wtorek, 25 marca 2014

Border Wars. Wojny pograniczne.

My blog was off for some time. That's the problem with the end of the Winter. I just was to quite lazy and sleepy, to write anything. The painting job has slow down, but now it's time to stop it and be back in control again. Now I need to do some updates to the blog. First the game from two weeks ago. It was try of new set from Jim Conquer's. The game was played at Hugh Wilson's house.
Mój blog był wyłączony przez jakiś czas. To zwykły problem z końcem zimy. Zrobiłem się bardzo leniwy i senny, by cokolwiek pisać. Również prace malarskie zwolniły tempa, ale czas z tym skończyć i wrócić do dobrej formy. Wpierw trzeba uaktualnić bloga. Dzisiaj gra sprzed dwóch tygodni, jaką był zestaw stworzony przez Jima Conquera. Gra była rozegrana w domu u Hugha Wilsona.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jim Conquer
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jim Conquer
SCENERY/SCENERIA: Donald Adamson, Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Jim Conquer.

Scotland and England were frequently at war during  from the late 13th century to the beginning of the 17th century.  During these wars, the livelihood of the people on the borders was devastated by the contending armies. Even when the countries were not at war, tension remained high, and royal authority in either kingdom was often weak. The uncertainty of existence meant that communities or people kindred to each other would seek security through their own strength and cunning, and improve their livelihoods at their nominal enemies' expense. Loyalty to a feeble or distant monarch and reliance on the effectiveness of the law usually made people a target for depredations rather than conferring any security. In that circumstances born the group of people called the Border Reivers. The reivers were both English and Scottish and raided both sides of the border impartially, so long as the people they raided had no powerful protectors. Great subject for wargaming and its very popular in UK. 
Szkocja i Anglia były w permanentnym stanie wojny począwszy od XIII wieku a skończywszy na początkach wieku XVII. Podczas tych lat, życie ludności pogranicza było rujnowane przez walczące armie. Nawet wtedy, gdy oba kraje nie były w stanie wojny, napięcie pozostawało wysokie, a królewski autorytet był na tych terenach stosunkowo słaby. Niepewność egzystencji oznaczała, że społeczności lub grypy mające wspólnych przodków musiały szukać bezpieczeństwa poprzez własną siłę i spryt i poprawy własnego życia kosztem swoich wrogów. Lojalność wobec słabego i odległego monarchy oraz poleganie na skuteczności prawa bardziej powodowała, że ludzie stawali się celem rozbojów i grabieży zamiast zapewniać bezpieczeństwo. W takich warunkach powstała grupa ludzi zwanych Border Reivers. Reiversi byli zarówno Anglikami jak i Szkotami i najeżdżali obie strony granicy bez patrzenia na narodowość, tak długo dopóki najeżdżana ludność nie znalazła sobie silnego protektora. doskonały temat na wargaming i do tego bardzo popularny w Wielkiem Brytanii.

Jim Conquer created very simple set of rules describing that period of time, but in my opinion it could be played in every period till the end of age of gunpowder and before the era of machine guns. Every player have a group of figures included the Laird (warlord - only one), Heidmen (well armoured - max 3), Reivers (light armoured) and Bondsmen (the Levies). Every figure have their own stats for their skill such as armour strenghts, shooting skills combat ratings etc. Every skill have the rating from 1 (low) to 6 (high). The system is IGoYouGo. Rest of the set describes the rules for hand to hand combat, shooting, ambushes etc. The system structure allow us to lead the army of no more then 10 men, that is due to the different abilities of our figures. The system is very easy to learn. Another good set from Jim. I hope that he is going to publish it.
Jim Conquer stworzył ten prosty system opisujący powyższy okres, ale w mojej ocenie, może on być rozegrany w każdym okresie do końca ery prochu a przez pojawieniem się karabinów maszynowych. Każdy gracz dysponuje  grupą figurek składającą się z Lairda (przywódcy - tylko jeden), Heidmenów (dobrze uzbrojeni - maks 3 figurki), Reiversów (lekkie uzbrojenie) i Bondsmeni (czeladź). Każda figurka posiada własne statystyki określające jej umiejętności takie jak pancerz, zdolności strzeleckie, zdolności walki wręcz itp. Każda umiejętność jest mierzona w skali od jeden (najsłabszy) do sześć (najlepszy). System wykorzystuje mechanikę IGoYouGo. Reszta zasad określa zasady walki wręcz, strzelania, zasadzek itp. Struktura zasad, ze względu na różne zdolności naszych figurek dają nam możliwość prowadzenia małych grup do 10 postaci. System jest bardzo łatwy do nauczenia się. Jest to kolejny bardzo dobry system od Jima. Mam nadzieję, że kiedyś będzie opublikowany.

In our game our team (Tim Watson, Hugh Wilson and myself) had to conquer the enemies castle (Donald Adamson, Colin Jack and Campbell Hardie). This time our team managed to open the gate but the castle remain in enemies hands. So this time we had been defeated. Till the next time!
W naszej grze nasz zespół (Tim Watson, Hugh Wilson i ja) mieliśmy za zadanie zdobyć wrogi zamek (Donald Adamson, Colin Jack i Campbell Hardie). Tym razem udało nam się otworzyć bramę, jednak nie zdołaliśmy opanować zamku. Tym razem zostaliśmy pokonani, oczywiście do następnego razu!

For more pictures visit my flickr:
Więcej zdjęć na moim flickru:

4 komentarze:

 1. Fantastic looking game Bart! Easy to learn rules is the way to go for this kind of game!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Rodger. Yes the skirmish games must be simple!

   Usuń
 2. Great pics Bart...and a nice subject, you're right!

  OdpowiedzUsuń