piątek, 7 listopada 2014

Battle at the Great Wadi. Bitwa przy Wielkiej Wadi.

This Thursday was the last test game before the AB1 weekend. Bill prepared some new stats and rules for the units and we were going to test them in the bigger battle. The test was very successful and we were happy with the way the game went. All seems is very balanced, the British aren't too strong and Mahdists not to weak. The weekend game should be very enjoyable.
W ten czwartek po raz ostatni rozegraliśmy testową grę przed nadchodzącym weekendem AB1. Bill przygotował kilka nowych statystyk i zasad dla oddziałów i mieliśmy zamiar je sprawdzić w większej bitwie. Testy okazały się sukcesem i byliśmy bardzo zadowoleni z kierunku jaki obrała gra. Wszystko wydaje się zbalansowane, Brytyjczycy nie są zbyt silni a Mahdyści zbyt słabi. Weekendowa gra powinna być bardzo przyjemna.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Campbell Hardie, Angus Konstam, Bartek Żynda, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Bill Gilchrist, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY

1st Brigade.
(Bartek Żynda)

NSWC Battalion
15th Ludhiana Sikh Battalion
Naval Brigade Battalion

10th Bart's Hussars

Gardner Gun
Gatling Gun
7pdr Gun

2nd Brigade
(Campbell Hardie)

1st Red Coat Battalion
2nd Red Coat Battalion
Royal Marines Battalion

10th Campbell's Hussars

Rockets,
7pdr Gun
Gatling Gun

MAHDISTS/MAHDYŚCI

Left flank/Lewe Skrzydło:
(Michael Schneider)

Skirmish Beja Warriors.
3 x Beja Warriors armed with spears
Beja Warriors armed with rifles

Baggara cavalry armed with spears

Field gun.

Right Flank/Prawe Skrzydło:
(Bill Gilchrist)

2 x Beja Warriors armed with spears
Beja Warriors armed with rifles

Baggara cavalry armed with spears
Camel cavalry

2. The game. Gra.

Together with Campbell decided to not cross the Wadi, as this would be only troubles for us, we decided to wait for the opponents on the open field. We created something like half of the square. In the meantime Mahdists were  crossing the Wadi.
Współnie z Campbellem zdecydowaliśmy się nie przekraczać Wadi, gdyż to oznaczało by tylko dla nas problemy i w otwartym polu oczekiwaliśmy przeciwnika. Stworzyliśmy coś na kształt pół czworoboku. W międzyczasie Mahdyści przekroczyli Wadi.

My brigade was the first to fight. They get under the fire of the Mahdists field gun. It caused troubles for my machine guns. However we had something special for that occasion, the rockets. First they were very uneffective, but with the time they become dangerous and dangerous. Finally they hit the gun and Mahdists lost their artillery. In the meantime Mahdists of the left flank crossed the Wadi and become target for my rifles and guns. My Gatling gun get jammed and had to withdraw but rest of the forces were very successful. From the fire, Mahdists lost one big unit and one skirmish unit. Another two big units get suppressed by British fire and for the some time were not the threat.
Moja brygada walczyła jako pierwsza. znalazła się pod ostrzałem mahdyjskiego działa. Szczególnie dała się we znaki moim karabinom maszynowym. Jednakże mieliśmy coś, co mogło temu zaradzić, rakiety. Na początku nie były one zbyt efektywne, jednak z czasem stawały się coraz to bardziej niebezpieczne. W końcu trafiły mahdyjskie działo i Mahdyści stracili swoją artylerię. W międzyczasie Mahdyści z lewego skrzydła przekroczyli Wadi a tam stali się celem dla moich karabinów i dział. Moje działko Gatlinga zablokowało się i musiałem je wycofać, jednak reszta oddziałów była bardzo skuteczna. Od ognia, Mahdyści stracili jeden duży i jeden mały oddział, następne dwa oddziały zostały zablokowane ogniem i na razie przestały być zagrożeniem.

Campbell's brigade at the beginning of the game had nothing to do. Bill's Mahdists used the hills and under the cover placed their forces and prepared for an attack. Mahdists decided to put all cavalry in one big group. They took their positions and prepared for the charge. First was the cavalry battle between Campbell's Hussars and Michael's cavalry. Unexpectedly Arab cavalry won this melee and British lost their first unit. Now the rest arab cavalry charged the British line. Marines and 1st Reds repulsed the attack. However British lost the Gatling gun and Arab cavalry in the continuous charge attacked the 2nd Red. Brits repulsed the charge too, but they get charged on flank by Beja infantry and had to withdraw. All Campbell's brigade had to step back. To support them I send my Hussars on the very end of the Campbell's line, but the Arab cavalry did not risked attacking strong cavalry unit. The situation was cleared on that flank, now the action was back to me.
Brygada Campbella na początku nie miała zbyt dużo do roboty. Mahdyści Billa pod osłona górek zajęli swoje pozycje i przygotowali się do ataku. Mahdyści zdecydowali się połączyć całą swoją kawalerię w jedną dużą grupę. Zajęli pozycje i przygotowywali sie do szarży. Pierwsza odbyła się bitwa kawaleryjska pomiędzy huzarami Campbella i kawalerią Michaela. Niespodziewanie arabska konnica zwyciężyła i Brytyjczycy stracili pierwszy oddział. Teraz nastąpiła szarża reszty kawalerii na brytyjską linię. Marinesi i 1st Red odparli szarże, jednak stracili działko Gatlinga i arabska kawaleria w kontynuacji swojej szarzy uderzyła w 2nd Red. Brytyjczycy odparli i tą szarżę, jednak w tym samym momencie zostali z flanki zaatakowani przez piechotę Bedżów i musieli się wycofać. Cała brygada Campbella musiała się lekko wycofać. By wesprzeć ich wysłałem na koniec ich linii moich huzarów, jednak Arabowie nie zdecydowali się zaatakować dużego oddziału kawalerii. Sytuacja została opanowana na tym skrzydle i akcja przeniosła się na moją stronę.

Michael's Mahdists tried their luck and charged my troops. The Sikhs fight hard and destroyed the Beja unit in hand to hand fighting. The next unit was destroyed by deadly British fire and finally only one unit of Mahdists left on the left flank. My brigade was ready to move against the Bill's troops, but the time for the game was over. The game finished with the draw. British lost one small cavalry unit and the Gatling Gun, Mahdists lost three infantry units, field gun and one skirmish unit.
Mahdyści Michaela zaufali swojemu szczęściu i przypuścili atak na moje oddziały. Sikhowie walczyli tego dnia twardo i zniszczyli w walce wręcz jeden oddział Bedżow, drugi natomiast znalazł się pod zabójczym brytyjskim ogniem i również przestał istnieć. W ten sposób na lewej mahdyjskiej flance pozostał tylko jeden oddział. Moja brygada była gotowa ruszyć przeciwko oddziałom Billa, jednak czas na grę się zakończył. Gra zakończyła się więc remisem. Brytyjczycy stracili w niej mały oddział kawalerii i działko Gatlinga, Mahdyści stracili trzy duże oddziały piechoty, działo i jeden mały.

Now few words about our weekend game with about 15 players. For Saturday we have two games: a desert column encounter game and the Nile expedition, and one big on Sunday: the Khartoum. The relations will be placed on this blog.
Teraz kilka słów o naszej weekendowej grze z udziałem około 15 graczy. Na sobotę mamy zaplanowane dwie gry: bój spotkaniowy kolumny pustynnej i wyprawę nad Nil, oraz na Niedzielę Chartum. Relacje z tych gier będą zamieszczone na tym blogu.

And some links:
I kilka linków:

Gallery on flickr from our game:
Galeria z naszej gry na flickr:

Last AB1 group game:
Ostania gra grupy AB1:

4 komentarze: