piątek, 6 kwietnia 2012

Saga - Continued; Saga - Kontynuacja.

This thursday game in SESWC was again the SAGA . As week ago it was 6 armies game, 4 points each. According to draw, we ware divided into two teams: red (Jack - Scots, Olivier - Bretons, Paul - Vikings) and black (Donald and Jim both Vikings and me - Normans). We set up the game for 6 turns, for first 4 turns we've been able to switch sides, but on turn 5 and 6 we have to stay with color we've chosen in 4.
Czwartkowa gra w SESWC to znowu SAGA. Tak jak tydzień temu gra ustawiona była na 6 armii po 4 punkty każda. Zgodnie z losowaniem podzililiśmy się na dwie drużyny: czerwoną (Jack - Szkoci, Olivier - Bretoni, Paul - Vikingowie) i czarną (Donald i Jim obaj Wikingowie oraz ja - Normanowie). Ustalilismy długość gry na 6 tur, gdzie przez pierwsze 4 tury moglismy dowolnie zmieniać strony, zato w turze 5 i 6 musielismy zostac przy wyborze z tury czwartej.
Normans

Donald's Vikings

Donald's Vikings Archers.

Bretons

Scots

Jim's Vikings

Pauls Vikings
 
So the game begin. Turn 1 was about moving. Olivier tryed to face Donald, Donald and I tryed to face Olivier, Jim withdraw his forces into the woods, and Paul try to catch Jim. Jack moved his forces toward Paul's forces. After this turn we stayed in the teams we started the game.
Gra sie rozpoczęła. Pierwsza tura polegała na ruchach oddziałów. Olivier ruszył w kierunku Donalda, Donald i ja ruszyliśmy na Oliviera, Jim wycofał swoje siły do lasu, z kolei Paul postanowił dopaść Jim'iego. Jack ruszył w kierunku Paula. Po zakończeniu tej tury pozostaliśmy w swoich drużynach.
Jim's Vikings under the cover of the trees. Wikingowie Jim'a pod osłoną drzew.
 
Turn 2 started with duel beetween Bretons and Donald's Vikings. Vikings had to withdraw, but Bretons suffer serious casualties, which I decided to use, and charge with my knights. I did this and Breton's unit become the past. Unfortunately it was my mistake, becouse my horserides had no infantry support... On the other side of the battlefield Jim and Paul started their battle, it will continued till next turns. While Jack has been moving his troops towards Paul. No changes to the teams at the end of the turn.
Runda druga rozpoczęła się od pojedynku Bretonów z Wikingami Donalda. wikingowie zostali zmuszeni do wycofania się, ale zadali Bretonom poważne straty, które postanowiłem wykorzystać, i zaatakować ich moimi rycerzami. Dokonałem tego i ten oddział Bretonów pozostał już tylko wspomnieniem. Niestety popełniłem błąd, ponieważ wypuściłem moich jeźdźców bez wsparcia piechoty... Po drugiej stronie pola bitwy Jim i Paul rozpoczęłi swój pojedynek, który potrwa przez następne tury. Natomiast Jack poruszał swoje oddziały aby zaatakować Paul'a. Nikt nie zmienił stron w tej turze.
My knights charge Bretons cavalry. Moi rycerze w szrży na bretońską kawalerię.

The moment of triumph. Moment triumfu.

Fight beetween Paul's and Jim's Vikings. Walka pomiedzy Wikingami Paul'a i Jim'iego

Norman's infantry behind their cavalry -  it was mistake... Normańska piechota za kawalerią - to był błąd...

Turn 3 was very bad for me. My knights, after a fight with the first unit of Bretons, found themselves too close to the main Olivier's forces and now have to pay for his recklessly. At the end of this turn from my seven riders I left with only one ... Donald tried to support my attack, but it did not protect my soldiers. During this round the battle between the Paul's and Jim's forces was still in progress, but so far without success for any side, while Jack continued his move.
Tura trzecia była dla mnie bardzo niepomyślna. Moi rycerze po walce z pierwszym oddziałem Bretonów, znalazła się zbyt blisko sił głównych Oliviera i teraz musiała zapłacić za swoją lekkomyślność. Pod koniec tej tury z moich siedmiu jeźdźców został tylko jeden... Donald próbował wesprzeć mój atak, ale to nie uchroniło moich żołnierzy. Podczas tej rundy walka pomiędzy Paul'em i Jim'em trwała, ale na razie bez żadnego rezultatu dla żadnej ze stron, a Jack kontynuował swój ruch.
They are too close, sir.... Oni są za blisko sir...
 
Turn 4 started, we stayed in our old teams. After the my defeat in last turn, I began the preparations to repel an expected attack of the Bretons. However, Olivier decided to destroy the Donald's Vikings. A fight between Paul and Jim ended, but neither Paul nor Jim had triumphed. And Jack... further moved his forces...
Turę czwartą zaczęliśmy w starych składach. Po mojej porażce w ostatniej turze, rozpocząłem przygotowania do spodziewanego ataku bretońskiego. Jednakże Olivier postanowił zniszczyć Vikingów Donalda. Walka pomiędzy Paul'em i Jim'em zakończyła się, ale ani Paul, ani Jim nie triumfował. A Jack... dalej poruszał swoje siły... 
And at the end of this turn we have to finally decided in which team we wanna to finish our game. All of us stayed in our old teams without Jim. He decided to join the reds, and now Donald and me ware against the hole world...
Na zakończenie tej tury po raz ostatni wybieraliśmy strony, po których chcielibyśmy zakończyć grę. Wszyscy poza Jimem pozostaliśmy w swoich drużynach. Jim zdecydował dołączyć do czerwonych, i od tej pory Donald i ja byliśmy przeciwko całemu światu...
In turn 5 Olivier and Donald continued their fight. Donald pushed back Olivier's attack. I created the line against Jim. Paul move his forces to support Olivier, and Jack moved his forces towards Donald.
W turze piątej Olivier i Donald kontynuowali swój bój. Donald odparł atak Oliviera. Ja stworzyłem linię obrony przeciwko Jim'owi. Paul ruszył by wesprzeć Oliviera a Jack ruszył w kierunku siłom Donalda.
The last turn was very bad for Donald. Jack's Scots  finelly got in contact with Donald's Vikings (Jack needs whole game to do this...), and totally destroyed his forces and even killed Donald's warlord... I manage to stop Jims forces with fire of my crossbowmens.
Ostatnia tura była bardzo nieudana dla Donalda. Szkoci Jack'a w końcu znaleźli sie w kontakcie z Wikingami Donalda (Jack potrzebował całą grę aby tego dokonać..) i prawie całkowicie zniszczył jego siły, oraz zabił Donaldowego warlorda... Mi udało się zatrzymać marsz Jim'iego ogniem moich kuszników.
Jim in move towards my forces. Jim w marszu przeciwko moim siłom.

Last moment of Donald's warlord. Ostatnie chwile Donaldowego warlorda.

Scot's warlord in fight. Szkocki warlord walczy.

Red losts - 19 points. Straty czerwonych - 25 punktów.

Black losts - 25 points.  Straty czarnych - 25 punktów.
 
Donald and I finelly lost that game 19 to 25, but we had a very good time.
Next game is the Estern Front game with my Soviets in 20mm.
Ostatecznie Donald i ja przegraliśmy walkę w stosunku strat 19 do 25, ale spędziliśmy przy grze bardzo miło czas.
Następna gra to Front Wschodni i moi Sowieci w 20mm. 

For more pictures see my flickr:
By zobaczyc więcej zdjęć w walki zapraszam na mój flickr:
 

2 komentarze: