środa, 1 lutego 2017

2016/2017

It's look like my summaries of the past year are every next year later and later.  However I finally managed to save some time and here you have: the summary of 2016 and plans for 2017.
Wygląda na to, że moje podsumowania roczne są z publikowane z każdym rokiem coraz później. Jednak w końcu udało mi się wygospodarować trochę czasu i oto jest: podsumowanie 2016 i plany na 2017.

Before I will write anything, please have a little back in time:
Zanim jednak cokolwiek napiszę, proszę o chwilowe cofnięcie się w czasie:


Now you know, what I was going to do and how was with realisations of that plans:
Teraz już wiecie, co zamierzałem zrobić w poprzednim roku a oto jak wyglądała realizacja moich planów:

2016


1. Blog.


Here was very good, compare the time I was able to spend on blogging. I posted 64 times in 2016 (103 in 2015) and my blog was visited 87 118 times (51 325 in 2015). I finished the year with 92 followers (86 in 2015). So some progress is visible. There was one important milestone this year, which was the 5th anniversary of my blog.
Tu było bardzo dobrze, gdy weźmie się czas, jaki mogłem spędzić na blogowaniu. W roku 2016 opublikowałem 64 posty (103 w 2015) i mój blog został odwiedzony 87 118 razy (51 325 w 2015). Ukończyłem rok z 92 osobami śledzącymi mój blog (86 w 2015). Jakiś więc rozwój jest. W ciągu roku na blogu miałem jedno ważne wydarzenie, jakim było pięciolecie jego istnienia.

Here is the list of the 10 countries with the biggest number of visits of my blog:
Tutaj lista 10 krajów z największą ilością odwiedzin mojego bloga:

2. Figures and models. Figurki i modele.


Here was very bad. I couldn't managed my time to paint much more regularly. However discover of the wet palette reduced my usage of the paints. In 2016 I managed accomplish steps 1 to 3 of the scheduled list in full. Now I am somewhere in the middle of step 5 (Germans for 1939) and beginning of step 4 (Poles 1939), both projects in 20mm. In 2016 I have painted only 212 elements (448 in 2016!). Something additional to that list was rigging made by myself for Michael's ships.
Tutaj było bardzo źle. Nie mogłem zorganizować sobie tak czasu, by malować bardziej regularnie. Jednakże odkrycie mokrej palety pozwoliło mi na zredukowanie użycia farb. W 2016 roku udało mi się jedynie zrealizować punkty 1 do 3 z zaplanowanej listy. Obecnie jestem gdzieś pośrodku pozycji piątej (Niemcy na 1939) i na początku 4 (Polacy na 1939), oba projekty w skali 20mm. W 2016 roku pomalowałem tylko 212 elementów (448 w 2015!). Z dodatkowych rzeczy, trzeba zaliczyć jeszcze olinowanie dla okrętów Michaela.

Detailed list:
Lista szczegółowa:

15mm: 52 infantry/piechoty, 68 mounted/konni, 1 artillery/artyleria.
20mm: 22 vehicles/pojazdy.
28mm: 67 infantry/piechoty, 1 mounted/konny, 1 vehicle/pojazd.

Two of my models took part in painting competition and I took one prize, which was 2nd place with my wz.34 Armoured Car in 20mm.
Dwa moje modele wzięły udział w konkursach malarskich i jeden z nich zdobył nagrodę, którą było zajęcie drugiego miejsca przez mój samochód pancerny wz.34 w skali 20mm.

3. Games. Gry.


In 2016 I played 45 games (70 games in 2015). I have umpired 9 games and in 16 games we used my models. We had 29 games in 28mm, 6 in 20mm, 3 in 15mm, 1 in 10mm and 6 naval games. For our games we used 20 set of rules and the most popular of the year were: Black Powder (11 games), Battlegroup (5 games) and Pike n'Shotte (4 games). During the past year I managed to win 21, draw 5 and lost 15 games.
W 2016 roku rozegraliśmy 45 gier (70 w 2015). Prowadziłem 9 gier i w 16 użyliśmy moich modeli. W skali 28mm rozegraliśmy 29 gier, 6 w 20mm, 3 w 15mm, 1 w 10mm i 6 gier morskich. Do naszych gier użyliśmy 20 róznych zasad, z których najpopularniejsze to: Black Powder (11 gier), Battlegroup (5 gier) oraz Pike n'Shotte (4 gry). Podczas poprzedniego roku wygrałem 21, zremisowałem 5 i przegrałem 15 gier.

4. Events and visits. Wydarzenia i wizyty.


Last year we lost our friend Hugh Wilson. It left a mark on the whole previous year. His tragic death was very unexpected and very moving to all of us, who known Hugh. 
W mijającym roku odszedł nasz przyjaciel Hugh Wilson. To odcisnęło piętno na całym poprzednim roku. Jego tragiczna śmierć była bardzo niespodziewana i bardzo nas, wszystkich których znali Hugha poruszyła.

All tables of Hugh:
Wszystkie stoły Hugha:

In 2016 I took part in Claymore show, Hugh's Memorial Pirate Game, AB1 game. I also managed to finally visit the famous Musée de l'Armée in Paris and the National Museum in Dublin, it gave me a many inspirations for further projects.
W 2016 wziąłem udział w Claymore, Hugh's Memorial Pirate Game, spotkaniu AB1. Udało mi się również odwiedzić sławne Musée de l'Armée w Paryżu i Muzeum Narodowe w Dublinie, co dało mi dużo inspiracji do przyszłych projektów.

2017


1. Blog.


Here will be the same as it was in 2016. at least one post every week. I am not planning anything special. Maybe I manage to finally do my Poland 1944 site, but we will see.
Tutaj w zasadzie bez zmian w stosunku do 2016 roku. Przynajmniej jeden post na tydzień. Nie planuję niczego szczególnego. Może uda mi się w końcu ukończyć stronę poświęconą Polsce 1944 roku, ale to się jeszcze zobaczy.

2. Figures and models. Figurki i modele.


Here is the list of everything in my collection, which I need to paint:
Tutaj lista wszystkiego w mojej kolekcji, co muszę pomalować:

1. Germans 1939 in 20mm. Figures (WIP) + vehicles.
2. Poles 1939 in 20mm. Figures (WIP) + vehicles.
3. Soviets 1939 in 20mm. Figures + vehicles.
4. Soviets 1942 in 28mm. Figures + artillery.
5. Soviets 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
6. Germans 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
7. Polish Home Army in 20mm. Figures.
8. Poles in 15mm for By fire and Swords. Figures.
9. Something (check the picture below) for By Fire and Swords. Figures. Anyone who know, which army it could fit let me know in comments bellow. Każdy kto mógłby dać mi jakieś wskazówki, do której armii można by to dodać, proszę dajcie mi znać w komentarzach pod spodem.

10. Mercenaries for Italian Wars in 28mm. Figures.

My possible shopping list for this year:
Moja prawdopodobna lista zakupów na ten rok:

1. Poles and Swedes for By Fire and Swords in 15mm.
2. Napoleonic Poles in 28mm.
3. British and Mahdists in 28mm.
4. Poles and Germans for 1939 in 20mm.

3. Games. Gry.


I hope to have at least the same number of games, as I had last year. One campaign in progress (AWI), two more to come.
Mam nadzieję rozegrać przynajmniej taka sama ilość gier jak w zeszłym roku. W toku obecnie jedna kampania (Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych) oraz dwie nadchodzące.

4. Events. Wydarzenia.


For sure Claymore, maybe Carronade, some more Prestonpans games and possible Deep Fried Lard Saturday. This is plan minimum. We will see what bring the new year. 
Na pewno Claymore i być może Carronade, możliwe kilka gier z Prestonpans oraz prawdopodobnie sobota z Deep Fried Lard. to plan minimum. Zobaczymy co z tego uda się zrealizować.

2 komentarze: