poniedziałek, 7 grudnia 2015

Kutzdorf

Both November and December are not the best months for me, if we talking about the hobby. To busy at work, so not many games and not many figures and models being painted. However from time to time I manage to roll some dice and to use my brushes. Last Thursday I was in my club and joined the test of the new set of rules from Osprey written by Keith Flint and called the "Honours of War". The rules are specially designed for Seventh Years War.
Zarówno listopad jak i grudzień nie są najlepszymi miesiącami dla mojego hobby. Jestem zbyt zajęty pracą, więc rozgrywam niezbyt dużą ilość gier jak i niezbyt dużo modeli i figurek udaje mi się pomalować. Jednakże czasem uda mi się wygospodarować trochę czasu, by poturlać kostki jak i pomachać trochę pędzlem. W ostatni czwartek odwiedziłem nasz klub i wziąłem  udział w teście nowych zasad od Ospreya, napisanych przez Keitha Flinta i zatytułowanych "Honours of War". Zasady są napisane z myślą o wojnie siedmioletniej.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Keith Flint (2nd scenario from the book)
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Angus Konstam, Michael Schneider

1. Forces. Siły.


HANOVERIAN/HANOWERCZYCY
(Michael Schneider, Cambell Hardie, Chris)

1st Infantry brigade (3 infantry battalions, 1 gun)
2nd Infantry brigade (3 infantry battalions, 1 gun)
Cavalry brigade (2 cavalry regiments)


FRENCH/FRANCUZI
(Angus Konstam, Bartek Żynda)

1st Infantry brigade (4 infantry battalions, 1 gun)
2nd Light infantry brigade (2 light infantry battalions)
Cavalry brigade (2 cavalry regiments)
Artillery brigade (2 guns)

2. The game. Gra.


The game report will be very short this time. We were putting more attention on testing the rules and possibilities it gaves than the strategy, especially myself. Later during the game Angus bring the idea we should started with (to blast the enemy with artillery fire). Despite of this we moved on them with all our forces, which in the conditions of seventh years war was very stupid idea The whole game finished with the retreat of humiliated French army.
Raport z gry będzie bardzo krótki tym razem. Bardziej skupiliśmy się na samych zasadach niż na strategii, a już w szczególności ja. Później, już w trakcie gry, Angus zwrócił uwagę, że powinniśmy zacząć grę od silnego ognia artyleryjskiego, zamiast przeć na przeciwnika wszystkimi naszymi siłami i dążyć do szybkiego zwarcia, co w warunkach wojny siedmioletniej nie było zbyt mądrym posunięciem. Cała gra zakończyła się ucieczką upokorzonej armii francuskiej.

3. Summary of the rules. Podsumowanie zasad.

The Honours of War entered the terythory, reserved so far for a different system, I am thinking about Black Powder. So the bar was placed very high. Osprey form some time published the wargaming rules jumping from period to period and as the seventh years war is one of the popular game periods, it was a matter of time when finally will give us the rules written specially for that time. What that new set gives to us. First thing is the simplify of rules. They are not very complicated, and they are based on few tables and after more or less one hour you can master them very easy, that is very big plus for them. Game has three phases: movement, shooting and melee and rally. During the movement phase sides moving their brigades interchangeably, starting with the side, who have the initiative. The same way is shooting and melee. For movement distances, as same for the result of our firing big influence has the level of our commanders. Shooting as well as the melee is resolved with the special six sided dices (they have removed 1 and 6 and have few more 2s and 3s, or something like that). We roll for every battalion one dice and together with some factors, like distance from the target, our unit has moved or not etc. we received the number of hits. Every unit can take up to 4 hits, which could be rally by our commanders. When unit get 5 hits, it is removed from the game. Very interesning rules are the flying cannonballs. If our guns did not hit the enemy battalion there is the chance that they will hit the battalion behind our target. To summarize the rules are very simple and there is a chance that it will supplant Black Powder from that period. I personally like them a lot and I'm thinking about painting some small army for that period now.
Zasady Honours of War wkroczyły na terytorium zarezerwowane do tej pory dla innego systemu, mowa tu o Black Powder. Więc poprzeczka była postawiona bardzo wysoko. Osprey od pewnego czasu wydaje coraz więcej zasad do wargamingu przeskakując z okresu do okresu. Wojna siedmioletnia jest w mojej opinii jednym z bardziej popularnych okresów rozgrywanych na stołach, więc pojawienie się systemu skierowanego tylko na ten okres było tylko kwestią czasu. Co więc oferują nam te zasady. Po pierwsze prostotę gry. Zasady nie są zbyt skomplikowane, opierają sie na kilku tabelkach i po godzinie gry można je już w miarę opanować, to duży plus. Gra ma trzy fazy: poruszanie się, ostrzał i walkę wręcz oraz porządkowanie szyków naszej armii. Podczas poruszania strony ruszają swoje brygady zamiennie zaczynając od strony posiadającej inicjatywę. Identycznie odbywa się to w fazie strzelania. Na odległości poruszania się jak i wyniki strzelania ma wpływ poziom naszego dowódcy. Strzalanie, jak i walka wręcz odbywa się przy pomocy specjalnych, sześciennych kostek (pozbawionych 1 i 6, w zamian otrzymujemy chyba wiecej 2 i 3 czy jakoś tak). Rzucamy dla każdego batalionu po jednej kości i w zależności od rzuconego wyniku jak i od innych czynników (takich jak odległość od celu, czy nasza jednostka się poruszyła itp.) określamy liczbę trafień wrogiej jednostki. Każdy oddział może przyjąć do 4 trafień, które oczywiście w fazie reorganizacji nasi dowódcy mogą minimalizować, jednak gdy jednostka zbierze 5 trafień, jest usuwana z gry. Szczególnie ciekawą zasadą są tu przelatujące kule armatnie przez nasze bataliony piechoty, gdy salwa nie trafi w cel, jest możliwość, że trafi batalion za naszym celem. Podsumowując zasady są bardzo proste i istnieje szansa, że wyprą Black Powder z tego okresu. Mi osobiście się bardzo podobały i być może skłonią mnie w przyszłości by zbudować jakąś armię z tego okresu.

4. Links. Linki.


Michael's relation on his blog:
Relacja Michaela na jego blogu:

Relation on our club facebook page (written by Campbell):
Relacja na naszym profilu na facebooku (napisana przez Campbella):

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

8 komentarzy: