środa, 17 sierpnia 2022

Polish-Lithuanian Commonwealth 15mm. Rzeczpospolita Obojga Narodów 15mm.Last time I presented my new Swedes, this time I want to show you new figures for Polish-Lithuanian Commonwealth. All figures are from Wargamer. About the banners, some of them are from Wargamer and some are made by myself. With these figures, I gain another membership in 'the Hundred Bases Club'. Together I got 290 bases and soon will add a few more, so I will cross the magical 300 bases! But now I need a break from the 17th century and 15mm. I need to paint something bigger.

Ostatnim razem pokazałem Wam moich Szwedów, teraz czas pokazać nowe figurki dla RON. Wszystkie figurki pochodzą od Wargamera, flagi to miks produktów Wargamera i mojej twórczości. Tymi figurkami zdobywam kolejne członkostwo w klubie "stu podstawek". Razem mam teraz 290 podstawek i wkrótce dodam kilka więcej, więc przekroczę magiczną liczbę 300 podstawek! Teraz jednak potrzebuję przerwy od XVII wieku i 15mm. Potrzebuję pomalować coś większego!

Jan Karol Chodkiewicz, Grand Hetman of Lithuania (1605 - 1621)

Jan Karol Chodkiewicz, Hetman Wielki Litewski (1605 - 1621)

Hetman's figure comes from the set 'Heroes of Khotyn 1621', the rest of the figures are from 'Commanders of the Commonwealth, flag made by myself (it is Chodkiewicz's Coat of Arms).

Figurka hetmana pochodzi z zestawu "Bohaterowie Chocimia, 1621", reszta figurek pochodzi z zestawu "Dowódcy Rzeczpospolitej", flaga wykonana przeze mnie (na niej widnieje herb Chodkiewicza).Stanisław Lubomirski, Regimentarz in 1621, Voivode of Ruthenia (1629 - 1638), Voivode of Krakow (1638 - 1649)

Stanisław Lubomirski. Regimentarz w 1621, wojewoda ruski (1629 - 1638), wojewoda krakowski (1638 - 1649)

As the above, the figure of Lubomirski came from the 'Heroes of Khotyn' set and the rest from the Commanders set. The flag shows Lubomirski's Coat of Arms and was made by myself.

Tak jak powyżej figurka Lubomirskiego pochodzi z zestawu "Bohaterowie Chocimia" a reszta z zestawu Dowódców. Flaga również przedstawia herb Lubomirskiego i została wykonana przeze mnie.Regimentarzes. 

RegimentarzeOfficers.

Oficerowie.

2 Polish-type, 1 of Dragoons and 1 of Foot officers. Flags are a mix of Wargamer and my designs). The foot officer came from the Holy Roman Empire Infantry Regiment set, rest from the Commanders.

2 typu polskiego, jeden oficer dragonii i jeden pieszo. Flagi są miksem wzorów Wargamera i moich. Pieszy oficer pochodzi z zestawu regimentu piechoty Świętego Cesarstwa Rzymskiego, reszta z zestawu dowódców.

Volunteers.

Wolentarze.

Flags are done by myself. This time we have another two voivodeships: Łęczyca and Sieradz. 

Flagi wykonane przeze mnie. Tym razem kolejne dwa województwa: łęczyckie i sieradzkie.

Łęczyca.

Sieradz.

Polish-Lithuanian Tartars.

Tatarzy polsko-litewscy.

For flags, I have used patterns from Lithuanian flags lost to Muscovy in the battle of Vilnius (08.08.1655). I used drawings made by Dan Shorr. I looked for flags with the half moon on them (Polish - Lithuanian Tartars were and still are mostly Muslims) and decided to use two of them. I decided to reverse colours on one of them, to show my support for Ukraine (I also support that country financially) in its defensive war against Russia.

Na flagi użyłem wzorów flag litewskich utraconych na rzecz Moskwy w bitwie pod Wilnem (08.08.1655). Do tego użyłem rysunków wykonanych przez Dana Shorra. Wybrałem dwa wzory flag z półksiężycem (litewsko-polscy Tatarzy byli i są nadal w większości muzułmanami). W jednej z flag odwróciłem kolory i w ten sposób wyraziłem swoje poparcie dla Ukrainy (wspieram ją również finansowo) w jej wojnie obronnej przeciw Rosji. 
Infantry.

Piechota.

For Polish-Lithuanian infantry, I decided to use the figures from the Holy Roman Empire Infantry Regiment set. 

Dla piechoty Rzeczpospolitej użyłem zestawu Regiment Piechoty Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Foot Militia of the Royal City of Gdańsk.

Piesza milicja Królewskiego Miasta Gdańska.

Something I always want to start on that scale. I am going to paint a  regiment or two of the city of Gdańsk (I was born there) and that unit together with one artillery piece is the start of that.

Coś co zawsze chciałem zacząć w tej skali. Mam zamiar pomalować jeden lub dwa regimenty gdańskie (w końcu to miejsce mojego urodzenia) i ten oddział wraz z jedną sztuką artylerii będzie tego zalążkiem.Peasant Partisans.

Partyzanci Chłopscy.Octave, 6 pounder gun

Oktawa, 6 funtówka.
Quarter Culverin, 5 pounder gun.

Kwarta Kolubryna, 5 funtów.Light guns.

Działa lekkie.

Mortar (city of Gdańsk)

Mortar (gdański)

That's the mentioned before a piece of artillery for the city of Gdańsk army. 

To wspomniana powyżej artyleria dla Gdańska.Here is the link to my site, showing my whole Polish-Lithuanian army in 15mm:

Tutaj link do strony pokazującej całość mojej armii Rzeczpospolitej w skali 15mm:

https://asienieboje.blogspot.com/p/polish-lithuanian-commonwealth-15mm.html

4 komentarze: