niedziela, 30 marca 2014

River Don 1943.

Finally, my blog is almost up to date. Today the game from a week ago played at Hugh Wilson's. The game was played on a magnificent table built by our host. This game was an episode during Soviet offensive Little Saturn, against German and Italian troops. However instead of the winter scenery, we had the beautiful summer one, but this is only detail. The scenery was just amazing!
W końcu mój blog jest prawie na bieżąco. Dzisiaj gra rozegrana u Hugha Wilsona. Rozegrana ona zostałą na niesamowitym stole przygotowanym przez naszego gospodarza. Tematem naszej rozgrywki była sowiecka ofensywa przeciwko siłom niemieckim i włoskim zwaną Małym Saturnem. Jakkolwiek zamiast zimowej scenerii otrzymaliśmy przepiękny letni krajobraz, nie miało to jednak znaczenia. Sceneria była po prostu niesamowita.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Campbell Hardie
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Campbell Hardie
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Campbell Hardie
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Colin Jack

1. Ordre de Bataille.

Germans/Niemcy:
(Hugh Wilson, Tim Watson)

Major,
Lieutenant,
Medic,
2 section (SMGx2, LMG, 8 rifles)
Medium Mortar

Italians/Włosi:
(Colin Jack)

2 section (SMGx2, LMG, 8 rifles)
FAO
105mm howitzer
FlaK 36

Reinforcements.
2 sections as above
2 x Panzer III

plus additional random tanks
either panzer II's, Panzer 38T's,panzer IV or Bergepanzer

Soviets (Initial Assault)/Sowieci (siły początkowe)
(Bill Gilchrist, Dave O'Brian)

3 x T34/76
3 Churchill lend-lease
4 sections (SMG, LMG, 8 rifles (one free))
2 x AT rifles
1 MMG with a gun shield
Assault Engineers x 7 (flamethrower/SMG)
Scout section x 7

Soviet Naval Troops/Oddziały sowieckiej Marynarki Wojennej
(Bartek Żynda)

River Tank Monitor (3 HMG, 1 76mm light howitzer and coax MMG)
Junior Lieutenant
2 squads (9 SMG)
Rifle Squad (9)
KV1
MMG
Medic
FAO

2. The game. Gra.

Our troops were attacking across the river. Our troops were divided into three groups, attacking German and Italian positions on the other bank. The Bill's troops were stopped by German artillery fire but got no casualties. However, they have not managed to make any progress as well... Much more effective were Soviet Air Forces. Their attack eliminated one of the German Pz IIIs, who stopped the advance of Soviet T34s.
Nasze siły atakowały siły po drugiej stronie rzeki. Podzielone one były na trzy grupy, atakujące Niemców i Włochów na drugim brzegu. Oddziały Billa zostały zatrzymane przez niemiecka artylerię, jednak nie poniosły one żadnych strat. Jednakże nie poczyniły one także ruchu naprzód... Dużo bardziej efektowne było tutaj sowieckie lotnictwo, któremu udało się wyeliminować jeden z niemieckich czołgów Pz III, które to zatrzymały natarcie sowieckich T34.

Second Soviet group was stopped by the road blockage and finally managed to reach the main river bank and support the naval troops. Their Churchill tanks chased away German Pz IIs, who fired at naval troops crossing the river.
Marsz drugiej grupy sowieckiej został powstrzymany przez blokady na drodze ale w końcu udało im się dotrzeć do brzegu. Churchuille, czołgi tej grupy wsparły siły Marynarki, przepędzając niemieckie Pz II, ostrzeliwujące oddziały jej piechoty przekraczające rzekę.

The biggest progress made the Soviet Naval troops. As first, they reach the river and started to make their way on the second bank. In the water, they became an easy target for German Pz IIs. With their guns, they eliminated all NCOs and finally the arrival of the Soviet Churchills saved their lives. After this, the first Soviet troops finally crossed the river...
Największy progres poczyniły siły sowieckiej Marynarki. Jako pierwsze dotarły do rzeki i rozpoczęły jej przekraczanie. W wodzie stały się łatwym celem dla niemieckich Pz II. Ogień ich dział wyeliminował wszystkich podoficerów i dopiero przybycie sowieckich Churchillów ocaliło im życie. Po tym pierwsze oddziały radzieckie w końcu przekroczyły rzekę...

The special role had the Soviet River Tank (we have used the monitor rules created by Bill for the Vietnam War). All Enemy heavy artillery fire was concentrated on this boat. However, was not very accurate. She lost one of her three MMG and get stopped. The crew managed to repair the engine and soon she was back in action.
Specjalną rolę miał sowiecki monitor rzeczny (użylismy tutaj zasad dla monitorów stworzonych przez Billa dla Wojny w Wietnamie). Cały ogień cięzkiej artylerii przeciwnika skupił się na tej łodzi, jednak był mało skuteczny i udało się jedynie zatrzymać łódź i zniszczyć jeden z jej karabinów maszynowych. Załoga wkrótce jednak naprawiła silnik i okręt był znowu gotowy do akcji.

As we did not get any result and to not waste the great table for one game only, we decided to return and finish our game next time.
Jako, że nie osiągnęlismy żadnego rezultatu i by nie marnować tak wspaniałego stołu tylko dla jednej gry, zdecydowaliśmy się dokończyć grę przy następnym razie.

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

Bill's relation:
Relacja Billa:8 komentarzy: