środa, 23 września 2015

All for one, one for all (#2). Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego (#2).

Previously on 7TV, All for one, one for all:
Poprzednio w odcinku 7TV, Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego:

http://asienieboje.blogspot.co.uk/2015/08/all-for-one-one-for-all-1-jeden-za.html

http://www.posullivandesign.com/content/three-musketeers-beyond-seven-seas-aar

Yes, last Thursday in our club we had a continuation of our previous game. However this time we decided to use for the first time our club's terrain, a castle! We bought it a year ago on Claymore, with the idea of using it for Bolt Action game (possibly we finally do it in future, so no detail of the game yet). Since that time, the castle left unused in our clubs shed. When we finished our last game, I had an idea of using that castle during our another game with brave King's Musketeers, so we did.
Tak, w ostatni czwartek, w naszym klubie mieliśmy kontynuację poprzedniej gry. Jednak tym razem użyliśmy, po raz pierwszy jeden z klubowych terenów, zamku! Kupiliśmy go rok temu na Claymore, z myślą o użyciu go w grze Bolt Action (prawdopodobnie ta grę w końcu kiedyś rozegramy, więc na razie nie podam żadnych szczegółów). Od tego czasu, zamek pozostał nieużywany w naszym klubowym kontenerze. Kiedy zakończylismy naszą poprzednią grę, wpadłem na pomysł aby przy kolejnej grze o przygodach dzielnych Królewskich Muszkieterach, użyc go, tak też zrobiliśmy. 

SCENARIO/SCENARIUSZ: Paul O'Sullivan
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Paul O'Sullivan
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Paul O'Sullivan

 

1. The castle. Zamek.


First, here is our castle and the table for the game:
Wpierw jednak, zamek i nasz stół do gry:

2. Introduction. Wprowadzenie.


On their way back to Paris, Rochefort needed to stop off at a small chateau. Capt. Treville has agreed that this would be the best and possibly last opportunity to rescue Agnes. Once within the shadow of Paris the Cardinal's influence would be to great. Getting in proved to be easy, but then the alarm was sounded. With mother and child in tow the only way out was through the front door!
W drodze powrotnej do Paryża, Rochefort musiał zatrzymać się w małym zamku. Kpt. Treville zgodził się co do tego, że to będzie ostatnia możliwość uratowania Agnes. Później w Paryżu, wpływy Kardynała były by juz zbyt duże. dostanie się do środka zamku, okazało się dość łatwe, jednak ktoś podniósł alarm. Z matką i dzieckiem u boku możliwa była tylko jedna droga ucieczki, przez główną bramę!

3. Cast. Obsada.


THE GOOD/DOBRZY
(Campbell Hardie)

Porthos
Aramis
Athos
D'Artagnan
Agnes
Capt. Treville
Musketeers (x4)

THE BAD/ŹLI
(Bartek Żynda)

Rochefort
Jussac
Sergeant
Pikemen (x3)
Men with muskets (x8)
Men with sword (x8)

4. The game. Gra.


As soon the Heroes appear, my men with muskets opened the fire. However this time everything was as it usually is in adventure movies. They shoot a lot, but they was unable to hit... So I send one men with a sword and one pikeman to stop Heroes advantage.
Jak tylko pojawili się Bohaterowie, moi ludzie z muszkietami otworzyli do nich ogień. Jednak tym razem było dokładnie jak w filmach przygodowych. Oni strzelali, jednak nie mogli trafić... Tak więc by powstrzymać Bohaterów natarłem na nich jednym z moich pikinierów i jednym z mieczem.

The men with the sword died as the first, but the pikeman proved to be harder opponent. Against him fought D'Artagnan together with Aramis. Porthos moved forward and took care about my men with muskets and eliminated them one after another. During this time Athos together with Agnes made their way to the castle yard.
Człowiek z mieczem zginął jako pierwszy, natomiast pikinier okazał się twardszym przeciwnikiem. Przeciwko niemu stanęli D'Artagnan wraz z Aramisem. Portos zajął się moimi ludźmi z muszkietami i zaczął ich eliminować, jeden po drugim. Atos wraz z Agnes ruszyli w kierunku zamkowego dziedzińca.

On the castle yard, Athos and Agnes's way was crossed by two other pikemen. Just behind them appear the Sergeant and Rochefort. However in the same time D'Artagnan and Aramis defeated the pikeman on the walls and joined the fight with very effective jump (Aramis get temporary stun) and from the back attacked the bad guys. The fight started and when Porthos joined the fight too, soon all pikemen, Sergeant and Rochefort were down. The way to the front door was opened!
Na zamkowym dziedzińcu drogę Aramisa i Agnes zastąpiło dwóch innych pikinierów. Zaraz za nimi pojawił się Sierżant a zaraz za nim Rochefort. Jednak w tym samym czasie D'Artagnan wraz z Aramisem uporali się z pikinierem na murach i efektownym skokiem (Aramis tymczasowo został ogłuszony) z tyłu zaatakowali napastników. Zaczęła się walka i gdy do niej dołączył również Portos, wkrótce pikinierzy, Sierżant oraz Rochefort leżeli powaleni. Droga do bramy była wolna!

When our Heroes fought in the castle, Capt. Treville men attacked from the village Jussac's men. They forced Jussac to hide in the village and then Musketeers moved to the castle. Foolishly, they forgot about Jussac, who now attacked them from behind. Finally only Capt. Treville left alive against all Jussac's men...
Kiedy nasi Bohaterowie walczyli w zamku, Kpt. Treville z swoimi ludźmi zaatakował w wiosce ludzi Jussaca. Zmusili oni Jussaca do wycofania się w głąb wsi i sami ruszyli do zamku. Nierozważnie zapomnieli oni o swoich napastnikach i wkrótce zostali zaatakowani przez ludzi Jussaca od tyłu. Ostatecznie jedynie Kpt. Treville pozostał przy życiu, przeciw ludziom Jussaca...

Exactly in that moment our Heroes moved through the gate. They killed Lussac's men and crossed the bridge over the moat. They were almost free, when unexpectedly Jussac grabbed Agnes and started to move back to the castle. However at this moment, because of the Cardinal's men casualties they had to take the morale test and they failed, so Jussac push Agnes in the direction of Musketeers and shut the castle gate. Game finished as it should, the righteous men where victorious again. To the next episode!
Właśnie w tym momencie nasi Bohaterowie przekroczyli bramę. Zabili ludzi Jussaca i przeszli przez most nad fosą. byli juz prawie wolni, gdy niespodziewanie Jussac chwycił Agnes i zaczął cofać się do zamku. Jednak w tym momencie, ze względu na straty wśród kardynalskich, musieli oni zdać test morale, który nie wypadł pomyślnie, więc Jussac pchnął Agnes w kierunku Muszkieterów i zatrzasnął za sobą bramę. Gra skończyła się tak, jak powinna i prawi ludzie znów zwyciężyli. Do zobaczenia w następnym odcinku!

5. Summary. Podsumowanie.


Once again the 7TV rules worked very well and gave us the exciting game, when till the last minute both sides were possible to win. We all agreed that another game will be played somewhere around Christmas. So till the next time.
Kolejny raz zasady 7TV spisały się dość dobrze i zapewniły nam emocjonującą rozgrywkę, gdzie do samego końca nie było wiadomo kto wygra. Wszyscy sie zgodziliśmy co do tego, że musimy rozegrać kolejne gry gdzieś koło Bożego Narodzenia. Tak więc do następnego razu.

6. Links. Linki.


Paul's relation on his blog:
Relacja Paula na jego blogu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

8 komentarzy: