niedziela, 6 września 2015

Sudan 1883

Last Thursday we decided to refresh our Sudan War collections. For that Campbell prepared the scenario for the game. He used the Battles for the Empire II of Chris Leach book and only updated the scenario for the units we have available. For the game we have used Black Powder rules together with Blood on the Nile supplement.
W ostatni czwartek postanowilismy odświerzyć nasze kolekcje do Wojny w Sudanie. Do tego Campbell przygotował scenariusz. Użył on ksiazki Battles for the Empire II, Chrisa Leacha i jedynie dostosował scenariusz do sił przez nas posiadanymi. Do gry uzyliśmy zasad Black Powder wraz z dodatkiem Blood on the Nile.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Matt Mirsik (scenario No. 5 from Battles for the Empire II)
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


ANGLO-EGYPTIAN-SUDANESE/ANGLO-EGIPSKO-SUDAŃSKIE

Fort Garrison
(Campbell Hardie)

1 x British Infantry battalion
1 x Egyptian Infantry battalion
1 Machine Gun 

The withdarwing collumn
(Bartek Żynda)

1 x British 'Red Coats' battalion
1 x Royal Navy Sailors battalion
2 x Sudanese Infantry battalions
1 x Bashi-Bazouk unit
1 x Bazinger unit
1 x British cavalry unit
1 x Egyptian cavalry unit
2 x guns

MAHDIST/MAHDYŚCI
(Bill Gilchrist, Michael Schneider)

2 x Dervish foot warriors units with rifles
15 x Dervish foot warriors units with spears
2 x Dervish cavalry

2. Orders. Rozkazy.

In this action an over-zealous British commander has led his forces on a sortie against what he believes is a small Dervish force in the area. However, instead of a minor band of the enemy, he is confronted by a large host of Dervishes. The British commander quickly decides it would be best to face this force behind the defences of the village and fort from where they set out from and orders the whole forces to withdraw. Now the race is on to see who get to the village first.
W tej akcji nadgorliwy brytyjski dowódca poprowadził swoje oddziały przeciw jak mu się wydawało małym siłom Derwiszów znajdujących sie w okolicy. Jednakże, zamiast małego oddziału wroga, napotkał olbrzymie ilości  wroga. Brytyjski dowódca szybko zdecydował, że dużo lepiej będzie stanąć przeciw wrogowi za obwarowaniami fortu i wsi, z których wyruszyli i rozkazał wszystkicm swoim oddziałom wycofać się. Teraz rozpoczął się wyścig, kto jako pierwszy dotrze do wioski.

The Dervishes win if they seize the village and the fort before losing ten units. The defenders have nowhere to run, so they are not assigned a breakpoint. Essentially, they are fighting to the last man to hold onto the village and the fort.
Derwisze wygrają, jeśli uda im się zdobyć wioskę i fort przed utrata dziesięciu swoich oddziałów. Obrońcy nie mają się gdzie cofnąć, więc nie maja punktu załamania. Zasadniczo walczą oni do ostatniego czowieka by utrzymać wioskę i fort.

3. The game. Gra.


When before the game I have analysed the game scenario, I discovered, that the key for Colonial troops is in keeping the Mahdist attention off their objective as long as I can. I believed that if I create the square it will be attacked by major part of the enemy forces. Our plan had only one unknown, are the withdrawal column survive long enough to win the game? We were going to find that out. Campbell accepted that plan, so the game begins. I started the game with all my troops in marching columns. My first issued order was to create the square, but I failed to do so. In that moment I have noticed the smile on Mahdist commanders faces. They said that the game will least 10 minutes from that moment and any minute longer...
Kiedy analizowałem scenariusz przed bitwą, odkryłem że klucz do zwycięstwa sił kolonialnych leży w utrzymaniu uwagi Mahdystów z dala od ich celu przez jak najdłuższy czas. Wierzyłem, że jeżeli uda mi się utworzyć czworobok, zostanie on zaatakowany przez większą część sił wroga. Nasz plan miał tylko jedną niewiadomą, czy kolumna wytrzyma na tyle długo, by wygrać grę? Mieliśmy zamiar się o tym przekonać. Campbell przystał na plan, więc gra się rozpoczęła. Grę zacząłem ze wszystkimi oddziałami w kolumnach marszowych. Moim pierwszym rozkazem było utworzenie czworoboku, jednak nie udało mi się tego zrobić. W tym momencie zauważyłem usmiech na twarzach mahdyjskich dowódców. Powiedzieli, że moje oddziały nie przezyja dłużej niż 10 minut...

Soon behind my units the enormous number of Mahdist appeared. They attacked my unprepared forces, however my units pushed them back. That was the crucial moment of the game, after that I was more than sure that we will won that game. After the first attack I have changed our tactic and instead the creating the square I started creating two lines of defence. The first line was going to stop Mahdists as long as they can and the second line was my last defence line. In the meantime I used my cavalry against flanking me units. The British cavalry had been repulsed by Mahdist spears, the Egyptian was much more lucky and managed to push back the Mahdist cavalry and destroy one Dervish unit, before been destroyed.
Wkrótce za moimi oddziałami pojawiła się olbrzymia ilość Mahdystów. Zaatakowali moje nieprzygotowane oddziały, jednak moim oddziałom udało się ich odepchnąć. To był krytyczny moment całej bitwy, po tym byłem już zupełnie pewny, że wygramy tą grę. Po pierwszym ataku zmieniłem nasza taktyke i zamiast tworzyć czworobok, rozpoczęłem tworzenie dwóch linii obrony. Pierwsza linia miała za zadanie powstrzymać Mahdystów jak najdłużej, natomiast druga miała być ostateczną linią oporu. W międzyczasie użyłem naszej kawalerii by zaatakować oddziały prubujące mnie oflankować. Brytyjczycy zostali odparci dzięki mahdyjskim włócznią, natomiast Egipcjanom udało się zmusić mahdyjską kawalerię do wycofania się oraz zniszczyć jeden z oddziałów Derwiszów, zanim sami nie zostali zniszczeni.

My first line get several times attacked, but they managed repulse almost every attack. Finally the line get broke with my best units destroyed (Sailors, Red Coats). The whole battle moved to the second line, but those one had two guns. They massacred Mahdist unit one after another. Soon my units received the support from the fort. Campbell get bored, as his units seen no action and move one of his units out of the fort to support me. Together we survived another Mahdist attacks. Finally the game gets over with victorious Colonial troops, becouse Mahdists were unable to broke our defences.
Moja pierwsza linia kilkakrotnie była atakowana, jednak udało im się odeprzeć prawie kazdy atak. W końcu linia została złamana, a moje najlepsze oddziały zniszczone (Marynarze, Czerwone Kurtki). Cała bitwa przeniosła się na drugą linię, ale ta posiadała dwa działa. Masakrowały one jeden oddział Mahdystów za drugim. Moje oddziały wkrótce otrzymały wsparcie z fortu. Campbell znudzony, że jego oddziały nie biorą udziału w bitwie, wysłał jeden ze swoich oddziałów z fortu by wesprzeć mnie. Razem przeżyliśmy kolejne ataki Mahdystów. W końcu gra zakończyła się zwycięstwem sił kolonialnych, ponieważ Mahdyści nie byli w stanie przełamać naszej obrony.

4. Summary. Podsumowanie.


Egyptian and Sudanese units were surprisingly well this time. They managed to push few serious Mahdists attacks and did not get broken. Mahdists lost 7 units and soon would be able to lost few more, so they were very close to break point. The failed of the Mahdist initial attack decided about the result of the game, the same as staying out of the game objective. If Mahdists would move directly to the village, the game possible would look completely different. It was another great game.
Egipcjanie i Sudańczycy wypadli zaskakujaco dobrze tym razem. Udało im się odeprzeć kilka poważnych ataków mahdyjskich oraz nie zostali oni złamani. Mahdyści stracili 7 oddziałów i wkrótce stracili by kilka kolejnych, więc byli całkiem niedaleko od swojego punktu załamania, tak samo pozostali z dala od swojego celu gry. Jeśli Mahdyści ruszyli by bezpośrednio do wioski, gra najprawdopodbniej miała by zupełnie inny obraz. Była to kolejna znakomita gra.

5. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

2 komentarze:

  1. What a great period, minis are awesome!

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Thank you Phil. I agree with you, it is great period to wargame.

      Usuń