sobota, 18 października 2014

Battle at the Wadi. Bitwa przy Wadi.

Our big 1st Sudan War game is very close, so we have decided to check how the Black Powder rules will be working for that period. We played game with two players and umpire. Our figures came from various collections, and some of my figures used in the game were not finished for time of the game (they are now), so I'm really sorry for that.
Nasza wielka gra (pierwsza wojna w Sudanie) jest już blisko, w związku z czym postanowiliśmy sprawdzić jak zasady Black Powder będą się sprawować dla tego okresu. W naszej grze uczestniczyło dwóch graczy plus prowadzący. Użyte figurki pochodziły z kilku kolekcji i część moich figurek, wykorzystanych w grze nie była jeszcze skończona (teraz już są), za co Was wszystkich serdecznie przepraszam.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Donald Adamson
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Donald Adamson
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Colin Jack, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Bartek Żynda)

15th Ludhiana Sikh Battalion
Naval Brigade Battalion
Royal Marine Battalion

Bashi Bazouk Cav.

Gatling Gun

MAHDISTS/MAHDYŚCI
(Tim Watson)

6 units of Beja Warriors armed with spears
2 units of Baggara cavalry armed with spears

2. The game. Gra.

In our game British brigade was sent to find the oasis and resupply the water for rest of the army. On the way to the oasis was big Wadi, where British command was expecting to find the enemies, therefore they sent  Arab cavalry to check if there is safe way through Wadi.
W naszej grze brytyjska brygada została wysłana by uzupełnić zapasy wody dla reszty armii. Na drodze do oazy znajdowała się duża Wadi, gdzie brytyjskie dowództwo spodziewało się znaleźć wroga, dlatego też na przód wysłano arabską kawalerię by sprawdziła, czy jest bezpieczna draga przez Wadi.

The decision of sending cavalry forward was very good. As soon they get to the Wadi's ridge they were attacked by hidden Beja Warriors. Cavalry withdraw, but soon after that more Mahdists warriors appear from left and right. British troops created the defending line. The battle has started.
Decyzja by wysłać kawalerię do przodu okazała się bardzo dobra. Jak tylko dotarła do grzbietu Wadi, została zaatakowana przez ukrytych tam wojowników Bedża. Kawaleria się wycofała, lecz zaraz po prawej i lewej stronie pojawiło się więcej Mahdystów. Wojska brytyjskie stworzyły linię obrony. Bitwa się rozpoczęła.

Allied Arab cavalry decided to charge the appearing Mahdists, but they had been destroyed, so British lost first unit... Not a very good start...
Sprzymierzona arabska kawaleria zaatakowała pojawiających się Mahdystów, jednak została ona przez nich zniszczona i w ten sposób Brytyjczycy stracili pierwszy oddział... Niezbyt to dobry początek...

Now Mahdists encouraged by the first victory charged the British. First they attacked the Royal Marines, but it finished with first destroyed Mahdist unit.
Teraz Mahdyści ośmieleni pierwszym zwycięstwem zaatakowali Brytyjczyków. Jako pierwsi zostali zaatakowani Królewscy Marines, ale skończyło się to na zniszczonym pierwszym oddziałem Mahdystów.

As the second the Naval Brigade was attacked, but with the same result, anther Mahdists unit was destroyed.
Jako następny została zaatakowana Brygada Marynarzy ale z tym samym rezultatem, następny oddział Mahdystów został zniszczony.

Then Marines were attacked again, but this time by cavalry and again they were victorious!
Wtedy Marines zostali zaatakowani ponownie, tym razem przez kawalerię, jednak i tym razem okazali się oni zwycięscy!

Now the huge group of Beja's supported by cavalry charged on Sikhs, but they have something for that, the Gatling gun, which was very deadly this day. The gun massacred the Mahdist cavalry, and Sikhs did the same with Beja unit. The British line seems to be undefeated.
Teraz duża grupa Bedżów wsparta kawalerią zaatakowała Sikhów, jednak mieli oni tutaj coś na to, działko Gatlinga, które okazało się być bardzo zabójcze tego dnia. Działko zmasakrowało mahdyjską kawalerię, z kolei Sikhowie to samo zrobili z oddziałem Bedżów. Brytyjska linia wydawała się być niezwyciężona.

Then another group of Bejas charged at Marines again. This time the Marines weren't able to hold the line and they broke... However Sikhs and Naval troops filled the gap and very quickly solved the problem. The battle was over, when the last unit of Bejas left on the field. With two Mahdists leaders killed in action, they were not willing to fight any more. The way to the oasis has been opened, but British had to pay the very high prize for this.
Wtedy kolejna grupa Bedżów zaatakowała Marines. Tym razem jednak nie byli oni w stanie obronić swoich pozycji i zostali złamani... Jednak Sikhowie i Marynarze szybko wypełnili powstałą lukę i szybko rozwiązali nabrzmiały problem. Bitwa się zakończyła, kiedy ostatni oddział Bedżów pozostał na placu boju. Dwóch liderów Mahdystów poległo na placu boju i pozostała reszta nie miała ochoty na dalszą walkę. Droga do oazy została otwarta, jednak Brytyjczycy musieli za to zapłacić wysoką cenę.

3. Summary. Podsumowanie.

The game was quite different than our Zulu game. In this game there was the moment, when the Mahdists were very close to finally broke the British troops. I was very lucky with my Gatling gun, which was very dangerous weapon for Mahdists. It was never blocked and did the job properly. Donald prepared the game perfectly with very good ballance. In our future games we have to keep the minimu 2:1 ratio for every British unit had at least two Mahdist units. This is not the end of the tests, as I believe guys will be willing to try them in bigger game.
Ta gra była całkiem odmienna od naszej zuluskiej gry. W tej był nawet taki moment, kiedy oddziały Mahdystów były bliskie złamania oddziałów brytyjskich. W grze bardzo pomocne okazało się moje działko Gatlinga, które okazało się bardzo niebezpieczną bronią dla Mahdystów. W grze nie zablokowało się ani razu i doskonale wypełniło swoje zadania. Donald przygotował grę perfekcyjnie ze świetnym balansem. W naszych przyszłych grach musimy pamiętać minimalny stosunek 2:1, to znaczy na jeden brytyjski oddział muszą przypadać przynajmniej dwa oddziały Mahdystów. To zapewne nie koniec testów, ponieważ wierzę że chłopaki będą chcieli przetestować je jeszcze raz w większej grze.

4. Some new books. Kilka nowych książek.

At the end I wish to recommend two new books, recently published or will be published very soon. The first is the work of Lt. Col. Mike Snook: "Go Strong Into The Desert. The Mahdist Uprising in Sudan 1881-85". This book is available through Perry Miniatures webstore as same as by Amazon. The book is full of  informations about the First Sudan War. You can find there a lot informations about the war (great story line, orders of battles, pictures of the battlefields), everything what you need to wargame the period. Besides of that, the book is full of pictures and very detailed uniform guide (painted by Michael Perry). For the wargames interested in period it is must have position.
Na koniec chciałbym zarekomendować dwie nowe pozycje książkowe, jedna wydana dość niedawno, druga będzie wydana w niedalekiej przyszłości. Pierwsza z nich to praca Lt. Col. Mike'a Snook: "Go Strong Into The Desert. The Mahdist Uprising in Sudan 1881-85". Książka jest dostępna poprzez sklep internetowy Perry Minaitures jak i przez Amazon. Książka jest pełna informacji na temat Pierwszej Wojny w Sudanie. Znajdziecie tam wiele na temat wojny (świetnie napisana historia, porządki bitew, dzisiejszy wygląd pół bitewnych), czyli wszystko potrzebne do rozgrywania bitew z okresu. Oprócz tego książka jest pełna ilustracji oraz bardzo szczegółowych ilustracji umundurowania (malowanych przez Michaela Perry'ego). Dla wargamerów zainteresowanych tym okresem jest to pozycja, którą muszą mieć w swoich zbiorach.

The second position is new supplement for Black Powder: "Blood on the Nile". It will be available from December  this year (from Warlords webstore) and if it will be the same good as the Zulu War, it will be worth of interest. I definitely will buy it, and when I'll got it I'll write something about it. As you see, it is good period for those of us, who like to play the Sudan.
Druga pozycja to nowy dodatek do Black Powder zatytułowany "Blood on the Nile". Będzie on dostępny od grudnia tego roku (ze sklepu internetowego Warlords) i jeśli okaże się tak dobry jak ten dotyczący wojny z Zulusami, będzie wart zainteresowania. Ja na pewno ten dodatek nabędę i jak go otrzymam postaram się o nim coś tu napisać. Jak widzicie obecnie jest dobry czas dla tych, którzy lubią pogrywać sobie w Sudan.


Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moim Flickr:

4 komentarze: