piątek, 10 października 2014

Dux Britanniarum - my first game. Dux Britanniarum - moja pierwsza gra.

Dux Britanniarum is quite popular in my club, however I have never play it. The opportunity of checking the rules came yesterday, when I joined to the game played by more newbies like myself (Campbell and Matt) plus veterans: Paul and Derek. With four players, Derek decided to umpire the game and help us with the rules. Campbell and Matt played the Scots against Paul and myself Brits. We played the Patrol scenario.
Dux Britanniarum jest dość popularny w naszym klubie, jednak ja nie miałem jeszcze okazji zagrania w ten system. Możliwość sprawdzenia przepisów pojawiła się wczoraj, kiedy dołączyłem do gry prowadzonej dla takich samych nowicjuszy jak ja (Campbell i Matt) plus weterani: Paul i Derek. Z czterema graczami, Derek zdecydował się na prowadzenie gry i pomoc nam z przepisami. Campbell i Matt zagrali Szkotami przeciwko Paulowi i mnie grającymi Brytami. Rozegraliśmy scenariusz Patrol.

SCENARIO/SCENARIUSZ: From the book
GAME UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: Derek Hodge, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI:Derek Hodge

The Brits have to safely return from the patrol to their post, whereas the Scots have to capture British lord. Scots started very effective and in the first move they managed to get in contact with enemy lord. However Brits managed to escape. When it looks that the lord will take a cover behind the wall of the post, he changed his mind and swap units and charged the Scottish lord and this time his opponent was lucky. However it wasn't the end and next charge was belong to the Scots, they managed to capture British lord and won the battle.
Brytowie mieli za zadanie bezpiecznie powrócić z patrolu do swojego posterunku, natomiast Szkoci mieli uprowadzić brytyjskiego lorda. Szkoci zaczęli bardzo efektownie i już w pierwszej turze udało im się wejść w kontakt z wrogim lordem, jednak tym razem udało mu się uciec. Kiedy już wyglądało, że brytyjski lord znajdzie schronienie za palisadą posterunku, zmienił oddziały i zaszarżował szkockiego lorda, tym razem przeciwnik miał szczęście. Jednak na tym się nie skończyło i następna szarża należała do Szkotów i tym razem udało się porwać brytyjskiego lorda i wygrać bitwę.

As the game description the game was very quickly. Till the end of the game you have no idea who is going to win and chance is moving from one side to the other. Whole system is very simple, however I managed to  get bored (I played the post troops, which had mostly nothing to do during the game...). I need to read the rules, as they looks very interesting. The problem is the time covered by the rules (the Arthurian era - not my favorite), However I've heard some rumors and this could be changed. So I will definitely come back to this rules for sure.
Tak jak powyższy opis, gra jest bardzo szybka. Do końca gry nie wiadomo tak naprawdę kto odniesie zwycięstwo, a szansa na nie przechodzi to w jedną to w drugą stronę. Cały system jest bardzo prosty, jednakże udało mi się być znudzonym podczas gry (prowadziłem oddziały z posterunku, które przez większość czasu nie miały co robić w grze...). Muszę te zasady przeczytać, jako że wyglądają bardzo interesująco. Problemem jest okres, jaki zasady pokrywają (era arturiańska nie jest moją ulubioną). Doszły jednak do mnie pewne informacje i to może się zmienić. Więc na pewno jeszcze do tych zasad powrócę.

My gallery on flickr:
Moja galeria na flickr:

3 komentarze: