poniedziałek, 25 maja 2015

Verkhopenye 1943. Werkhopenje 1943.

Updates of the blog continued. Today game played on 14th of May at our club. We had a game of Rapid Fire and we have used the scenario from the Third Supplement. We had to slightly change the OdBs to fit our collections. Bill Gilchrist supplied all Germans and supported me with Lend Lease tanks for Soviets.
Następne uzupełnienie bloga. Dzisiaj gra rozegrana 14 maja w naszym klubie. Tego dnia rozegraliśmy grę z użyciem zasad Rapid Fire i do tej gry użyliśmy scenariusza z Trzeciego Suplementu. Musieliśmy lekko zmienić OdBy by wpasowac je w posiadane przez nas modele. Bill Gilchrist dostarczył w całości Niemców, moich Sowietów natomiast wsparł pojazdami Lend Lease.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Richard Marsh
SCENERY/SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


SOVIETS/SOWIECI
(Bill Gilchrist, Bartek Żynda)

200th Tank Brigade

Brigade HQ: CO + 3 fig, M3 half track

191st Battalion
1st Coy: 2 x T-34/76
2nd Coy: 2 x T-34/76

192nd Battalion
1st Coy: 2 x T-34/76
2nd Coy: 2 x M3 Lee

146th SU Regiment
Coy: SU-76, SU-122

200th Motor Rifle Battalion
HQ:CO + 3 fig, AT rifle, Jeep
1st SMG Coy: 6 figures, truck
2nd SMG Coy: 6 figures, truck
3rd SMG Coy: 6 figures, truck
Gun Coy: 3 figures, 1x76mm IG, M5 half truck
Support Coy: 12 figures, 1xMaxim MG, 1x82mm Mortar, 1x45mm AT gun, 1x37mm AA gun, 3 trucks

Guards Mortar Battery
Battery: 4 figures, SP BM-13 "Katyusha"

AIR SUPPORT: P39 Airacobra

GERMANS/NIEMCY
(Campbell Hardie)

Großdeutschland Battle Group.

Großdeutschland Recce Battalion
HQ: CO + 3 Figs, Sd250/1, SP 20mm AA
1nd Armd Car Coy: Sd250/10 (37mm)*, 2 Sd251/9 (20mm)
2nd Armd Recce Coy: 8 Figs, Sd251/1, Sd250/8 (75mm)
3rd Recce Coy: 8 Figs, Lt truck
4th Recce Coy: 8 Figs, Lt truck
5th Hvy Coy: Sd251/9 (75mm), 120mm Mortar, Lt Truck, 75mm ATG, Sd251/1

Großdeutschland Assault Gun Battalion
HQ: StuG III
1st Coy: StuG III
2nd Coy: StuG III
3rd Coy: StuH III

SP Artillery Battalion
OT: H39 OP
Battery: 2 x Wespe

AIR SUPPORT: Me 109

2. The Game. Gra.


This battle was originally fought on 8th of July 1943. It has finished with the German victory, however together with Bill, we decided to change the history. Our plan was simply the Guderian variation, with tanks moving fast forward and creating the corridor for following them infantry and rest of the support. This was risky plan, but situation on the battlefield and knowing that Germans will be awaiting somewhere in ambush, that was the only right plan. We have split our forces on two groups, Bill took the 192nd Battalion and I took the 191st and along the main road we started our attack.
Ta bitwa oryginalnie została stoczona 8 lipca 1943 roku. Zakończyła się niemieckim zwycięstwem, jednakże wspólnie z Billem postanowiliśmy nieco zmienić historię. Nasz plan to po prostu wariacja ataku Guderiana, z czołgami poruszającymi się szybko do przodu i tworzącymi w ten sposób korytarz dla nadciągającej piechoty i broni wsparcia. To był ryzykowny plan, jednak sytuacja na polu walki i świadomość, że Niemcy będą czekali gdzieś tam w zasadzce, czyniła z tego planu jedyny właściwy. Nasze siły rozdzieliśmy na dwie grupy, Bill wziął 192. batalion, natomiast ja wziąłem 191. i wzdłuż głównej drogi rozpoczęliśmy nasze natarcie.

Soon our concerns become truth. My tanks has been attacked by ambushed German vehicles. Lucky for us it were only half trucks. However I lost the first tank. The same situation happened to Bill, and he also has been stopped by ambushed light vehicles.
Wkrótce nasze obawy stały się prawdą. Moje czołgi zostały zaatakowane z zasadzki przez niemieckie pojazdy. Na szczęście okazały się to tylko half trucki, jednakże straciłem tam pierwszy czołg. Identyczna sytuacja przytrafiła się Billowi i on także został zaatakowany z zasadzki, przez lekkie pojazdy wroga.

Just after this arrived Soviet infantry and they began to deal with German infantry supporting the light vehicles, which has been destroyed by Soviet tanks. Then our plane arrived and we discovered that the main German forces are concentrated in the Verkhopenye. We started the airstrike on German vehicles and we managed to destroy the first StuG III. Lucky for Germans next turn the German plane arrived and till the end of the game they were busy fighting with each other.
Zaraz p tym przybyła sowiecka piechota, która zajęła się piechotą niemiecką wspierającą lekkie pojazdy, które zostały zniszczone przez sowieckie czołgi. Wtedy przybył nasz samolot i odkryliśmy, ze główne siły niemieckie są skoncentrowane w Werkhopenje. Rozpoczęliśmy atak lotniczy na niemieckie pojazdy i udało nam się zniszczyć pierwszego StuGa III. Na szczęście dla Niemców w następnej turze nadleciał niemiecki samolot i oba zajęły się walką między sobą do końca gry.

When our infantry fought with German infantry, our Katyusha arrived. We fired at the village and our fire caused a serious casualties to the German infantry. In the meantime Bill's tanks started fight with two German StuGs. Two German guns has been destroyed, but it cost T-34 and M3 Lee tanks destroyed on our side. This caused in failed morale test, and withdraw the 192nd Battalion off the battlefield. NKVD will talk to them later for sure...
Kiedy nasza piechota walczyła z niemiecką piechotą, przybyła nasza Katjusza. Ostrzelaliśmy z niej wioskę, co spowodowało poważne straty w niemieckiej piechocie. W międzyczasie czołgi Billa stoczyły bój z dwoma niemieckimi StuGami. Oba działa zostały zniszczone, jednak za cenę zniszczonego T-34 i M3 Lee, to z kolei spowodowało test morale, który został oblany i czołgi  192. batalionu wycofały się z pola bitwy. Na pewno, wkrótce porozmawia z nimi NKWD...

In the same time, my tanks attacked Verkhopenye. They have destroyed the last StuG, but payed for this with destroyed T-34. On our back the German plane destroyed our Katyusha, but this not effect the score of the game. The casualties in German infantry were so big, that any further lost forced them to another morale test. So all our efforts concerned on hitting the German soldiers. Finally our mortar get the hit and this bring another German morale test, but failed this time and Grossdeutschland had to withdraw! Victory for Soviets!
W tym samym czasie moje czołgi zaatakowały Werkhopenje. Zniszczyły ostatniego StuGa, płacąc za to zniszczonym T-34. Na naszych tyłach niemiecki samolot zniszczył naszą Katjuszę, jednak nie wpłynęło to na rezultat gry. Straty niemieckiej piechoty były na tyle duże, że kazda następna powodowała obowiązkowy test morale. Wszystkie nasze wysiłki skoncentrowaliśmy więc na trafianiu niemieckich żołnierzy. W końcu nasz moździerz uzyskał trafienie, co spowodowało kolejny test dla Niemców, tym razem nie zdany i Grossdeutschland musiała się wycofać! Sowieckie zwycięstwo!

3. Summary. Podsumowanie.


It was another great game with the Rapid Fire rules. They still are my favourite set of WW2 wargaming rules. In our game the old Guderian tactic worked very well, however Germans helped us a little with putting all StuGs at the back of the forces instead set them in ambush at the forward edge of German deployment zone. Better German guns on short range could made our job much more difficult. 
To była kolejna udana gra z zasadami Rapid Fire, które pozostają mim ulubionym systemem drugowojennym. W naszej grze stara taktyka Guderiana zadziałała, jednak Niemcy pomogli nam trochę umieszczając wszystkie StuGi na tyłach swych sił a nie ustawiając je w zasadzce na przedniej krawędzi swojej strefy rozstawienia. Lepsze niemieckie działa strzelające na krótkim zasięgu mogły spowodować naszą robotę bardziej trudną.

4. Links. Linki.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

6 komentarzy:

 1. Great looking game Bart - Rapid Fire still has a great feel to it.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Stu. Yes, I have tried many WW2 rules, but I still like RF the most.

   Usuń
 2. Wonderful looking game and great report Bart!

  OdpowiedzUsuń
 3. Nice one Bart, glad to see planes in action!

  OdpowiedzUsuń