poniedziałek, 27 października 2014

To catch Mahdist emir. Pojmać mahdyjskiego emira.

After successful Sudan game week ago, we decided to repeat this last Thursday again. Bill send me some new stats for troops and we decided to try them. This time all my troops were ready for the game, so for the first time I was able to use them all (not quite all, as Donald did not let me use my 7pdr...).
Po sukcesie naszej zeszłotygodniowej sudańskiej gry, zdecydowaliśmy się w ostatni czwartek na rozegranie ponownej gry. Bill przesłał mi nowe statystyki dla oddziałów i postanowiliśmy je wykorzystać. Tym razem moje oddziały były już w całości gotowe i po raz pierwszy mogłem ich uzyć w całości (no może poza 7mio funtówką, której Donald nie pozwolił mi użyć...).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Donald Adamson, Jack Glanville, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bartek Żynda)

NSWC Battalion
Royal Marines Battalion
15th Ludhiana Sikh Battalion
Naval Brigade Battalion

10th Hussars

Gardner Gun
Gatling Gun

MAHDISTS/MAHDYŚCI
(Campbell Hardie, Michael Schneider, Tim Watson)

8 units of Beja Warriors armed with spears
Baggara cavalry armed with spears

2. The Game. Gra.

After victory in the Battle at the Wadi, Admiral Hewit get the information from the spies, that one of the main Mahdist emir will be  at the Blue Oasis. Admiral received the orders to capture him and bring him back to the Suakin for further questioning.
Po zwycięstwie odniesionym w bitwie przy Wadi, admirał Hewit uzyskał informacje od swoich szpiegów, że jeden z ważnych mahdyjskich emirów, będzie w pobliżu Niebieskiej Oazy. Admirał otrzymał rozkaz pojmania go i przyprowadzenia go do Suakinu w celu dalszych przesłuchań.

When Admiral's Brigade get close to the Oasis, he send his cavalry to check the first Wadi, and to the rest of the troops, he order them to create the battle line.
Kiedy brygada admirała dotarła w pobliże Oazy, wysłał swoją kawalerię, by sprawdziła pierwszą Wadi, a reszcie swoich wojsk rozkazał utworzenie linii bojowej.

Spies told the truth. The Emir was there with a small unit.
Szpiedzy mówili prawdę. Emir był tam obecny z małym oddziałem.

Admiral was expecting some surprises from the Mahdists, but he have to capture the emir too. To get him, he have to cross to Wadis. He was going to cross the Wadi one battalion a time, to protect himself from any ambushes.
Admirał spodziewał się pewnych niespodzianek ze strony Mahdystów, jednak musiał również pojmać emira. Aby do niego dojść, musiał pokonać dwie linie Wadi. Zamierzał przekraczać każde Wadi jednym batalionem na raz, aby zabezpieczyć się przed jakimikolwiek zasadzkami.

Suddenly in the distance they heard the big: "Allahu Akbar!!!" and just after this they noticed three units of Mahdists. The emir was not alone...
Wtem z oddali usłyszeli donosne: "Allahu Akbar!!!: i ich oczom ukazały się trzy oddziały Mahdystów. Emir jednak nie był sam...

Despite of that, Admiral continued his march.
Pomimo tego Admirał kontynuował swój marsz.

And now happend, what he was expecting for. From one of the Wadi on his left flank attacked three ambushed Beja units. The Gatling gun answered, but get jammed and finally was destroyed. British pushed back Mahdists, but they have to withdraw behind the first Wadi.
I wtedy stało się to, czego się spodziewał. Z Wadi na jego lewej flance wyskoczyły trzy nowe oddziały Bedżów. Działko Gatlinga odpowiedziało, jednak zablokowało się i w końcu zostało zniszczone. Brytyjczycy odparli atak, jednak sami musieli wycofać się poza pierwszą Wadi.

In the meantime on the right flank, the Naval Brigade supported by Gardner Gun destroyed one of the Baji units.
W międzyczasie na prawym skrzydle, oddział marynarzy wsparty działkiem Gardnera zniszczył jeden z oddziałów Badżów.

After that, the Naval Brigade, together with Sikh battalion and Australians started clearing the gap between the Wadis from the remaining enemy troops. Suddenly the Mahdists, supported by their cavalry attacked the sailors. First they crushed the Gardner gun, and just after this the Naval Brigade battalion. However just after this Mahdists withdraw all their troops. They lost to many men to continue the fight. However the emir left free and therefore the battle finished with the draw.
Po tym Marynarze, wspólnie z Sikhami i Australijczykami przystąpili do oczyszczania przestrzeni pomiędzy Wadi z pozostałych tam wrogich jednostek. Nagle oddziały Mahdystów wsparte ich własną kawalerią zaatakowały marynarzy. Wpierw zniszczyli działko Gardnera a zaraz potem batalion marynarzy. Jednak krótko po tym, Mahdyści wycofali swoje oddziały. Stracili w tej bitwie zbyt dużo ludzi by ja kontynuować, jednakże emir pozostał na wolności i w ten sposób bitwa skończyła się remisem.

Full gallery from the game on Flickr:
Pełna galeria z gry na Flickr:

6 komentarzy: