niedziela, 18 września 2016

Poland 1939 (7) Blitzkrieg for the first time. Polska 1939 (7) Blitzkrieg po raz pierwszy.

As I wrote in previous post, I prepared last Thursday's game in our club. You already know the idea behind that game, which was the centenary of tank warfare and the 77 years since the biggest tank battle during Polish campaign in 1939. That was another reason for that game, which is my new collection for tanks and armoured vehicles for the 1939. Initially I was going to use the Rapid Fire rules, however the use of Blitzkrieg supplement for Battlegroup games, gave me opportunity to use more of my new models.
Tak jak napisałem w poprzednim poście, ja przygotowałem ostatnią, czwartkową grę w naszym klubie. Idea tej gry jest Wam oczywiście znana, a było to stulecie bojowego użycia czołgów i 77 rocznica największej bitwy pancernej w ciągu polskiej kampanii w 1939 roku. Był też inny powód dla tej gry, czyli moja nowa kolekcja czołgów i samochodów pancernych na 1939 rok. Początkowo zamierzałem użyć zasad Rapid Fire, jednak użycie zasad Battlegroup i dodatku Blitzkrieg dało mi możliwość użycia większej ilości pojazdów.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Bartek Żynda
MODELS/MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


GERMANS/NIEMCY
(Michael Charge, Campbell Hardie)

SdKfz 265
1st Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
2nd Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
3rd Panzer II Platoon (3 Pz II, 2 Pz I)
Panzer III Platoon (5 Pz III)

POLES/POLACY
(Peter, Bartek Żynda)

C2P
TKS Company (7 TKS, 4 TKS(20mm))
Armoured Car Company (3 wz.34(gun), 4 wz.34(MG))
FT-17 Platoon (3 FT-17(gun), 2 FT-17(MG))
7TP Platoon (5 7TPjw)
Minefield

2. The game. Gra.

The game started not very well for Germans, as their rolls for reinforcements and orders were not very high. That gave a huge advantage and we were able to bring more units on table before our opponents. Finally both sides took positions around the village and started shoot at each other. The long distance did not helped us and for most of the time we've been wasting our ammunition. Finally Germans get a hit and first Polish TKS get destroyed. However our response was quick and first Pz II finished as the wreck. The better rolls for reinforcements gave us better positions on the table and soon more German tanks were on fire. When finally the game was over none of us was broken, however Germans lost  more BR points, so this time Poles were victorious. German lost 3 Pz III, 2 Pz II and 3 Pz I against Polish 2 TKS(20mm), 1 wz.34(gun) and 1 7TP tank.
Gra zaczeła się niezbyt dobrze dla Niemców, ponieważ ich rzuty na rozkazy i uzupełnienia nie były zbyt wysokie. To dało man dużą przewagę i mogliśmy wprowadzić więcej jednostek, przed naszymi przeciwnikami. Ostatecznie obie strony zajęły pozycje wokół wioski i rozpoczęły wzajemny ostrzał. Duża odległość nie sprzyjała nam i przez większość czasu traciliśmy naszą amunicję. W końcu Niemcom udało się trafić i pierwszy polski TKS został zniszczony. Jednak nasza odpowiedź była bardzo szybka i wkrótce pierwszy Pz II został zamieniony we wrak. Lepsze rzuty na uzupełnienia pozwoliły nam zająć lepsze pozycje na stole i juz wkrótce więcej niemieckich czołgów było zniszczonych. Ostatecznie gdy gra się zakończyła, żadna ze stron nie osiągnęła poziomu załamania, chociaż to Niemcy stracili więcej punktów BR, więc tym razem zwyciężyli Polacy. Niemcy stracili 3 Pz III, 2 Pz II oraz 3 Pz I przeciw polskim 2 TKS(20mm), 1 wz.34(z działem) i 1 czołg 7TP.

3. Links and other relations. Linki i inne relacje.


Campbell:

Flickr:

6 komentarzy: