czwartek, 15 grudnia 2016

Tashkent 1920. Taszkient 1920.

End of the year s always full of crazy games, so it wasn't different last Thursday. 8 players met for Back and Beyond game with  Set An East Ablaze rules. It was very big and chaotic, but also very fun game. 
Koniec roku obfituje w szalone gry, więc nie było inaczej w ostatni czwartek. Ośmiu graczy spotkało się przy grze Back and Beyond z zasadami Set An East Ablaze. Była to bardzo duża, chaotyczna ale również bardzo zabawna gra.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC

1. Forces. Siły.


BOLSHEVIKS/BOLSZEWICY

Two teams one commanded by Peter and  Angus (I did not managed to made picture of his troops). All figures supplied by Angus and Peter.
Dwa oddziały dowodzone przez Petera i Angusa (nie zrobiłem zdjęcia jego oddziału). Wszystkie figurki pochodzą z kolekcji Angusa i Petera.

WHITE RUSSIANS/BIALI ROSJANIE

Team commanded by Dougie Trail. Figures supplied by Angus.
Oddział dowodzony przez Dougiego Traila. Figurki pochodzą z kolekcji Angusa.

BRITISH/BRYTYJCZYCY

Team commanded and supplied by Donald Adamson.
Oddział dowodzony przez Donalda Adamsona. Figurki z jego kolekcji.

LITHUANIANS/LITWINI

Team commanded and supplied by Jack Glanville.
Oddział dowodzony przez Jack'a Glanville. Figurki z jego kolekcji.

CHINESE/CHIŃCZYCY

Team commanded and supplied by Kenn Clark.
Oddział dowodzony przez Kenna Clarka. Figurki z jego kolekcji.

BUKHARANS/BUCHAROWIE

Team commanded by Michael Schneider. Figures supplied by Campbell Hardie.
Oddział dowodzony przez Michaela Schneidera. Figurki z kolekcji Campbella Hardiego.

POLES/POLACY

Team commanded and supplied by myself.
Oddział z mojej kolekcji i przeze mnie dowodzony.

2. The game. Gra.


It was great game. Angus made a fantastic write up of it, so you are very welcome to check it on his blog (link is below this report). I can give you some key points of it. First was taking the palace by Bukharan and after that hard fight between Chinese, Bukharans and Bolsheviks over that building. The second was agreement between Poles, White Russians, British and Lithuanians against Bolsheviks (especially against those commanded by Angus...). Third was the fight between Brits supported by my tank against angry locals. Forth was mad ram of bolshevik tank by Russian train and finally fifth dogfight between my and bolshevik plane (my plane won again!). Angus is little wrong in his report about the final order of the game. Game was won by Jack, who collected 77 points, I was second (72 points, but I was the only one who did not lost any figure) and then Ken with his Chinese.

To była naprawdę świetna gra. Angus stworzył naprawde fantastyczny raport z tej rozgrywki i wszystkich zapraszam do zapoznania się z nim na jego blogu (link znajdziecie poniżej). Ja dam Wam tylko kluczowe momenty rozgrywki. Pierwszy to zajęcie pałacu przez Bucharan i późniejsza walka o niego pomiędzy Chińczykami, Bucharanami i Bolszewikami. Drugi to porozumienie pomiędzy Polakami, Białymi Rosjanami, Brytyjczykami i Litwinami przeciw Bolszewikom (a szczególnie tym dowodzonym przez Angusa...). Trzecim była walka Brytyjczyków, wspartych moim czołgiem przeciw wkurzonym tubylcom. Czwarty było staranowanie bolszewickiego czołgu przez rosyjski pociąg i piąty to walka powietrzna pomiędzy moim i bolszewickim samolotem (mój samolot znowu wygrał!). Angus w swojej relacji trochę się myli, jeżeli chodzi o końcową kolejność gry. Wygrał Jack, który zdobył 77 punktów, drugi byłem ja z 72 punktami, jednak jako jedyny nie straciłem w całej grze nawet jednej figurki i dopiero wtedy Ken i jego Chińczycy.

3. Links. Linki.


Angus:

Campbell (SESWC):

Flickr:

8 komentarzy: