niedziela, 19 listopada 2023

Reinforcements for the battle of Lenino. Uzupełnienia dla bitwy pod Lenino.

Preparing army lists for the upcoming big game, I noticed that I hadn't a few types of tanks and some terrains. A quick visit to my local shop (which is Wonderland Models in Edinburgh) solved that issue. Sadly they did not have exactly what I wanted, however, I did a small transformation, a quick paint job (I decided to not put any decals, to speed the time of the process) of the models and was ready for the game. 

Przygotowując się do nadchodzącej dużej gry, zauważyłem, że brakuje mi kilku typów czołgów i trochę terenów. Szybka wizyta w moim lokalnym sklepie (którym jest Wonderland Models w Edynburgu) rozwiązała ten problem. Niestety, nie mieli wszystkiego tego co chciałem, ale szybka przeróbka, i jeszcze szybsze malowanie (zdecydowałem się nie nakładać kalkomanii, by przyspieszyć proces) modeli i byłem gotowy do gry.


PLASTIC SOLDIER COMPANY - VALENTINE

For the game, I needed 2 models of the MkIII type. I already have one, but I needed one more. I decided to try the set from the PSC, as it gives me more options in the future. From the box, we can have 3 tanks with spare turrets for MkII, MkIII and MkIX. All have been used by the Soviets.

Do gry potrzebowałem dwóch modeli typu Mk.III. Jeden już posiadam, musiałem dorobić jeszcze jeden. Zdecydowałem się na zestaw od PSC, ponieważ pozwalał mi na więcej opcji w przyszłości. Z pudełka można zrobić 3 modele z wymiennymi wieżami dla MkII, MkIII i MkIX. Wszystkie one były używane przez Sowietów.
ARMOUR FAST - SU-100

This model was something extra. I needed a different type of self-propelled gun. Sadly that one is produced only by two companies and was unavailable at the shop (there is also a diecast version or 3D prints, but if I ordered them online, I would not have them on time). To create that vehicle I used the set from ArmourFast. I needed only one model, so I decided that the second one (they always have two models in the set) I will make as it was originally designed. I'm quite sure, that I will use that model in future games (especially those around 1945).

Ten model jest jako dodatkowy. Potrzebowałem innego typu działa samobieżnego. Niestety, to jest produkowane przez dwie firmy i w tym czasie niedostępne w sklepie (jest jeszcze wersja diecast albo wydruk 3D, jednak gdybym zamówił je online, nie wiem czy dostałbym je na czas). By wykonać ten model użyłem zestawu od ArmourFast. Potrzebowałem tylko jednego modelu, więc drugi (w pudełku zawsze są dwa modele) zdecydowałem się wykonać tak jak był zaprojektowany oryginalnie. Jestem pewny, że na pewno wykorzystam go w przyszłych grach (szczególnie tych powiązanych z rokiem 1945).
ARMOUR FAST - SU-122

This is the vehicle I needed. This required a small modification to the gun and the front of the vehicle. I wasn't very happy with the final result, so I covered it with a sheet made of paper towel soaked in wood glue. Another thing I should have changed is the commander's hatch. In the Su-122, it did not protrude beyond the vehicle. However, I decided to leave it as it is.

To jest pojazd, którego potrzebowałem. Wymagało ono małej przeróbki działa i czoła pojazdu. Nie bardzo byłem zadowolony z końcowego efektu, więc zakryłem to płachtą wykonaną z ręcznika papierowego, nasączonego klejem do drewna. Kolejną rzeczą, którą powinienem był zmienić jest właz dowódcy. W Su-122 nie wystawał on poza obręb pojazdu. Zdecydowałem się jednak zostawić, tak jak jest.
BARBED WIRE BARRIERS. ZAPORY Z DRUTU KOLCZASTEGO.

A long time ago, I bought ready-made barbed wire. With this game in mind, I wanted to create barriers in some way. However, I had no idea how to do it. While in the store, I noticed ready-made resin bases. So I bought everything they had on the shelf. A quick job at home and they were ready to play. Unfortunately, I don't remember who makes them and the next time I'm in the store I'll try to check it out.

Dawno, dawno temu kupiłem sobie gotowe druty kolczaste. Mając na uwadze tą grę, chciałem wykonać w jakiś sposób zapory. Brakowało mi jednak koncepcji, jak to zrobić. Będąc w sklepie zauważyłem gotowe podstawki, wykonane z żywicy. Kupiłem, więc wszystkie jakie mieli na półce. W domu szybka robota i były gotowe do gry. Niestety, nie pamiętam, kto je robi i jak będę następnym razem w sklepie to postaram się to sprawdzić.


2 komentarze:

 1. Super, że nadal piszesz na blogu. Trochę wróciłem do grania więc będę tu zaglądał :)
  Coloured Dust

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Super! Cieszę się ogromnie! Mam obecnie małą obsuwę to postach, ale postaram się to już wkrótce naprawić.

   Usuń