niedziela, 4 maja 2014

The Mekong River (2). Rzeka Mekong (2)

As I'm busy with some very important project right now (I believe it should be finished in two weeks time), I did not have much time for blogging so I owe you some games. First is the game played two weeks ago. It was continuation of our Vietnam Bolt Action game played at Hugh Wilson's house. This time Bill, as he was on his holiday was absent and has been replaced by Donald Adamson. Hugh joined Vietnamese forces as Dave cannot participate in our game as well.
Jako, że ostatnio jestem skupiony na bardzo ważnym dla mnie projekcie (prace nad nim powinny zakończyć się za jakieś dwa tygodnie), nie miałem zbyt dużo czasu na blogowanie, w związku z czym jestem winny kilka raportów z gier. Pierwszą z tych gier była gra sprzed dwóch tygodni, a była nią kontynuacja naszej wietnamskiej gry z udziałem zasad Bolt Action rozgrywanej w domu u Hugha Wilsona. Tym razem Bill, który był nieobecny z powodu swoich wakacji, został zastąpiony przez Donalda Adamsona. Hugh dołączył do sił wietnamskich, ponieważ Dave nie mógł również wziąć w niej udziału.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Colin Jack
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Dave O'Brian, Colin Jack

1. Forces. Siły.

I still don't have the whole list of the troops used. I'll try to do it next time. Allied forces were commanded by Tim Watson, Ray Neal and myself and Vietnamese by Donald Adamson, Hugh Wilson and Campbell Hardie.
Cały czas nie mam pełnej listy użytych oddziałów, postaram się to zrobić następnym razem. Alianckie siły były dowodzone przez Tima Watsona, Raya Neal i mnie, natomiast siły wietnamskie były dowodzone przez Donalda Adamsona, Hugha Wilsona i Campbella Hardiego.

2. The Game. Gra.

After the destruction of the first convoy, HQ send another convoy. This time I set it in very different way. Every truck was supported by two armoured vehicles. My infantry had an order to destroy every possible threat. It had slow down my convoy, but save it as well. I lost only one truck. This time I have won this fight!
Po zniszczeniu pierwszego konwoju, dowództwo postanowiło wysłać następny. tym razem inaczej ustawiłem pojazdy i każda ciężarówka była wspierana przez dwa opancerzone pojazdy. Moja piechota miała rozkaz eliminować każde możliwe zagrożenie. To spowolniło mój konwój, ale jednocześnie go ocaliło i tym razem straciłem tylko jedną ciężarówkę. Tym razem to ja byłem zwycięski!

On the other river bank, US Marines continued fights for small village. This time they used air support very wisely and kept their positions. However the whole area hasn't been fully cleared and still a lot of work must be done over there...
Na drugim brzegu rzeki, US Marines kontynuowali walki o małą wioskę. Tym razem jednak mądrzej uzyli wsparcia z powietrza i utrzymali swoje pozycje. Niestety cały teren nie został jeszcze oczyszczony i wciąż wiele jest tam jeszcze pracy do wykonania.

The main action was about the US base this time. It has been attacked from three sides, from the water, from the hill village and from the main road. The Vietnamese used the the junk with hidden AT gun and even tanks. Finally Americans had to called the air strike, which gave a little help, but not too much. However the base has been saved but the situation wasn't  cleared enought and we need another game to finally get some score.
Główne walki tym razem toczyły się o amerykańską bazę. Została zaatakowana z trzech stron, z wody, od strony wioski na wzgórzu i od strony głównej drogi. Wietnamczycy użyli dżonki z ukrytym działem ppanc. na pokładzie i nawet czołgów. Ostatecznie Amerykanie musieli wezwać wsparcie lotnicze, które lekko pomogło ale nie za bardzo. Jednak udało się ocalić bazę ale nie wyjaśniono do końca sytuacji i potrzebna będzie jeszcze jedna gra na uzyskanie jakiegoś ostatecznego wyniku.

And some links:
I kilka linków:

Short Colin's relation on LA forum:
Krótka relacja Colina na forum LA:

Gallery on flickr:
Galeria na flickru:

5 komentarzy: