartek była moja kolej, by przygotować jakąś grę. Od dawna nie używaliśmy naszych kolekcji do wojny w Sudanie, wybór padł właśnie na ten okres. Scenariusz do gry, stworzyłem już jakiś czas temu i w końcu była okazja by przetestować go na stole. Do gry użyliśmy zasad Black Powder z kilkoma moimi House rules oraz z kilkoma dodatkami pochodzącymi z suplementu Blood on the Nile.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Bartek Żynda, Campbell Hardie, Bill Gilchrist.

1. Introduction. Wstęp.


Somewhere in Sudan 1884.
Gdzieś w Sudanie, rok 1884.

British orders:
Anglo-Egyptian forces take small fort on the deserts of Sudan. To strengthen that position, they decided to build a telegraph line form nearest British military camp. The British HQ, also received informations about some large Mahdists forces being on the south from fort. They decided to let the engineers to finish the telegraphic lines and to protect them from potential risk. Engineers get to their direct protection a small British unit to its protection. They continued the work until they have been catched by the night. They stopped near the oasis, where they set up the camp. The new day is coming and so much work need to be done...

Rozkazy dla Brytyjczyków:
Anglo-egipskie oddziały opanowały mały fort, gdzieś na pustyniach Sudanu. By wzmocnić tą pozycję, zdecydowano się podciągnąć tam linię telegraficzną z najbliższego brytyjskiego posterunku wojskowego. Brytyjskie dowództwo, otrzymało również informacje o dużych siłach Mahdystów na południe od fortu. Zdecydowano się umożliwić inżynierom ukończenie linii telegraficznej i zapewnić im ochronę od potencjalnego zagrożenia. Dla swojej ochrony otrzymali mały brytyjski oddział. Kontynuowali oni pracę aż do zmierzchu. Zatrzymali się przy małej oazie, gdzie rozbili obóz. Budzi się nowy dzień a jeszcze tyle pracy do ukończenia.

Mahdist orders:
The infidels took small fort from our hands. It is protected by some Egyptians and Sudanese with some Whites. We are going to recapture it next day. During the night we send some of our cavalry to ambush in the oasis, close to the fort. Now our commander thinking how to attack the fort. Attack it with all forces or split them on two and protect us from British forces.

Rozkazy dla Mahdystów:
Niewierni odebrali nam mały fort. Teraz jest on broniony przez Egipcjan i Sudańczyków w pewną ilością Białych. Mamy zamiar odbić go następnego dnia. Podczas nocy wysłaliśmy naszą kawalerię by zasadziła się w oazie, w pobliżu fortu. Teraz nasz przywódca musi się zastanowić, czy uderzyć na fort całością sił, czy też rozdzielić siły na dwie części i zabezpieczyć nas w ten sposób przed Brytyjczykami.

Visibility during the game:
Turn 1 - 12'
Turn 2 - Roll D6 (on 4,5,6 - increase to 24')
Turn 3 - Roll D6 (if last turn the visibility was 24', then on 4,5,6 increase it to 36' if not increase it to 24'
Turn 4 - If last turn the visibility was 36', now is full, if not then increase it to 36'.
Turn 5 - Full visibility.

2. Forces and orders. Siły i rozkazy.


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus Konstam, Michael Schneider)

Orders:
1. Defend the fort.
2. Keep Engineers safe (they need to survive the game).
3. Finish the telegraphic line up the the fort (The Engineers can during the turn moving or fighting or building the line or sending the message on successful order).

Forces:

1. In the fort:
-starting game in the fort

CinC (rank 8)
2 Egyptian Infantry Battalions
2 Sudanese Infantry Battalions
British field gun

2. Engineer team:
- starting game in the camp
- to determine the place of the camp roll D6. It will give the number of the poles, which has been already built. Distance between the poles have to be 12'. From last pole take the 12', this is the place, where the camp should be. The distance between camp and oasis must be no smaller than 13'.

CinC (rank 8)
Engineers
British Infantry Battalion
Gatling gun
Naval Brigade team

3. Relief column 
-they can only enter the table after the Engineers spot the enemy and they send a message by the telegraph on D3 turn
-they enter the table on the opposite to the fort corner of the table (12' on both sides from the corner edge of the table).

CinC (rank 9)
3 British Infantry Battalions
Gardner gun
Naval Brigade team
Cavalry Regiment

MAHDISTS/MAHDYŚCI
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)

Orders:
1. Recapture the fort.

Forces:
Mahdists have two entry points (on two remainings corners of the table, 12' from the corner on both sides). D3 cavalry can be ambushed in the oasis, rest of the forces can be split on any number of brigades according to the wish of the Mahdist players.

CinC (rank 8)
4 CinC (rank 7)
16 units of foot (with spears)
D3 units with rifles
3 units of cavalry

4. The game. Gra.


The initial rolls for both sides were very lucky. British rolled for their camp 5, and were very close to the fort. Mahdists rolled both 3 and got 3 units with rifles and 3 cavalries in ambush. The same lucky rolls were for the daylight and in turn 4 we got full visibility. Mahdists players decided to attack fort with all their infantry and they did not split their forces. British managed to spot the enemy in turn 3 and rolled 1, so they relief column arrived on turn 4.
Początkowe rzuty były bardzo szczęśliwe dla obu stron. Brytyjczycy dla swojego obozu rzucili 5 i znaleźli się bardzo blisko fortu. Mahdyści w obu przypadkach rzucili 3 i otrzymali 3 oddziały uzbrojone w strzelby i 3 oddziały kawalerii rozpoczęły grę w zasadzce. Tak samo było z widocznością i już w turze 4 była ona pełna. Mahdyści zdecydowali się uderzyć na fort całą swoją piechotą i nie zdecydowali się na jej rozdzielenie. Brytyjczykom udało się dostrzec wroga w turze 3 i na przybycie posiłków rzucili 1, więc reszta sił pojawiła się w turze 4.

Mahdists moved very quickly to the fort, but because of the narrow entry point they managed to block it by very bad command rolling.  However some of them managed to hit the Sudanese and Egyptian forces put by Michael in front of the fort. Mahdists won the initial fight and forced Egyptian and Sudanese to withdraw to the fort. But there their luck finished. Michael managed to defend the fort and pushed the Mahdists  back.
Mahdyści bardzo szybko uderzyli na fort, jednak z powodu bardzo wąskiego punktu wejścia zablokowali go, poprzez bardzo złe rzuty na rozkazy. Jednakże części z nich udało się uderzyć na Sudańczyków i Egipcjan, wystawionych przez Michaela na przeciw fortu. Mahdyści wygrali pierwsze starcie i zmusili Egipcjan i Sudańczyków do cofnięcia się do fortu. Tu ich szczęście się skończyło. Michaelowi udało się obronić fort i zmusić Mahdystów do odwrotu.

The same luck had the Engineers team. They had been suddenly attacked by two cavalry units. They managed to push them back. When they finally did it, they moved in the directions of incoming main forces and together create the brigate square, which forced the rest of the Mahdists to run away.
Tyle samo szczęścia miał oddział inżynierów. Zostali oni z nienacka zaatakowani przez dwa oddziały mahdyjskiej kawalerii. Udało im się atak odeprzeć i kiedy to zrobili skierowali się w kierunku sił głównych z którymi utworzyli wielki czworobok. To zmusiło resztki Mahdystów do ucieczki.

The last act of the game was attack of the British cavalry. They hit the Mahdist cavalry and surprisingly they did not managed to destroy it n first turn. Soon it turn against the brave British and they have been attacked from their flank from the last Mahdist cavalry unit. British Hussars evaporated and that was it. Overall the game finished with British victory as they managed to achieve almost all of the objectives.
Ostatnim aktem gry, był atak brytyjskiej kawalerii. Uderzyli oni na kawalerię Mahdystów i o dziwo nie zniszczyli jej w pierwszym starciu. Wkrótce ten wynik obrócił się przeciw nim i zostali oni zaatakowani od flanki przez trzeci oddział mahdyjskiej kawalerii. Brytyjscy huzarzy zostali zniszczeni. Ogólnie gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, ponieważ udało im się osiągnąć większość celów gry. 

5. Links. Linki.


Angus:

Michael:

SESWC (Campbell):

Flickr:

6 komentarzy:

 1. Fantastyczny raport! Liczyłem na przegraną Brytyjczyków :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Congrats to the British for their victory...and to you, this is a great report, beautiful terrain (love this play mat) and figures, and this square is very, very impressive!

  OdpowiedzUsuń
 3. Excellent stuff Bart. Looks great!

  OdpowiedzUsuń
 4. Fantastic report and a wonderful game! I enjoyed it very much! I would love to experiment with the charge as a battalion order, just to see the faces of whoever plays then the British, haha!

  OdpowiedzUsuń
 5. Wonderful looking game. I very much enjoy the Sudan as well - lots of fun!
  http://withpyjamasthroughthedessert.blogspot.com.au/

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. I will follow your blog, it is very interesting.

   Usuń