piątek, 20 listopada 2015

Lusatia 1945. Łuzyce 1945.

It was recently quiet on my blog. Christmas is coming and this mean much more time spend at work for me and less time for hobby. However from time to time I manage to break out of my routine and roll some dice. That happened yesterday as Tim asked me to organize the little game for his German forces. He gave me the list of his troops and I have created the scenario. The game was great opportunity to use some of my new toys, which have never been used before, or not been used from the long period of time. For the game we used the Rapid Fire! rules, my favourite 2WW system.
Od pewnego czasu panuje cisza na moim blogu. Nadchodzi Boże Narodzenie, a to oznacza, że większą część czasu poświęcam na pracę niż na hobby. Jednakże od czasu do czasu uda mi się wyrwać z mojej rutyny i poturlać kostkami. Taka okazja nadarzyła się wczoraj, jako że Tim poprosił mnie by zorganizowac coś dla jego Niemców. Dał mi listę swoich oddziałów a ja stworzyłem scenariusz. Gra była świetną okazją, by uzyć kilka z moich nowych zabawek jak również kilku nie używanych od dłuższego czasu. Do gry użyliśmy zasad Rapid Fire!, mojego ulubionego systemu drugowojennego.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES/FIGURKI: Tim Watson, Bartek Żynda

1. Orders. Rozkazy.


April 1945. Last chapter of 2WW in Europe begins. Soldiers of 1st Ukrainians Front crossed the river Neisse and enter the Lusatia. During that operation Soviet and Polish troops get close to the one of the Lusatian town, which they got order to take off the German hands. However in that town was temporarily stored looted from all European countries pieces of art. That should be evacuated from the town further west. That was task for special SS unit. The town itself was defended by Fallschirmjäger battalion. However the forces in the town wasn't strong enough to stop Soviets so the German command managed to send some tanks to support defenders.
Kwiecień 1945. Ostatni rozdział 2WŚ w Europie własnie się rozpoczął. Żołnierze Pierwszego Frontu Ukraińskiego przekroczyły Nysę i weszły na teren Łużyc. Podczas tej operacji oddziały Sowieckie i Polskie zbliżyły się do pewnego łużyckiego miasteczka, które miało byc odebrane z niemieckich rąk. Jednakże w tym miasteczku były przechowywane zrzbowane dziełą sztuki z całej Europy. Te mają byc ewakuowane dalej na zachód przez specjalny oddział SS. Samo miasto było bronione przez batalion Fallschirmjägerów. Siły jednak nie były wystarczające by zatrzymać Sowietów, więc niemieckie dowództwo wysłało czołgi by wesprzeć obrońców.

In the meantime the Soviet command was aware of the presence of the treasure kept in the town. so they send special NKVD unit to take control over the special cargo. If successful, it would be looked very well on the walls of Ermitage.
W międzyczasie sowieckie dowództwo było świadome obecności skarbu przechowywanego w miasteczku, więc wysłano specjalny oddział NKWD, który miał przejać specjalny ładunek. Jeśli by się udało, to na pewno będą się one prezentować znakomicie na ścianach Ermitażu.

2. Special rules used during the game. Specjalne zasady użyte w grze.


The SS unit have a special task. They need to remove all stolen art pieces off their table edge. In the town, in the building pointed by Umpire is 5 cargoes to be taken. Every turn German player can load any number of the trucks (every truck can take only one cargo). To load a truck, nominate soldiers from the special company (only they can load goods on trucks). Then roll D10 and if the score is lower then (10 - number of soldiers) then the cargo is not loaded. For example you nominated 5 men to load one truck and 3 for another. Rolled 6 for first and 2 for second truck. The first truck: 10-5=4, truck is loaded because 6>4, the second not because 10-3=7 and 2<7. Loaded trucks can move next turn after they get loaded.
Oddział SS ma specjalne zadanie. Maja oni usunąć z miasta wszystkie ukradzione dzieła sztuki przez ich krawędź stołu. W budynku wskazanym przez prowadzącego znajduje się 5 specjalnych ładunków, które nalezy wywieźć. Podczas każdej tury niemiecki gracz może podjąć próbę załadunku dowolnej liczby ciężarówek (każda ciężarówka może załadować tylko jeden ładunek). Rzuć K10 i jeżeli wynik jest mniejszy niż (10 - liczba użytych żołnierzy), wtedy ładunek nie został załadowany. Na przykład wyznaczono 5 żołnierzy by załądowac jedną ciężarówkę i 3 do załadunku następnej. Wyrzucono 6 dla pierwszej i 2 dla drugiej. Pierwsza ciężarówka: 10-5=4, cięzarówka została załadowana, ponieważ 6>4, druga nie ponieważ, 10-3+7 i 2 <7. Załądowane ciężarówki moga się poruszyć w następnej turze po tym jak zostaną załadowane.

Soviet player can chose to make preparatory bombardment or not.
If yes:
Turn 1 for Soviets: Place FAO somewhere on the table in Soviet deployment zone. Mark D3 targets (make a map with the targets and number of the turn when the bombardment will have place, do not inform German player) On turn 2 all Soviet/Polish units can enter the table. In turn pointed as bombardment, neither Soviet nor Polish troops cannot take any actions, instead do the Katyusha firing on chosen targets.
If not:
All Soviet/Polish units enter the table on turn 1.
Gracz sowiecki może dokonać przygotowania artyleryjskiego lub nie.
Jeśli tak:
W turze 1 dla Sowietów: Umieść Obserwatora Artyleryjskiego gdziekolwiek na stole w sowieckiej strefie rozstawienia. Oznacz K3 celów (wykonaj plan z naznaczonymi celami oraz numer tury, gdy przygotowanie będzie miało miejsce, nie informuj o tym niemieckiego gracza). W czasie tury nr 2, wszystkie oddziały sowieckie i polskie mogą wejść na stół. W turze wyznaczonej na przygotowanie artyleryjskie, żaden z oddziałów sowieckich ani polskich nie może się poruszyć. W zamian dokonuje się ostrzału przy uzyciu Katjusz na wyznaczone cele.
Jesli nie: 
Wszystkie oddziały sowieckie i polskie wkraczają na stół w turze 1.

Special NKVD unit have the special task. It must take control over the german cargo. If the NKVD unit will be 6'' of the German truck with the cargo and there will be no enemy unit within 6'' of the German truck, then Soviet player rolls a D6 (on 1 truck escapes (do extra 12'' movement), 2-5 truck is taken over, 6 truck explodes). If the truck would be taken over then made 12'' extra movement in direction of the Soviet table edge.
Specjalny oddział NKWD ma specjalne zadanie. Musi on przejąć kontrolę nad niemieckim ładunkiem. Jeśli oddział NKWD znajdzie się w odległości 6 cali od niemieckiej cieżarówki, wtedy sowiecki gracz rzuca K6. Na 1 ciężarówka ucieka (zrób dodatkowe 12 cali ruchu), 2-5 ciężarówka zostaje przejęta, na 6 ciężarówka wybucha). Jeśli cięzarówka zostanie przejęta może wykonać dodatkowe 12 cali ruchu w kierunku sowieckiej krawędzi.

My House Rules about the HE shooting by artillery and AFV:
Select the target, check the range for the AT gun class. Nominate hit is on 4. Apply all modifiers (table 10, page 58). If hit is scored, then roll for casualties according to the HE value of the gun.
Moje zasady domowe do ostrzału pociskami HE przez artylerię i pojazdy bojowe:
Wyznacz cel, sprawdź odległość odpowiednią dla klasy działa ppanc. Podstawowe trafienie jest na 4. Użyj wszystkich modifikatorów (tabela 10, strona 58). Jeśli trafienie zostało uzyskane, rzuć na efekt ostrzału, uzywając wartości HE działa.

3. Forces. Siły.


SOVIETS and POLES/SOWIECI i POLACY
(Bartek Żynda)

Soviet Infantry Battalion (Regular):
HQ: CO+3fig, jeep
1st Coy: 8 fig
2nd Coy: 8 fig
3rd Coy: 8 fig
Heavy Coy: MMG (2 fig), ATR (2 fig), 50mm mortar (2 fig)

NKVD Special Unit (Regular)
HQ: CO+3 fig, jeep
1st Coy: 8 fig, truck

Polish Infantry Battalion (Regular):
HQ: CO+3fig, jeep
1st Coy: 8 fig
2nd Coy: 8 fig
3rd Coy: 8 fig
Heavy Coy: MMG (2 fig)

Soviet Artillery Regiment
FAO, jeep
1st Battery: ZiS 2 gun (3 fig), truck
2nd Battery: ZiS 3 gun (3 fig), truck

Soviet SU Regiment:
1st Battalion
1st Coy: 2 SU-76M
2nd Coy: 2 SU-85
2nd Battalion
3rd Coy: 2 SU-76M
4th Coy: 2 SU-85
3rd Heavy Battalion
5th Coy: 3 ISU-152

Polish Tank Regiment:
1st Coy: 2 T-34/76
2nd Coy: 2 T34/76

GERMANS/NIEMCY
(Tim Watson)

Fallschirmjäger Battalion (Elite)

HQ: CO+ 5 fig, Panzerschrecke, SdKfz 250/10
1st Coy: 8 fig, Panzerfaust
2nd Coy: 8 fig, Panzerfaust
3rd Coy: 8 fig, Panzerfaust
4th Heavy Coy: 2 MG42 MMG (3 crew each), 81mm Mortar (3 crew)

PaK 40 gun (3 crew)
Jagdpanther

Reserves (enters table on 4th turn):
Heavy Tank Battalion (Elite):
1st Coy: 2 PzKpfw VI Tiger I
2nd Coy: 2 PzKpfw VI Tiger I

Tank Battalion (Regular)
1st Coy: 2 PzKpfw IV
2nd Coy: 2 PzKpfw IV

Special SS unit (Regular):
HQ: CO+2 fig
Coy: 8 fig
6 transport trucks

4. Victory conditions. Warunki zwycięstwa.


Town: 100 VP
Truck with the cargo (moved off the table through own table edge): 20 VP


5. The game. Gra.


First apologies. I am so busy and I forgot to take my camera with me, so all pictures are from my mobile. As the game was played only by me and Tim I allowed him to choose the building with cargo by himself. He choose the most obvious building, the church. Then I decided to use the bombardment rules. I rolled for two targets. However I did not hit the buildings, but I managed to destroy one of the German trucks. Then I moved all my troops. I decided to push infantry into the town and all my tanks were going to do the sabotage and took of the German heavy troops off the town. This finished with my heavy losses in AFVs. However I got what I wanna to achieved, all German tanks were busy outside the town.
Wpierw moje przeprosiny, ponieważ zapomniałem zabrać ze sobą mojego aparatu, stąd wszystkie zdjęcia zostały wykonane moją komórką. Jako, że w grze wziął udział jedynie Tim i ja, pozwoliłem mu samemu wybrać budynek, gdzie przechowywany był ładunek. Jego wybór był najbardziej oczywisty: kościół. Wtedy ja zdecydowałem się przeprowadzić przygotowanie artyleryjskie. wylosowałem dwa cele. Jednak nie udało mi się trafić budynków, jednak udało mi się zniszczyć jedną z niemieckich ciężarówek.Wtedy ruszyłem moje oddziały do przodu. Zdecydowałem się rzucić moją piechotę do miasta, natomiast czołgami wykonać dywersję i odciągnać z miasta wszystkie ciężkie oddziały. To zakończyło się w cięzkich stratach moich wozów bojowych, jednak swój cel osiągnąłem, niemieckie czołgi były poza miastem.

In town, my troops slowly moved from the one building to the next. Germans without the support cannot stopped my units and finally Germans have been pushed off the town. During the whole game Germans managed to evacuate 3 trucks with the cargo, rest two has been taken by NKVD unit, when they took the church. That finished game with the Soviet/Polish victory.
W mieście moje oddziały powoli poruszała się z jednego budynku do następnego. Niemcy pozbawieni wsparcia, nie mogli temu przeciwdziałać i w końcu zostali wyparci z miasta. Podczas całej gry Niemcom udało się ewakuować 3 ciężarówki z ładunkiem, pozostałe 2 zostały zdobyte przez NKWD, gdy ci przejęli kościół. To zakończyło grę z sowiecko-polskim zwycięstwem.

6. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

6 komentarzy: