poniedziałek, 12 lipca 2021

Myszykiszki 1666.

Another game with Pike and Shotte rules. This time my Polish Lithuanian Commonwealth 28mm collection. I decided to split into two forces, one for Crown and one for Lithuania. 

Kolejna gra z użyciem zasad Pike and Shotte. Tym razem moja kolekcja Rzeczpospolitej Obojga Narodów w skali 28mm. Siły podzieliłem na dwie części, jedną dla Korony i jedną dla Litwy.SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, Angus Konstam, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.

The CROWN / KORONA
(Michael)

The King

Cavalry Brigade

2 x Winged Hussars
1 x Pancerni with Spears
1 x Pancerni
2 x Cossack Style Cavalry

Infantry Brigade

4 x Musketeers
2 x Pikes
2 x Dragoons


LITHUANIA / LITWA
(Bartek)

1st Cavalry Brigade

2 x Reitars
1 x Pancerni
3 x Cossack Style Cavalry

2nd Cavalry Brigade

1 x Cossack Style with Spears
2 x Tartars

Infantry Brigade

4 x Musketeers
2 x Pike


2. The game. Gra.

It started with slowly both sides approaching each other for greater opportunity for a charge. Finally, the Crown forces charged. Lithuanian units were no match for Winged Hussars. Their first line was forced to withdraw and the second line was hit. In a very short period of time, all Lithuanian units were shaken and disorganised. From that moment Poles just eliminated one unit after another and finally, all Lithuanian cavalry was destroyed. 

Zaczęło się od powolnego zbliżania się obu stron do siebie, aby uzyskać większą szansę na szarżę. W końcu siły koronne zaszarżowały. Oddziały litewskie nie stanowiły zagrożenia dla husarii. Ich pierwsza linia została zmuszona do odwrotu i to odkryło drugą linię. W bardzo krótkim czasie, wszystkie litewskie oddziały były albo z dużymi stratami albo zdezorganizowane. Od tego momentu Polacy powoli, jeden po drugim eliminowali litewskie oddziały i w ostateczności wszystkie zostały zniszczone.A little difference was with the infantry. Both sides similarly approached each other and prepare for charges. Poles for a moment created hedgehog formations. Mostly, because of the doom of Lithuanian cavalry, it was not necessary and soon Poles move back their units into line formations. After some shooting, some part of Crown cavalry joined the fight and charged on disorganised Lithuanian infantry. Sadly Lithuanians cannot count on their right flank cavalry support, as those misunderstand the orders and retreated from the battlefield (they had Blunder! roll. By the way I had three Blunders during the game two times I got three moves forward and one finished with a charge and once two moves backwards). That was it. Crown units did not lose any of their units and Lithuanians all, besides the light cavalry brigade, who escaped from the field.

Trochę inaczej było z piechotą. Podobnie i tutaj obie strony zbliżały się do siebie i przygotowały do walki wręcz. Polacy nawet na moment utworzyli formacje jeża. Głownie z powodu zagłady litewskiej kawalerii nie było to konieczne i wkrótce koronne oddziały powróciły do formacji liniowej. Po oddaniu kilku salw, część koronnej kawalerii dołączyła do walki i zaszarżowała na zdezorganizowane oddziały litewskie. Na swoje nieszczęście Litwini nie mogli zostać wsparci przez kawalerię prawej flanki, ponieważ ta nie zrozumiała rozkazów i wycofała się z bitwy (rzucili Blunder! Tak na marginesie, to miałem aż trzy rzuty Blunder!, dwa razy z trzema ruchami do przodu, w tym jeden zakończony szarżą i jeden z dwoma ruchami do tyłu). To wystarczyło. Koroniarze nie stracili nawet jednego oddziału a Litwini wszystkie, oprócz kawalerii, która uciekła z pola bitwy.

3. Links. Linki.


Michael:

Will be updated soon...

Flickr:


10 komentarzy:

 1. Superb figures, love the splendid cavalry!

  OdpowiedzUsuń
 2. Cudny raport ale nazwa najlepsza :)))

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. W ten sposób honoruję moją ulubioną postać trylogii.

   Usuń
 3. Impressive gaming, Bartek!

  OdpowiedzUsuń
 4. Epic battle, Bartek! Looks great!

  OdpowiedzUsuń
 5. A great looking game, and a wonderful array of units. 3 x blunders is very unlucky - you must have done something to anger the dice gods 😳.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. Yes, I have done something, but still don't know what and how to fix it... Maybe more gaming?

   Usuń